ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

40 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Miroslava Rašky

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi, ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi a ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petru Vopěnkovi

ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací

Ministr vnitra České republiky Tomáš Hradílek odpověděl poslanci Miroslavu Raškovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 7. září 1990. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Vopěnka odpověděl poslanci Miroslavu Raškovi dopisem ze dne 24. srpna 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady předkládám České národní radě odpovědi ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Vopěnky na interpelaci poslance Miroslava Rašky, které zní:

A) Odpověď ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka:

"Vážený pane poslanče,

ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jsem se zabýval Vaší interpelací ve věci řešení prostorových podmínek pro činnost dětských a mládežnických organizací a současně posoudil Vaše návrhy.

Nepovažuji za vhodné řešiti uvedenou problematiku administrativním správním způsobem. Opakovaně bylo prokázáno, že tento způsob řešení, byť by byl uplatněn jen vůči některým subjektům, a právě snad proto, vede k prosazování jen skupinových zájmů a následně k neefektivnosti a stagnaci. Ani přechodné uplatnění tohoto způsobu řešení není vhodné doporučit, neboť po určitém čase nastane opět den, kdy se musí řešit problém, který řešíme již dnes.

Částečně je věc již řešena § 15 odst. 2 zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Toto ustanovení mimo jiné určuje, že nájmy vzniklé před účinností zákona, tj. před 1. 5. 1990, k provozování osvětové činnosti, a tou je nepochybně i činnost dětských a mládežnických organizací, lze vypovědět jen po předchozím souhlasu národního výboru. Pravomoc v těchto věcech přísluší podle § 1 písm. b) zák. ČNR č. 124/1990 Sb., výhradně nejnižším stupňům zastupitelské soustavy, dnes místním národním výborům, kterým musí příslušet právo dohlížet na společenské dění v obci.

U nových nájmů není nutné takovou ochranu přijímat, neboť vztahy se řídí vzájemnou dohodou mezi pronajimatelem a nájemcem.

Otázky nájemného spadají do působnosti federace, dnes do působnosti FMF. Od 15. 5. 1990 se nájemné za nebytové prostory zařadilo do kategorie smluvních cen s maximálními cenovými limity; pro společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností je stanovena maximální sazba 165 Kčs/m2/rok. Stanovení zvláštní nízké sazby pro dětské a mládežnické organizace nepovažujeme za šťastné řešení. Jednak se tímto opatřením znevýhodňují vlastníci - správci majetku, kde se tyto prostory nacházejí, oproti ostatním, aniž je jim možné poskytnout kompenzaci. Jednak nízké sazby vedou ke stavu, že nájemci je zcela lhostejné, zda místnosti účelně a hospodárně využívá. Tím však nechce být řečeno, že využití místností mládeží je neúčelné a neefektivní.

Dále, jestliže platí smluvní princip při uzavírání nájemních smluv, který vychází z principu ochrany vlastnictví, povede nízká sazba k tomu, že pronajimatel rozhodně nebude pronajímat místnosti tomu, kdo má obecně závazným předpisem zaručeny výhody. Daný problém by měl být řešen prostřednictvím finančních nástrojů, např. jako odpočitatelná položka od zdanitelného základu daně poplatníka - vlastníka domu, nebo snížením místní daně popř. jako finanční příspěvek od obce nebo od jiného poplatníka apod.

Další možností pro činnost dětí a mládeže ve volném čase může být využívání prostor ve školních zařízeních a škol v mimovyučovací době. Připravovaný zákon o předškolních zařízeních a školních zařízeních uvažuje o zřizování tzv. středisek pro volný čas dětí a mládeže, která by v těchto prostorách působila a zároveň spolupracovala se společenskými organizacemi. Pokud se týká přímé pomoci škol v této oblasti, zák. č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění zák. č. 171/1990 Sb., v § 47, Pomoc škol zájmovým organizacím dětí a mládeže, stanoví: "Školy poskytují zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost". Doporučuje se proto při řešení předmětné problematiky využití tohoto ustanovení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Hradílek, v.r."

B) Odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Vopěnky:

"Vážený pane poslanče,

na Vaši interpelaci v České národní radě na předsedu vlády pana Pitharta, ministra vnitra ČR pana Hradílka a na mne ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací Vám sděluji, že vyčerpávající odpověď na vaše návrhy Vám zašle ministr vnitra ČR.

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že problematika nebytových prostor je v působnosti ministerstva vnitra ČR. Tento způsob byl projednán s odpovědnými pracovníky ministerstva vnitra ČR a Úřadu vlády ČR. Odpověď by Vám měla být zaslána do 26. 8. 1990.

S pozdravem

Petr Vopěnka, v.r."

V Praze, dne 25. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP