ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

40 B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Miroslava Rašky

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi, ministru vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi a ministru školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petru Vopěnkovi

ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Vopěnka odpověděl poslanci Miroslavu Raškovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 7. května 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Vopěnky na interpelaci poslance Miroslava Rašky, která zní:

"Vážený pane poslanče, svou odpověď na Vaši interpelaci ze srpna 1990, týkající se v podstatě jen ztížených podmínek pro využívání nebytových prostor dětskými a mládežnickými organizacemi pro zájmovou činnost ve volném čase, doplňuji ve smyslu Vašeho dopisu ze dne 29. 3. 1991 tímto vysvětlením:

1. Již v r. 1990 dalo MŠMT prostřednictvím tehdejších krajských národních výborů podnět k tomu, aby národní výbory působily na pronajímatele nebytových prostor tak, aby byla zájmová činnost dětí a mládeže maximálně podporována. Mimo jiné činí tak dnes místní samospráva i poskytováním nenávratných dotací těmto organizacím na úhradu nájmu. Některé organizace, jako např. Obvodní úřad pro Prahu 3, vybírá od dětských a mládežnických organizací symbolickou částku 1,- Kčs za pronájem klubovny.

2. MŠMT připravilo návrh na změnu zákona o nájmu a pronájmu nebytových prostor pro školy a školská zařízení a hodlá při projednávání uplatnit komplexní řešení i pro pronájem kluboven dětským a mládežnickým organizacím.

3. Předložili jsme ministerstvu financí ČR návrh na daňové úlevy pro vlastníky nebytových prostor při jejich pronájmu dětským a mládežnickým organizacím a tento námět bude zvažován při přípravě nové daňové soustavy.

4. Pokud jde o souhrnné vytváření podmínek pro činnost dětských a mládežnických organizací a možnost výchovy a účelného využívání volného času dětí a mládeže, bylo navrženo a vládou ČR schváleno usnesením č. 289/90 doporučení pro města a obce, aby přihlédly k zajištění potřeb pro účelné využívání volného času dětmi a mládeží. Vláda ČR tímto usnesením přijala Základní směry působení státu na mladou generaci. Jedním z bodů je i podpora dětských a mládežnických sdružení, která se v praxi projevuje poskytováním dotací /v r. 1990, částečně v r. 1991/ nově vzniklým dětským a mládežnickým sdružením /poskytování tzv. rozjezdových fondů/, nově obnovujícím činnost /především na hospodářskosprávní výdaje a letní činnost dětí/. MŠMT ČR bude v letošním roce poskytovat zúčtovatelné dotace v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 66/1991, kterým byly přijaty Programy podpory a ochrany mládeže, které jsou rozděleny do čtyř skupin /mj. programy volného času dětí a mládeže, programy demokratické účasti např. podpora rozvoje činnosti sdružení dětí a mládeže apod./.

5. Resort školství dává rovněž ve smyslu ustanovení školského zákona pro pomoc škol zájmovým organizacím dětí a mládeže k dispozici prostory a vybavení pro jejich činnost a v zákoně o předškolních zařízeních a školských zařízeních se uvažuje o zřizování středisek pro volný čas dětí a mládeže, kde by docházelo i k široké spolupráci se zainteresovanými organizacemi.

Jak je z uvedeného vysvětlení patrno, vláda České republiky přijala celý program a soubor opatření na podporu, výchovu a ochranu dětí a mládeže. S pozdravem

V Praze dne 7. května 1991 Petr Vopěnka, v.r."

V Praze dne 8. května 1991

Dagmar Burešová, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP