ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

42 B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana

ministrovi státní kontroly České republiky Bohumilu Tichému

ve věci obecného zájmu na prošetření spekulativních převodů některých památkově chráněných stavebních objektů a pozemků ze státního majetku v dosavadní správě KNV, ONV, příp. MěNV či MNV do vlastnictví či provozování různých podnikatelských organizací

Ministr státní kontroly České republiky Bohumil Tichý odpověděl poslancům Zdeňku Malíkovi, Jaroslavě Moserové a Vladimíru Šumanovi na jejich interpelaci dopisem ze dne 8. října 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra státní kontroly České republiky Bohumila Tichého na interpelaci poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana, která zní:

"Vážená paní předsedkyně,

na základě interpelace poslanců České národní rady p. Zdeňka Malíka, p. Jaroslavy Moserové a p. Vladimíra Šumana, týkající se spekulativních převodů některých památkově chráněných stavebních objektů a pozemků ze státního majetku, které jsou v dosavadní správě národních výborů, sděluji, že tato otázka bude kontrolně prověřena ve spolupráci s ministerstvem kultury ČR, případně podle potřeby s ministerstvem vnitra ČR. V některých případech však bude možno vycházet již z dispozic Generální prokuratury České republiky, která se v současné době spolu s krajskými prokuraturami v Hradci Králové a Českých Budějovicích předmětnými převody zabývá. Některé zajímavé okolnosti jsou nyní ilustračně uvedeny v příloze.

O výsledku kontrolní akce Vás budu spolu s dalšími zúčastněnými ministry vlády ČR informovat.

S ohledem na závažnost problematiky však shodně s názorem ministra kultury ČR doporučuji, aby se Česká národní rada zabývala touto problematikou také v širších souvislostech, a to v souvislosti s platnou legislativní úpravou zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, resp. vyhlášky MK č. 66/1988 Sb., kterou se citovaný zákon provádí a která ve skutečnosti tento kritizovaný stav připouští. Do vyjasnění působností a pravomocí územních orgánů lze tento nepříznivý stav operativně řešit dočasným opatřením ČNR, což by zabránilo podobné převody státního majetku do soukromého vlastnictví provádět. Návrh úpravy by mělo podat ministerstvo kultury.

Prosím, abyste jmenované poslance v tomto smyslu informovala.

S pozdravem

Bohumil Tichý, v.r."

V Praze, dne 9. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.

PŘÍLOHA k odpovědi na interpelaci poslanců ČNR ze dne 20. 8. 1990 ke spekulativním převodům památkově chráněných objektů:

Z dosavadního ověření vyplývá, že VD REDOS ukončilo svoji činnost dne 4. 7. 1990 a splynulo s nově registrovaným podnikem REDOS Hradec Králové. Bývalé VD REDOS mělo vedle objektů specifikovaných v interpelaci, tj. zámek Lipová, okr. Teplice, zámek Neděliště, okr. Hradec Králové, bývalý klášter s kostelem a hospodářským dvorem zámku v Zákupech, okr. Česká Lípa, klášter Fulnek s kaplí, okr. Nový Jičín a zámek Rychvald, okr. Karviná, právo hospodaření k památkovému objektu zámek Rudoltice v Čechách, okr. Ústí n.Orlicí.Všechny uvedené objekty mu byly v roce 1989 bezúplatně převedeny jako národní majetek podle zák. č. 20/1987 Sb., prov. vyhláškou č. 66/1988 Sb.

Ministerstvo kultury ČR na základě svého předchozího místního šetření z 31. 5. 1990 podalo dne 2. 8. 1990 oznámení krajské prokuratuře v Hradci Králové k prošetření podezření z páchání trestné činnosti (trestný čin zpronevěry, ev. podvodu podle § 248 a násl. § 250 tr. zák.). Krajská prokuratura v Hradci Králové provádí v této věci rozsáhlé a dlouhodobé šetření. Z jejího sdělení vyplynulo, že dne 4. 9. 1990 již bylo ve věci zahájeno trestní stíhání. Věc je řešena v součinnosti s Generální prokuraturou ČR.

Pokud jde o a. s. Dialog, krajská prokuratura v Českých Budějovicích provedla dílčí šetření a výslechy, jejichž výsledky předala rovněž Generální prokuratuře ČR.

Teprve po uzavření tohoto rozsáhlého šetření a na základě dispozic orgánů prokuratury bude organizována společná kontrolní akce ministerstva státní kontroly a ministerstva kultury ČR, případně ve spolupráci s příslušnými orgány ministerstva vnitra ČR.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP