ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

42 C

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana

ministrovi kultury České republiky Milanu Uhdemu

ve věci obecného zájmu na prošetření spekulativních převodů některých památkově chráněných stavebních objektů a pozemků ze státního majetku v dosavadní správě KNV, ONV, příp. MěNV či MNV do vlastnictví či provozování různých podnikatelských organizací

Ministr kultury České republiky Milan Uhde odpověděl poslancům Zdeňku Malíkovi, Jaroslavě Moserové a Vladimíru Šumanovi na jejich interpelaci dopisem ze dne 5. října 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra kultury České republiky Milana Uhdeho na interpelaci poslanců Zdenka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana, která zní:

"Vážený pane poslanče,

k Vaší interpelaci ve věci spekulativních převodů některých památkově chráněných stavebních objektů a pozemků uvádím po přešetření následující skutečnosti:

Ministerstvu kultury ČR je situace v uvedené oblasti známa. Šetření některých případů včetně postupu družstva Redos (podrobněji viz dále) již bylo zahájeno. Oprávněnost interpelace je dána zejména proto, že stav současné právní nevyjasněnosti umožňuje, aby k podobným převodům docházelo i nadále. MK ČR se na základě své kompetence bude zabývat řešením kategorie tzv. nevyužitých kulturních památek v souvislosti s novelizací vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Uvedená vyhláška se týká poskytování příspěvků na určitou kategorii kulturních památek, u nichž byl zájem na zvýhodnění. Vzhledem k tomu, že prováděcí kriteria postrádají v nových společenských podmínkách svůj význam, bude nutno tento předpis zásadně zrevidovat. Základní problém však může být odstraněn pouze úpravou rovněž dalších předpisů, které s danou oblastí souvisejí (např. vyhl. č. 119/1988 Sb. o hospodaření s národním majetkem).

Protože řada současně platných obecně závazných předpisů umožňuje uvedené převody realizovat, aniž by byl zjevně porušen zákon, doporučuji, aby se i ČNR zabývala touto problematikou v obecné poloze v širších souvislostech.

Po vyjádření Krajské prokuratury v Hradci Králové, kam jsme zaslali v předmětné věci svůj podnět, provede MK ČR po dohodě a ve spolupráci s ministerstvem státní kontroly ČR samostatnou kontrolní akci zaměřenou na problematiku převodů památkově chráněných stavebních objektů.

Zákonnost postupu a. s. Dialog prověřuje v současné době Krajská prokuratura v Českých Budějovicích.

K oběma uváděným konkrétním případům připojuji podrobnější rozklad.

S pozdravem

Milan Uhde, v.r."

V Praze, dne 9. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.

K postupu a. s. Dialog:

Původní vlastník Koh-i-noor Praha využíval objekt zámku Mladá Vožice pro průmyslovou výrobu od r. 1947. Ve II. polovině r. 1980 objekt po vybudování nového závodu uvolnil s tím, že v něm zřídí rehabilitační středisko. Pro nedostatek finančních prostředků od záměru odstoupil a hledal nového vlastníka. Před uzavřením kupní smlouvy s a. s. Dialog projednával odbor kultury ONV Tábor celou záležitost s předsedou MěNV Mladá Vožice p. Břendou se závěrem, že ani ONV ani MěNV nemá dostatek finančních prostředků, kterými by byla zabezpečena alespoň minimální rekonstrukce zámku /náklady cca 30 miliónů Kčs/. Na základě této skutečnosti nebylo právo na přednostní koupi podle § 13 zák. č. 20/1987 Sb. o památkové péči uplatněno. V tom smyslu dal ONV Tábor na žádost prodávajícího dne 7. 6. 1990 své stanovisko, kde byly mimo jiné stanoveny další dvě podmínky v případě prodeje - projednání s MěNV Mladá Vožice a souhlas úřadu pro dočasnou správu a privatizaci národního majetku.

Zástupci a. s. Dialog a Koh-i-nooru projednali převod objektu, záměry rekonstrukce a předpokládaný finanční objem rekonstrukce cca 90 miliónů Kčs včetně budoucí součinnosti se stavebním úřadem v Mladé Vožici na schůzi Rady MěNV dne 13. 6. 1990.

Zákon č. 20/1987 Sb. stanoví pro prodej kulturních památek podmínku, tj. nabídnout kulturní památku přednostně ke koupi státu /§ 13/. Předkupní právo státu uplatňuje příslušný ONV. Z výše uvedeného vyplývá, že tato podmínka byla splněna.

Vzhledem k tomu, že zmíněný objekt přestal od roku 1981 sloužit průmyslové výrobě a vlastník hledal delší dobu nového zájemce, byl pro převod na MěNV Mladá Vožice dostatečný časový prostor.

K postupu VD Redos:

Památková inspekce MK ČR se zabývala otázkou oprávněnosti převodu památkových objektů /většinou tzv. nevyužitých památek/ do správy VD Redos a postupem jejich obnovy již v průběhu několika předchozích měsíců. Na základě podrobného prověření péče VD Redos o převzaté objekty kulturních památek v Zákupech /klášter s kostelem a hospodářské zázemí zámku/ bylo konstatováno, že nejsou dodržovány platné právní předpisy. Vzniká rovněž domněnka, že převod správy objektů byl ze strany výrobního družstva veden spekulativními záměry. Bylo prokázáno, že 3. mil. Kčs získané pro obnovu kláštera v Zákupech od bývalého vlastníka objektu za zanedbanou údržbu byly využity nehospodárně a měly by být VD Redos vráceny do státního rozpočtu.

Výsledky šetření byly postoupeny na základě žádosti Krajské správě SNB v Hradci Králové. Dne 31. 5. 90 bylo v Zákupech provedeno za účasti MK ČR místní šetření.

Dle informace Finanční správy ONV Hradec Králové VD Redos zaniklo dnem 4. 7. 1990 a splynulo včetně majetku, práv a povinností s nově registrovaným podnikem Redos Hradec Králové. Jedná se o soukromý podnik ve smyslu zákona o soukromém podnikání s tím, že vlastnictví památkových areálů bývalého kláštera a kostela v Zákupech a hospodářského zázemí zámku v Zákupech, okr. Česká Lípa, zámku v Rychvaldě, okr. Karviná, zámku Neděliště, okr. Hradec Králové, zámku Rudoltice, okr. Ústí nad Orlicí, kláštera ve Fulneku s kaplí, okr. Nový Jičín a zámku Lipová, okr. Teplice se tímto dostává do soukromých rukou.

V zájmu objektivního posouzení byla věc formou oznámení zaslána ministerstvem kultury ČR Krajské prokuratuře v Hradci Králové z důvodu podezření z trestné činnosti.

Orgány státní památkové péče v rámci své kompetence navrhují uložit VD Redos sankci podle § 35 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči, čímž se ovšem řeší pouze otázka zanedbání péče o kulturní památku, nikoli však spekulativní převod objektu.

U církevních objektů nutno předpokládat, že budou předmětem dalšího navracení majetku církvím navazujícího na zák. opatření předsednictva Federálního shromáždění z 19. 7. 90 č. 298 o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP