ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

44A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslankyně Daniely Kolářové

ministrovi kultury České republiky Milanu Uhdemu

ve věci současného nepříznivého stavu knihoven a pracovišť VTEI

Ministr kultury České republiky Milan Uhde odpověděl poslankyni Daniele Kolářové na její interpelaci dopisem ze dne 8. října 1990.

Podle §89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jedancím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra kultury České republiky Milana Uhdeho na interpelaci poslankyně Daniely Kolářové, která zní:

"Vážená paní poslankyně,

ve Vaší interpelaci vznesené v České národní radě jste zdůraznila problematiku materiálně technického vybavení veřejných knihoven, zvláště zajištění nákupu devizových časopisů.

V souvislosti s připravovanou vnitřní směnitelností československé koruny od 1. ledna 1991 budou devizové kvóty a limity zrušeny, jejich úlohu převezmou korunové prostředky a stanovený devizový kurs. Knihovny si budou objednávat časopisy podle toho, kolik budou moci pro tento účel uvolnit finančních prostředků ze svého rozpočtu.

Tato změna vyvolává obavy, že knihovny nebudou mít ve svých rozpočtech dostatek korunových prostředků. Jednáme proto s ministerstvem financí ČR o zabezpečení potřebného účelově vázaného objemu korunových prostředků na nákup devizových časopisů zejména pro Národní knihovnu a státní vědecké knihovny. K tomuto účelu rovněž využijeme finační prostředky, které dosud byly vázány na ústřední nákup literatury pro veřejné knihovny. (Jde o částku tří miliónů Kčs.).

Podstatné zlepšení jistě nastane v nejbližší době, protože každá knihovna bude mít právo volby výběru vydavatele či zprostředkovatele v tuzemsku a zejména v zahraničí. Přímé kontakty se zahraničními vydavateli přinesou totiž knihovnám různá cenová zvýhodnění a mnohé neplacené služby. Knihovny však musí získat povolení k zahraniční obchodní činnosti, které uděluje federální ministerstvo zahraničního obchodu. Naši žádost o udělení tohoto povolení Národní knihovně zatím federální ministerstvo zahraničního obchodu od května t.r. ani po urgenci nevyřídilo.

Závěrem bych chtěl upozornit na to, že i když se podaří zajistit požadované časopisy, přesto bude využití a zprostředkování takto získaných informací ztíženo nevyhovujícím stavem materiálně technického vybavení veřejných knihoven. Proto si Vás i ostatní poslance České národní rady dovoluji požádat o podporu při řešení kritické prostorové situace české Národní knihovny.

S pozdravem

Milan Uhde, v.r."

V Praze, dne 9. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP