ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

45

Společná zpráva

výborů České národni rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o obcích (obecní zřízení) - (tisk 32)

Všechny výbory ČNR (kromě výboru mandátového a imunitního) projednaly na svých schůzích v srpnu 1990 vládní návrh zákona České národní rady o obcích (obecní zřízení) (tisk 32).

Výbory doporučují, aby Česká národní rada schválila předložený vládní návrh zákona ve znění přílohy ke společné zprávě s těmito dalšími úpravami:

K § 3

Znění § 3 se označuje jako odstavec 1 s těmito změnami:

V první větě se za slova "městské obvody" vkládají slova "nebo městské části".

V druhé větě se slova "na městské obvody se člení" nahrazují slovy "stejně tak se mohou členit" a vypouští se slovo "velkých".

Třetí věta se vypouští.

Doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Území hlavního města Prahy se člení na městské části".

K § 5

Druhá věta zní: "jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby tak mohou učinit jen se souhlasem obecní rady."

K § 7.

V odstavci 2 se doplňuje písmeno c), které zní: "c) podávat orgánům obce písemné návrhy."

K § 8

V první větě se vypoustí slovo "osobám".

K § 10

§ 10 zní:

"§ 10

(1) Dvě nebo více sousedních obcí se mohou na základě dohody sloučit v jednu obec, jestliže tak rozhodnou v místním referendu občané v každé ze slučovaných obcí. Sloučením obcí vzniká nová obec, jejíž území tvoří území slučovaných obcí."

"(2) Místní referendum ve městě může být nahrazeno rozhodnutím zastupitelstva města nebo městské části, nepožádají-li občané města nebo městské části o referendum do 30 dnů od vyhlášení sloučení na místech k tomu určených."

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

K § 13

Odstavec 2 zní: "(2) Obce mohou vstoupit do svazku obcí nebo z něj vystoupit, jestliže tak rozhodnou v místním referendu občané každé obce, která do svazku vstupuje nebo z něj vystupuje."

K § 18

§ 18 zní:

"§ 18

(1) Při výkonu samostatné působnosti obec zabezpečuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého územního obvodu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí a uspokojování potřeb občanů obce zejména tím, že

a) samostatně hospodaří se svým majetkem,

b) zakládá a zřizuje organizace a zařízení, případně je ruší,

c) zaujímá stanovisko k závěrům jiných orgánů a organizací, pokud se dotýkají života obce,

d) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku,

e) spravuje předškolní zařízení, základní školu a zařízení jí sloužící,

f) zabezpečuje začlenění zdravotně postižených a sociálně oslabených do společnosti,

g) podílí se na sociální péči o občany obce,

h) spravuje a udržuje místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu obce a odvoz domovních odpadů a jejich nezávadnou likvidaci,

ch) činí další opatření stanovená zákony.

(2) Dále obec může

a) zakládat a zřizovat organizace sloužící k uspokojování potřeb více obcí v dohodě s nimi,

b) zřizovat a spravovat zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, ústavy sociální péče a další zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů,

c) zřizovat střední školy, základní umělecké školy a jazykové školy a zajišťovat jejich činnost, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,

d) samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob; rozsah podnikání stanoví zvláštní zákon."

K § 19

Odstavec 2 se vypouští. Odstavec 3 se označuje jako odstavec 2, který zní: "(2) Udělení souhlasu nemůže být odmítnuto s výjimkou případů, kdyby umístění provozovny nebo její části ohrozilo životní prostředí."

K § 21

§ 21 se vypouští. Následující paragrafy se přečíslují.

K § 28

V odstavci 1 písm. a) se za slovo "obvodů" doplňují slova "nebo městských částí".

V odstavci 1 písm. c) se za slova "obvodních zastupitelstev" vkládají slova "nebo místních zastupitelstev".

V odstavci 1 písm. d) se za slova "městských obvodů" vkládají slova "nebo městských částí" a za slova "úřadů městských obvodů" se doplňují slova "nebo městských částí".

K § 29

§ 29 zní:

"§ 29

(1) Místním referendem rozhodují občané

a) jedná-li se o sloučení obcí nebo o návrh na rozdělení obce nebo o vstup do svazku obcí a výstup z něho,

b) požádá-li o to alespoň jedna třetina členů obecního zastupitelstva nebo jedna desetina občanů obce starších 18 let.

(2) Místní referendum nelze vyhlásit, pokud ve věci již bylo rozhodnuto obecním zastupitelstvem.

(3) Místní referendum dále upravuje zvláštní zákon.

K § 30

Odstavec 2 zní:

"(2) Funkci obecního zastupitelstva plní

a) ve městě městské zastupitelstvo,

c) v obvodu města uvedeného v § 3 odst. 1 obvodní nebo místní zastupitelstvo v rozsahu mu svěřeném,

d) v Praze zastupitelstvo hlavního města Prahy,

e) v městské části hlavního města Prahy obvodní, nebo místní zastupitelstvo v rozsahu mu svěřeném.

K § 31

V písmenu e) se za označení "§ 3" vkládá "odst. 1".

Písmeno f) zní: v obvodech nebo městských částech měst uvedených v § 3 odst. 1 7 - 70 členů.

K § 35

Odstavec 4 zní: "(4) Se členem obecního zastupitelstva lze po dobu výkonu funkce a dvanácti měsíců po jeho skončení proti jeho vůli rozvázat pracovní nebo obdobný poměr jen se souhlasem obecního zastupitelstva."

K § 37

Odstavec 1 písm. c) zní: "c) požadovat od pracovníků obecního úřadu, od státních orgánů a od právnických osob informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce."

K § 39

V odstavci 1 písm. j) se za slovy "do užívání" čárka nahrazuje středníkem.

V odstavci 1 se doplňuje písmeno m), které zní: "m) rozhoduje o opatřeních, týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí na území obce."

K § 40

Za slovo "zřídit" se vkládají slova "na základě zvláštního zákona".

K § 41

Odstavec 2 se vypouští a odstavce 3 a 4 se označuji jako odstavce 2 a 3.

V novém odstavci 3 se vypouštějí slova "podle listiny přítomných v jednací síni".

Odstavec 3 zní: "(3) Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů obecního zastupitelstva."

K § 42

V první větě se za slova "obecní rada" vkládá čárka a slova "tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb místní volební komisí."

K § 46

Slova "si může vydat" se nahrazují slovem "vydá".

K § 47

V odstavci 2 se doplňuje písmeno d), které zní: "d) starosta v obci, kde se nevolí obecní rada."

Odstavec 4 zní: "(4) Obecní rada je tvořena starostou, zástupcem starosty a dalšími radními. Počet členů obecní rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 13 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. Obecní rada se nevolí v obcích, v obvodech měst a v městských částech uvedených v § 3 odst. 1, kde obecní (obvodní, místní) zastupitelstvo má méně než 15 členů."

K § 48

Písmeno d) zní: "c) zřizuje a zrušuje komise a odbory, trvalé a dočasné aktivy, ustanovuje a odvolává z funkce předsedy a členy komisí a jmenuje a odvolává vedoucí odborů,".

Písmeno j) zní: "j) vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech přenesené působnosti. V nutných a neodkladných případech ve věcech samostatné působnosti vydává též obecně závazné vyhlášky; taková vyhláška však pozbude platnosti, nebude-li schválena na nejbližším zasedáním zastupitelstva,".

Doplňuje se písmeno k), které zní: "k) na návrh tajemníka rozhoduje o organizační struktuře obecního úřadu a o platech vedoucích pracovníků."

K § 50

V odstavci 2 první větě se za slovo "nákladů" vkládají slova "a náhrada škody vzniklé při poskytování pomoci".

K § 51

§ 51 zní:

"§ 51

(1) Právnické osobě a podnikateli6), kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může obecní rada uložit pokutu do 50 000 Kčs.

(2) Právnické osobě a podnikateli6), kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí obce nebo odloží věci mimo vyhrazená místa, může obecní rada uložit pokutu do 100 000 Kčs."

K §53

Částka "30 000" se nahrazuje částkou "100 000".

K §54

§ 54 zní:

"§ 54

(1) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k nesplnění povinnosti uložené podle § 50 nebo k jednání uvedeným v § 51 až 53. Pokutu nelze uložit, jestliže zvláštní předpis stanoví za takové nesplnění nebo porušení povinnosti jinou sankci.

(2) Uložení pokuty nezbavuje právní subjekty uvedené v předchozích ustanoveních povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit obec sama na jejich náklady, případně uložit opakovaně pokutu.

(3) Výnos pokut je příjmem obce."

K § 56

Odstavec 1 zní: "(1) Starosta připravuje, svolává a řídí schůze obecní rady a společně s pověřeným členem obecní rady podepisuje její usnesení."

K § 59

V odstavci 1 první větě se za slovo "finanční" vkládají slova "a komisi kontrolní".

V odstavci 2 se za slova "rada" vkládají slova "po projednání s okresním úřadem".

K § 61

§ 61 se vypouští. Následující paragrafy se přečíslují.

K § 61

V odstavci 1 se za slovo "zástupce" doplňuje slovo "(zástupci)" a doplňuje se druhá věta, která zní: "V čele obecního úřadu je starosta."

V odstavci 2 písm. a) bodu 1. za slovo "rady" se vkládá spojka "a".

V odstavci 4 písm b) zní: "b) v městech uvedených v § 3 odst. 1 úřad města a úřady městských obvodů nebo městských částí."

V odstavci 5 se za označení "§ 3" vkládá "odst. 1",

K § 62

V odstavci 1 druhá věta zní: "Městské zastupitelstvo, zastupitelstvo města, obvodní zastupitelstvo a místní zastupitelstvo musí vždy zřídit funkcí tajemníka městského úřadu (úřadu města, úřadu městského obvodu, úřadu městské části).

V odstavci 1 poslední věta zní: "Jmenování tajemníka městského úřadu musí být předem projednáno s okresním úřadem, jde-li o tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části s úřadem města a jde-li o tajemníka úřadu města s ministerstvem vnitra."

K § 63

Vypouštějí se odkazy 7/ a 8/ pod čarou.

K § 64

V odstavci 1 za označení "§ 3" se vkládá "odst. 1".

V odstavci 2 za označení "§ 3" se vkládá "odst. 1".

V odstavci 2 písm. d) se za slova "městských obvodů" vkládají slova "nebo městských částí".

V odstavci 2 písm. e) za slova "městských obvodů se vkládají slova "nebo městských částí".

K § 65

V odstavci 1 první větě se za slovo "zastupitelstva" vkládají slova "v samostatné působnosti".

V odstavci 1 druhé větě se za slovy "České národní radě" vkládají slova "k rozhodnutí".

V odstavci 3 se za slovo "opatření vkládají slova "obecního zastupitelstva, obecních orgánů a."

K § 68

Před první větu se vkládá nová věta, která zní: "Vyloučen z projednávání a rozhodování věci je ten pracovník obecního úřadu, u něhož jsou dány pro poměr k věci či k osobám, jež mohou být rozhodnutím dotčeny, pochybnosti o jeho nepodjatosti."

V poslední větě se slova "o podjatosti rozhoduje orgán" nahrazují slovy "o vyloučení rozhoduje orgán".

K § 70

V odstavci 3 se slova "do počátku" nahrazují slovy ke dni."

K § 71

V odstavci 1 se slova "do počátku" nahrazují slovy ke dni".

V odstavci 2 uvozovací větě se vypouštějí slova "do obecních zastupitelstev a slova "v plném rozsahu" a za slova "a jiných vztahů pracovníků" se doplňují slova "podle zvláštních předpisů".

K § 72

Dosavadní znění § 72 odst. 3 se označuje jako § 73.

K příloze - položka 19

Slova "zřizování specializovaných osvětových zařízení s přihlédnutím k celostátním zájmům se nahrazují slovy zřizování a podpora specializovaných kulturních a osvětových zařízení, která nepřesahují svým významem rámec obce".

V Praze dne 3. září 1990

JUDr. Jan KALVODA v.r.Ing. Petr KOZÁNEK v.r.
předseda ústavně právního předseda rozpočtového
výboru ČNRa kontrolního výboru ČNR
  
Ing. Vlastislav ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského předseda výboru ČNR pro
výboru ČNRúzemní správu, národnosti
  
Ing. Vladimír LAŠTUVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR pro předseda výboru ČNR pro
ochranu životního prostředí sociální politiku
a urbanismusa zdravotnictví
  
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr.Jaroslava MOSEROVÁ,DrSc.,v.r.
předseda výboru ČNR předsedkyně výboru ČNR pro
petičního, pro právní vědu, vzdělání a kulturu
ochranu a bezpečnost 
  
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. Ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda výboru ČNR předseda výboru ČNR pro
církevního a humanitárního obchod a cestovní ruchSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP