ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

47

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích (tisk 34)

Všechny výbory České národní rady (kromě výboru mandátového a imunitního) projednaly na svých schůzích v srpnu 1990 vládní návrh zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích (tisk 34).

Výbory doporučují, aby Česká národní rada schválila předložený vládní návrh zákona ve znění přílohy ke společné zprávě s těmito dalšími úpravami:

K § 1

V písmenu b), v písmenu c) a v písmenu f) se slovo "zákon" nahrazuje slovy "předsednictvo České národní rady".

V písmenu d) se slovo "senát" nahrazuje slovem "zastupitelstvo".

Označení odkazu pod č. 1 se vypouští.

K § 3 odst. 1

Za slova "v obci" se v prvním a třetím řádku vkládají slova "v městském obvodu nebo v městské části". V druhém řádku se slovo "senátu" nahrazuje slovem "zastupitelstva".

Za slova "k trvalému pobytu" se vkládá poznámka a pod čáru se vkládá odkaz "zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu obyvatelstva".

K § 3 odst. 3 písm. b)

Slova "nebo výkon vazby" se nahrazují slovy ",výkon vazby nebo zadržení".

K § 3 odst. 3 písm. c)

Na konec věty se vkládají slova "a nebo výkon civilní služby, vykonávané mimo místo trvalého pobytu."

Připojuje se poznámka a pod čáru se vkládá odkaz "zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě".

K § 4 odst.1

Za slovo "právo" se vkládají slova "v obci".

K § 4 odst. 2

V písmenu d) se místo slov "okresního úřadu" vkládají slova "úřadu vykonávajícího státní správu".

K § 5 písm. c)

Slovo "senát" se nahrazuje slovem "zastupitelstvo".

K § 5 písm. d)

Číslice "30" se nahrazuje číslicí "7".

K § 5 písm. e)

Písmeno e) zní:

"e) místní zastupitelstvo v hlavním městě v Praze a v dalších městech, pokud tak stanoví předsednictvo České národní rady

v částech města do 3 000 obyvatel 7 - 15 členů
v částech města od 3 000 do 20 000 obyvatel 15 - 30 členů
v částech města nad 20 000 obyvatel 25 - 50 členů".

K § 6

Slova "ve všech obcích" se nahrazují slovy "v každé obci".

K § 11

Číslice "30" se nahrazuje číslicí "14".

K § 12 odst. 1

První věta se ukončuje středníkem a připojují se slova "; nejdéle však do 7 dnů přede dnem voleb".

K § 13 odst. 3

Druhá věta zní: "kandidát na člena zastupitelstva nemůže být v obci, kde kandiduje členem městské, místní nebo okrskové volební komise".

K § 13 odst. 9

Za číslici 15 se vkládá tečka a vypouští se závěr věty a členové volební komise jsou tímto okamžikem zproštěni slibu".

K § 14 odst. 3

V písmenu a) se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "právních předpisů o volbách".

K § 15 odst. 1 a odst. 4

Slovo "senátu se nahrazuje slovem "zastupitelstva".

K § 15 odst. 3

V písmenu a) se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "právních předpisů o volbách".

K § 15 odst. 3 písm. d)

Ustanovení zní:

"d) předá volební dokumenty do úschovy příslušnému národnímu výboru.".

K § 18 odst. 4 písm. c)

Ustanovení zní:

"c) ostatní volební dokumenty předá do úschovy příslušnému národnímu výboru.".

K § 20 odst. 1

Slovo "senátu" se nahrazuje slovem "zastupitelstva". Předposlední věta tohoto odstavce zní:

"V obcích a částech města do 1 000 obyvatel je třeba připojit 20 podpisů, do 3 000 obyvatel 30 podpisů, do 20 000 obyvatel 100 podpisů, do 50 000 obyvatel 200 podpisů a nad 50 000 obyvatel 400 podpisů".

K § 22 odst. 4

Slova "přidělování mandátů" se nahrazují slovy "zjišťování výsledků hlasování".

K § 23 odst. 2

Ve druhé větě se vypouštějí slova "na témže místě".

Ve třetí větě se nahrazuje slovo "senátu" slovem "zastupitelstva".

K § 23 odst. 3

V první větě se za slova "volební stranou" vkládá slovo "zarámované".

Ve druhé větě za slovo "povolání" vkládají slova "a část obce, ve které má trvalý pobyt" a za slovo "rámeček" se vkládají slova "a pořadové číslo".

K § 24

Slovo "senátu" se nahrazuje slovem "zastupitelstva".

K § 25 odst. 1

Slova "ve všech obcích" se nahrazují slovy "v každé obci".

K § 25 odst. 2

Slova "80 dnů" se nahrazují slovy "75 dnů".

K § 27

Připojuje se věta: "Všechny obálky musí být stejné barvy, velikosti, tvaru a kvality papíru."

K § 29

V odstavci 3 se připojuje poslední věta "Všechny volební strany mají rovný přístup k místním veřejným shromažďovacím prostorám.".

K § 31

Slovo "přístupné" se nahrazuje slovem "přípustné".

K § 32

V odstavci 1 se za slova "pověřeného člena okrskové volební komise" vkládá legislativní zkratka "(dále jen "úřední obálka")".

V odstavci 5 se slovo "obálka" nahrazuje slovy "úřední obálka".

V odstavci 6 se slovo "obálku" nahrazuje slovy "úřední obálku".

K § 33

Za slovo "voliče" se vkládá čárka a vyznačení závorky se vypouští, a před slovo "obálky" se vkládá slovo "úřední".

K § 36 odst. 2

Slovo "zápisů" se nahrazuje slovem "zápisu".

K § 38 odst. 1

V první a třetí větě se vypouštějí slova "odložené a".

K § 39

Odstavec 1 se upravuje takto:

"(1) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou

a) na předepsaných tiskopisech,

b) v úředních obálkách,".

Za odstavec 2 se vkládá odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Je-li při způsobu volby podle ustanovení 32 odst. 4 označená volební strana a současně kandidát ve sloupci této volební strany, k označení kandidátů se nepřihlíží.".

Odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.

K § 41 odst. 2

Slova "předem určenému pracovníku národního" se nahrazují slovem "příslušnému národnímu".

K § 46

Slovo "senátu" se nahrazuje slovem "zastupitelstva".

K § 47 odst. 4

Druhá věta se vypouští.

K § 51 odst. 1

Poslední věta se upravuje takto: "V případě rovnosti hlasů rozhoduje los; losování provádí starosta obce.".

K § 57a odst. 1 písm. a)

Slova "v § 5" nahradit slovy "podle § 5".

K § 57a odst. 1 písm. b)

Slova "obcích, popř. v částech" se nahrazují slovy "zastupitelstva v obci, popřípadě v části".

K § 57a odst. 2

Slova "přednosty okresního úřadu" se nahrazují slovy ministra vnitra České republiky".

K § 57a

Ustanovení se doplňuje odstavcem 4:

"(4) Náklady na tyto volby hradí obec.".

Vkládá se nový § 58a tohoto znění:

"58a

(1) Úkoly svěřené tímto zákonem místním národním výborům přecházejí v okamžiku ustavení orgánů obce na obecní zastupitelstvo.

(2) Úkoly svěřené tímto zákonem okresním národním výborům přecházejí na okresní úřady v okamžiku jejich ustavení.".

Připojuje se poznámka a pod čáru odkaz "zákon ČNR č. /1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)."

V Praze dne 3. září 1990

JUDr. Jan KALVODA v.r.Ing. Petr KOZÁNEK v.r.
předseda ústavně právního předseda rozpočtového
výboru ČNRa kontrolního výboru ČNR
  
Ing. Vlastislav ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského předseda výboru ČNR pro
výboru ČNRúzemní správu, národnosti
  
Ing. Vladimír LAŠTUVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR pro předseda výboru ČNR pro
ochranu životního prostředí sociální politiku
a urbanismusa zdravotnictví
  
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc., v.r.
předseda výboru ČNR předsedkyně výboru ČNR pro
petičního, pro právní vědu, vzdělání a kulturu
ochranu a bezpečnost 
  
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. Ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda výboru ČNR předseda výboru ČNR pro
církevního a humanitárního obchod a cestovní ruchSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP