ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

49

Společná zpráva

výborů České národní rady k návrhu Poslanců České národní rady na vydání zákona ČNR o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady (tisk 17)

Všechny výbory ČNR (kromě výboru mandátového a imunitního) projednaly na svých schůzích v srpnu 1990 návrh poslanců České národní rady na vydání zákona ČNR o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady (tisk 17).

Výbory České národní rady doporučují České národní radě, aby předložený iniciativní návrh schválila s těmito úpravami:

K § 1

Slova "(dále jen "poslanci")" se nahrazují slovy "(dále jen "poslanec")".

K § 3

V odstavci 1 se částka "2 500" nahrazuje částkou "2 000".

V odstavci 4 se částka "500" nahrazuje částkou "1 000".

V odstavci 5 se doplňují na konec věty slova "rozhodne-li tak předsednictvo České národní rady".

K § 5

Vkládá se nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Nemůže-li poslanec ze závažných důvodů použít veřejný dopravní prostředek, může mu předsednictvo České národní rady přiznat náhradu jízdných nákladů v prokázané výši."

Odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

K § 6

Ustanovení tohoto paragrafu se schvaluje ve znění varianty I.

K § 7

Připojuje se odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Poslanec má přednostní právo na zřízení účastnické telefonní stanice.".

K § 9 odst. 2

Slova "podle obecných předpisů" se nahrazují slovy "podle obecně závazných právních předpisů".

K § 10 odst. 3

Slova "obecným právním předpisem" se nahrazují slovy "obecně závazným právním předpisem".

V Praze dne 3. září 1990

JUDr. Jan KALVODA v.r.Ing. Petr KOZÁNEK v.r.
předseda ústavně právního předseda rozpočtového
výboru ČNRa kontrolního výboru ČNR
  
Ing. Vlastislav ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského předseda výboru ČNR pro
výboru ČNRúzemní správu, národnosti
  
Ing. Vladimír LAŠTŮVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR předseda výboru ČNR pro
pro ochranu životního prostředí sociální politiku
a urbanismusa zdravotnictví
  
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc., v.r.
předseda výboru ČNR Předsedkyně výboru ČNR pro
petičního, pro právní vědu, vzdělání a kulturu
ochranu a bezpečnost 
  
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. Ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda výboru ČNR předseda výboru ČNR pro
církevního a humanitárního obchod a cestovní ruchSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP