ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období


50


Návrh

Zákon

České národní rady

ze dne.................

o místních poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Obce vybírají, usnesou-li se na jejich zavedení, tyto místní poplatky (dále jen "poplatky")

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za lázeňský a rekreační pobyt,

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,

d) poplatek ze vstupného,

e) poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a školících zařízeních,

f) poplatek z bytů užívaných k jiným účelům než k bydlení,

g) dislokační poplatek,

h) poplatek z alkoholických nápojů.

§ 2

(1) Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa, obci příslušné podle místa jejího trvalého bydliště.

(2) Poplatku ze psů podléhají všichni psi starší 5 měsíců, vyjma psů, které užívají k doprovázení nebo ochraně osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P (zvláště těžce postižený s průvodcem).

(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 000 Kčs ročně za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50%.

§ 3

(1) Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které přechodně pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

(2) Poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,

b) osoby nemocné, kterým byla lázeňská péče poskytnuta na účet státní zdravotní správy [Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí (ČSR č. j. LP/3-265 ze dne 3. 11. 1988 o poskytování lázeňské péče v zařízení státní zdravotní správy, publikovaný pod č. 10/1988 ústředního věstníku ČSR,],

c) vlastníci objektů pro individuální rekreaci [§ 47 až 58 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 82/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.], ležících v obci, jejich manželky (manželé) a příbuzní v pokolení přímém,

d) osoby mladší 18 let.

(3) Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla nebo zprostředkovala.

(4) Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt činí až 15,- Kčs za osobu a za každý den pobytu. Den příchodu se nezapočítává do doby pobytu. Obec může stanovit poplatek roční paušální částkou.

§ 4

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek a trvalé parkování vozidel mimo vyhrazená parkoviště. Z kulturních akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely se poplatek neplatí.

(2) Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou např. silnice, místní komunikace, tržiště, náměstí.

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

(4) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10, - Kčs za 1 m2 užívaného veřejného prostranství a den. Za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

§ 5

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní a sportovní akce, burzy a akce obdobného charakteru. Z kulturních akcí, jejichž celý výtěžek je určen na dobročinné účely se poplatek neplatí.

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

(3) Sazba poplatku ze vstupného činí až 30% z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může poplatek stanovit roční paušální částkou.

§ 6

(1) Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a školících zařízeních platí právnické osoby, které zařízení vlastní nebo které k němu mají právo hospodaření a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů [Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.].

(2) Sazba poplatku z ubytovací kapacity v rekreačních a školících zařízeních činí až 3,- Kčs za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití.

§ 7

(1) Poplatek z bytů užívaných k jiným účelům než k bydlení platí uživatelé bytů, t.j. fyzické a právnické osoby, které byty užívají k jiným účelům než k bydlení. Poplatek se neplatí za byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům [§ 57 odst. 2 zákona c. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb.].

(2) Sazba poplatku z bytů užívaných k jiným účelům než k bydlení činí až pětinásobek částky ročního nájemného z takto užívaných bytů.

§ 8

(1) Dislokační poplatek se platí za umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení sloužících k podnikatelské činnosti v územním obvodu obce. Poplatek se neplatí za umístění zařízení pro základní činnost spojů, železniční a leteckou dopravu.

(2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby podnikající podle zvláštních předpisů [Např.

Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.

Zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.

Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí ve znění zákona č. 112/1990 Sb.].

(3) Sazba poplatku činí až 10% z částky rovnající se ročnímu nájemnému, které je v místě obvyklé.

§ 9

(1) Poplatek z alkoholických nápojů se platí z prodeje výrobků majících charakter alkoholických nápojů, tj. pivo, víno, lihoviny, likéry a míšené alkoholické nápoje všeho druhu.

(2) Poplatek platí fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů [Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.] a právnické osoby provozující restaurační, kavárenské, ubytovací nebo jiné pohostinské služby, ve kterých prodávají produkty a výrobky uvedené v odstavci l (dále jen "poplatník").

(3) Sazby poplatku činí až 10% z prodejní ceny těchto produktů nebo výrobků.

(4) Poplatník dohodne s obcí vykonávající správu tohoto poplatku vhodnou průkaznou evidenci příjmů z prodeje výrobků podle odstavce 1.

§ 10

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

§ 11

(1) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se obec dověděla o skutečnosti, která je předmětem poplatků.

(2) Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od obce dověděl o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta.

(3) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplynulo-li od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost která je předmětem poplatku, 10 let.

§ 12

O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy [Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.].

§ 13

Správu poplatků vykonává obec, která je ve svém územním obvodu zavedla.

§ 14

Zavedení poplatků stanoví obce obecně závazným nařízením, ve kterém upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která jsou v obci veřejným prostranstvím.

§ 15

Obec, která poplatky spravuje, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

§ 16

Zrušují se:

1. Pro území České republiky zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích,

2. pro území České republiky vyhláška ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních poplatcích,

3. vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 216/1988 Sb., o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku,

4. vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 7/1989 Sb., o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o místních poplatcích

Obecná část

Cílem nové úpravy místních poplatků je zvýšení vlastní příjmové základny obcí a výrazné zvýšení jejich pravomoci na tomto úseku. Zároveň se sleduje zjednodušení administrativy při správě poplatků a v neposlední řadě se reaguje i na ekologické problémy v obci.

Současná právní úprava rozeznává dva druhy místních poplatků:

Obligatorní (poplatek ze psů a lázeňský poplatek), fakultativní (poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z přechodného ubytování).

Specifický je poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních, školících a rehabilitačních zařízeních organizací a poplatek za vydání povolení k vjezdu do vybraných míst. Oba poplatky platí pouze pro území Krkonošského národního parku.

Nová právní úprava navrhuje pouze fakultativní charakter poplatků, aby obce mohly podle místních poměrů samy rozhodnout, který poplatek budou vybírat. U jednotlivých poplatků se navrhuje vymezit, za co se poplatek platí, kdo jej platí a navrhuje se horní hranice sazby. U některých poplatků je stanoveno, kdo poplatek neplatí. Přesný postup při vybírání poplatku bude stanoven v místní vyhlášce (viz § 14 návrhu). Při zpracování návrhu bylo přihlédnuto k poznatkům a zkušenostem ze zahraničí např. Rakouska a Maďarska.

Všechny dosavadní druhy poplatků vybírané na celém území České republiky se navrhuje zachovat s tím, že byly podstatně rozšířeny možnosti jejich aplikace. Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních, školících a rehabilitačních zařízeních byl v upravené formě rozšířen na celé území ČR. Naopak poplatek za vydání povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst KRNAP, který se neosvědčil, nebyl již do návrhu zahrnut.

Nově se navrhuje zavést místní poplatek z bytů uzívaných k jiným účelům než k bydlení, jehož cílem je působit na uživatele, aby byty byly užívány k určenému účelu, tj. k bydlení.

Dále se navrhuje možnost zavedení dislokačního poplatku, jehož cílem je vyjádření efektu, který vzniká podnikateli z práva umístit svůj podnik na území obce. Poplatek by měl být zaváděn zejména tam, kde půjde o atraktivní oblasti s mimořádnými podmínkami, např. soustředění obchodní sítě, dopravy, společenských center a podobně.

Nově navrženým poplatkem je rovněž poplatek z alkoholických nápojů, který kromě fiskální funkce by měl působit i regulačně při spotřebě alkoholu.

Finanční dopad navrhované úpravy:

S ohledem na fakultativnost poplatků lze provést jen velmi přibližnou kvantifikaci celkového finančního dopadu na rozpočty obcí (viz. přiložená tabulka). U jednotlivých poplatků, které jsou vybírány již v současné době, lze většinou předpokládat zvýšení výnosů s ohledem na zvýšení horní hranice sazeb. Vynos poplatku ze psů se pravděpodobně zvyšovat nebude. U nově navrhovaných poplatků, t.j. poplatku z bytů užívaných k jiným účelům než k bydlení a dislokačního poplatku, bude výnos záviset na stanovení úhrady za užívané bytové či nebytové prostory. U poplatku z alkoholických nápojů vychází kvantifikace z tržeb za alkoholické nápoje v provozovnách veřejného stravování.

II. Zvláštní část

K § 1

V tomto ustanovení je uveden taxativní výčet všech místních poplatků, které mohou obce ve svém územním obvodu zavést. Žádné další místní poplatky nelze v obci vybírat.

K § 2

Místní poplatek ze psů se navrhuje v zásadě zachovat tak, jak se vybírá v současné době, ruší se vsak jeho obligatorní charakter. Z důvodu zajištění právní jistoty osobám zdravotně postiženým jsou ze zpoplatnění vyloučeni psi, které tyto osoby užívají k doprovázení či ochraně. Další úlevy a osvobození od poplatku, jakož i ostatní podrobnosti jeho vybírání v obci budou upraveny místní vyhláškou.

K § 3

Navrhuje se spojit dosavadní lázeňský poplatek s poplatkem z přechodného ubytování s tím, že pro oba poplatky se navrhuje fakultativnost a stejný režim pro jejich zavádění. Horní hranice se zvyšuje z dosavadních 6, - Kčs u lázeňského a z 2, - Kčs u poplatku z přechodného ubytování na horní hranici 15, - Kčs. Vychází se zejména z požadavků lázeňských míst a obcí, kde se uskutečňuje rekreace, neboť tyto obce mají nesrovnatelně vyšší náklady na veřejně prospěšné služby pro obyvatelstvo. Tyto obce tedy právem požadují, aby rekreant či lázeňský host na tyto zvýšené náklady formou poplatku přispěl. Přitom se předpokládá, že tyto obce budou citlivě diferencovat sazby poplatku v jednotlivých částech rekreačního či lázeňského místa i u jednotlivých skupin rekreantů a návštěvníků lázní, zejména důchodců. Rovněž je možno vybírat poplatek různou sazbou v různých ročních obdobích s cílem regulovat počet návštěvníků. Paušální částka se většinou použije tam, kde to přinese zjednodušení správy poplatku.

Z důvodu obecného zájmu a z důvodů sociálních se navrhuje ze zpoplatnění vyloučit osoby zdravotně postižené, osoby, kterým je poskytována lázeňská péče na účet státní zdravotní správy (křížkové lázně), dále vlastníky rekreačních objektů a jejich rodinné příslušníky a osoby mladší 18 let.

K § 4

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství má úzký vztah k ekologické problematice a životnímu prostředí konkrétního místa. Obecní úřad má možnost prostřednictvím tohoto poplatku ovlivňovat pořádek v obci, napomáhat zkrácení doby u stavebních prací a podobně. Návrh nové úpravy vymezuje příklady, jaké prostory lze označit jako veřejné prostranství. Zcela ponechává v kompetenci obce, aby v místní vyhlášce označila konkrétní místa, která jsou veřejným prostranstvím.

Horní hranice denní sazby se zvyšuje ze 4,- Kčs za 1 m2 veřejného prostranství na 10,- Kčs. Obce budou mít možnost stanovit sazbu diferencovaně v rámci svého obvodu, např. ve středu města 10, - Kčs, na okraji 3, - Kčs a podobně. V některých případech může národní výbor zvýšit sazbu poplatku až na desetinásobek. Jde zejména o krátkodobé intenzivní užití veřejného prostranství, např. při prodeji zboží. Z důvodu obecného zájmu se navrhuje od poplatku osvobodit kulturní akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo akce, jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely. Při stanovení paušální částky poplatku bude sledován stejný cíl jako u ostatních poplatků, tj. zejména zjednodušit poplatkové řízení.

K § 5

Místní poplatek ze vstupného se navrhuje vybírat ze všech akcí kulturního a sportovního charakteru. Dosud byl vybírán pouze z kulturních akcí převážně zábavního a komerčního charakteru, přičemž bylo upuštěno od vybírání poplatku z akcí převážně politicko výchovných a sportovních, dále divadelních a filmových představení a podobně. V nové úpravě se navrhuje, aby obec ve své vyhlášce, případně v jednotlivých případech stanovila, kdy se poplatek vybírat bude, v jaké výši a jaké akce lze osvobodit. Obce požadují nástroj tohoto charakteru, pomocí něhož mohou podle místních podmínek působit žádoucím směrem na pořádání kulturních a sportovních akcí v místě. Přitom je nutno vycházet ze skutečnosti, že je v zájmu občanů obce, aby měli možnost pořádat i účastnit se kvalitních kulturních a sportovních akcí a je v zájmu kulturních a sportovních organizací, aby s obecními úřady a obyvatelstvem v tomto směru spolupracovaly. K podpoře kulturních akcí, jejichž výtěžek bude použit na dobročinné účely se navrhuje tyto akce od poplatku osvobodit.

Sazba poplatku vychází z úhrnné částky za skutečně vybrané vstupné nebo se stanoví paušální částkou.

K § 6

Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a školících zařízeních byl dosud vybírán pouze v Krkonošském národním parku od organizací. Nyní je navrženo jej rozšířit na celé území České republiky s tím, ze je možno jej vybírat od všech fyzických i právnických osob, které poskytují ubytování. U fyzických osob jde o podnikatele, kteří tuto činnost provozují podle zákona o soukromém podnikání občanů. Cílem tohoto poplatku je motivovat vlastníky těchto objektů k co nejúčelnějšímu využití lůžkové kapacity, např. formou pronájmu. Navrhované opatření by mělo zvýšit možnosti pro rekreaci a zároveň působit i na omezování výstavby dalších rekreačních objektů.

V rámci rozpětí stanovené sazby je možné diferencovat výši poplatku jak z hlediska územního, tak z hlediska ročního období.

K § 7

Místní poplatek z bytů užívaných k jiným účelům než k bydlení se navrhuje zavést s cílem vyvíjet tlak na uživatele bytových prostor užívaných k nebytovým účelům tak, aby tyto prostory opět sloužily k bydlení. Při současném nedostatku bytů, očekávaném rozvoji soukromého podnikání a vzniku drobných provozoven lze předpokládat zesílení nežádoucích snah využívat byty k nebytovým účelům.

K § 8

Dislokační poplatek se navrhuje vybírat za umístění zařízení sloužících k podnikatelské činnosti na území obce. Cílem tohoto poplatku je působit na rozvoj a regulaci podnikatelské činnosti v obci. Předpokládá se, že sazba poplatku bude diferencovaná podle atraktivnosti umístění zařízení podniku a rovněž podle prospěšnosti, kterou podnik obci přináší. Konkrétní sazby budou stanoveny v místní vyhlášce.

K § 9

Poplatek z alkoholických nápojů platí osoby (fyzické i právnické) provozující pohostinské služby, v kterých prodávají alkohol a alkoholické výrobky. Tento poplatek sleduje zejména fiskální zájem obcí a zpoplatňování zbytných výrobků, jejichž konzumace by měla být spíše omezována. Navržený poplatek vychází z požadavku Svazu měst a obcí.

Obecní úřady si musí zajistit vhodný způsob kontroly správnosti a úplnosti odvádění tohoto poplatku.


Úvaha o možném zvýšení výnosu místních poplatku v rozpočtech NV na základě návrhu zákona o místních poplatcích

v mil. Kčs

 
Skutečnost r. 1989
Uvažovaný výnos od r. 1991
Poznámka
    
a) poplatek ze psů71,4 70,0Sazba se nemění
b) lázeňský poplatek 20,350,0Zvýšení sazby
c) poplatek z přechod. ubytování 91,4 120,0Zvýšení sazby  
d) poplatek z užívání veř. prostranství 91,450,0Zvýšení sazby
e) poplatek ze vstupného21,0 25,0Sazba se nemění
f) poplatek z ubytovací kapacity
-
100,0Dosud zaveden jen v Krkonoších
g) poplatek z bytů užívaných k jiným účelům než k bydlení
-
15,0 Nově zaváděný poplatek
h) dislokační poplatek
-
100,0Nově zaváděný poplatek
    
mezisoučet183,1 530,0 
    
i) poplatek z alkoholických nápojů
-
400,0 Nově zaváděný poplatek [vychází se z tržeb za alkoholické nápoje v provozovnách veřejného stravování za rok 1989 7,4 mld a uplatnění poplatku u 70% obcí a sazby do 8%.]
    
Celkem183,1930,0 Zvýšení cca o 750 mil.

Zpracovala: PokornáSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP