ČESKÁNÁRODNÍRADA 1990

VI. volební období

51

Interpelace

poslance Vladimíra PRECLÍKA, Oto PRUŠI, Heleny NĚMCOVÉ, PhDr. Jarmily PAVLÍKOVÉ, ing. Josefa VONDRÁČKA, MUDr. Jaroslavy MOSEROVÉ, DrSc. na ing. Tomáše JEŽKA, ministra vlády České republiky pověřeného vedením ministerstva pro Správu národního majetku a jeho privatizaci ve věci zákona 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Vážený pane ministře,

jménem skupiny poslanců výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu vznáším interpelaci ve věci zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Dosavadní vývoj potvrzuje obavy, které předcházely přijetí tohoto zákona, z oblasti kultur školství a řady poslanců na úrovni Okresních národních výborů, Krajských národních výborů, Národního výboru hl. města Prahy, a České národní rady. Dnešní situace je následující: Majitelé nebytových prostor, ale i ti, kteří se za majitele neoprávněně považují (např. OPBH) znění zákona zneužívají ve svůj čistě ekonomický prospěch nepřiměřeným zvyšováním nájemného, k čemuž je zákon opravňuje. Tím vlastně ohrožují existenci zařízení v oblasti školství, kultury a služeb. Jmenovaná zařízení nejsou schopna těmto nepřiměřeným finančním požadavkům čelit, a to už vůbec ne v případě, kdy za nájem či podnájem je požadována částka v devizách. I toto v plné míře stávající zákon umožňuje.

V důsledku toho dochází k situacím kdy je ohrožena existence např. nakladatelství Odeon - zvýšení nájemného od 1. 1. 1991 o 1 800%, nakladatelství Lidové noviny - od 1. 1. 1991 zvýšení nájemného o 900%, Galerie D - výpověď, galerie Čs. spisovatel, výpověď Galerie Dílo Karlovy Vary - zvýšení nájemného o 800%, řady škol a mládežnických zařízení např. ve městě Brně, jak o tom svědčí dopis náměstka primátora města Brna, dále řady služeb, které mají v našich městech letitou tradici. Na druhé straně začínající soukromí podnikatelé, stejně jako začínající umělci, ale i zájmová sdružení národnostních menšin nemohou za těchto podmínek vůbec uvažovat o zahájení své činnosti.

Z těchto důvodů požadujeme, aby Vaše ministerstvo okamžitě předložilo vládě České republiky návrh vládního nařízení s působností na území České republiky, které omezí působnost tohoto zákona v tom smyslu, že právnické osoby vystupující jako majitelé či správci nebytových prostor nemohou zvyšovat nájemné o více než 250%, a to až do doby provedení úplné reprivatizace a privatizace. V této souvislosti navrhujeme bezpodmínečně zohlednit diferenciaci v oblasti školství. Dále požadujeme, aby do návrhu reprivatizačního a privatizačního zákona byla zanesena ochranná lhůta nynějších uživatelů v oblasti školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče proti výpovědi v délce 2 let.

Jsme přesvědčeni, že tato omezení v žádném případě nenaruší mechanismy tržního hospodářství, neboť se netýkají fyzických osob, které jsou majiteli nebytových prostor a zároveň usnadní začínajícím soukromým podnikatelům získat nebytové prostory, které pro svoji činnost nezbytně potřebují.

V Praze, dne 3. září 1990

Vladimír Preclík, v.r.

Oto Pruša, v.r.

Helena Němcová, v.r.

Jarmila Pavlíková, v.r.

Josef Vondráček, v.r.

Jaroslava Moserová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP