ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

52

Vládní návrh zákona

České národní rady o neperiodických publikacích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl[§ 3 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)], zejména tiskoviny, zvukové, obrazové a zvukově obrazové snímky, které jsou vydávány [§ 10 odst. 2 autorského zákona] jednorázově, popřípadě jednou ročně anebo po částech i častěji.

§ 2

(1) Vydavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vydává [§ 10 odst. 2 autorského zákona] neperiodické publikace v souladu s obecně závaznými právními předpisy [např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb., zákon ČNR č. 163/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČSR (rozpočtová pravidla republiky), zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.].

(2) Vydavatel je povinen písemně oznámit ministerstvu kultury České republiky vydavatelskou činnost, a to do třiceti dnů ode dne, kdy k vydavatelské činnosti získal oprávnění [např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb., zákon ČNR č. 163/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČSR (rozpočtová pravidla republiky), zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.], v ostatních případech ode dne vydání [§ 10 odst. 2 autorského zákona] neperiodické publikace.

(3) Ministerstvo kultury České republiky vede evidenci vydavatelů a jejich seznam zasílá okresním úřadům, a to vždy k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku.

§ 3

(1) Vydavatel je povinen odevzdat z každého vydání bezplatně a na svůj náklad do 20 dnů ode dne vydání [§ 10 odst. 2 autorského zákona] povinné rozmnoženiny neperiodických publikací (dále jen "povinné výtisky") příjemcům uvedeným v části I. přílohy tohoto zákona.

(2) Vydavatel je povinen odevzdat z každého vydání za úplatu povinné výtisky podle příslušných oborů příjemcům uvedeným v části II. přílohy tohoto zákona, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 1.

§ 4

Povinnosti uvedené v § 2, odst.2 a § 3 se nevztahují na:

a) kinematografická díla, zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy, pořízené rozhlasovými a televizními organizacemi, určené k veřejnému užití,

b) plastické a nástěnné mapy, globy a mapy pro hospodářskou výstavbu,

c) trojrozměrné rozmnoženiny děl výtvarných umění,

d) rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, anebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků (tzv. firemní literatura [ČSN 01 0183]), s výjimkami uvedenými v příloze tohoto zákona,

e) rozmnoženiny, určené ke společenskému nebo rodinnému životu, zejména pozvánky, oznámení, programy divadelních a jiných představení, zvukové, obrazové a zvukově obrazové snímky osobních a rodinných událostí,

f) bankovky, známky, mince, kolky, losy a cenné papíry všeho druhu, hlasovací lístky a neperiodické publikace vydané pro účely voleb do zastupitelských orgánů a orgánů územní samosprávy [zákon č. 47/1990 Sb., o volbách od České národní rady, zákon SNR č. 80/1990 Sb., o volbách do Slovenskej národnej rady.],

g) rozmnoženiny díla vydaného v počtu do 200 rozmnoženin a bibliofilská vydání literárních a uměleckých děl, s výjimkami uvedenými v příloze tohoto zákona,

h) tiskové rozmnoženiny divadelních a hudebních děl, určených výlučně pro účely veřejného provozování, s výjimkami uvedenými v příloze tohoto zákona,

i) rozmnoženiny pořízené slepeckým písmem, s výjimkou uvedenou v příloze tohoto zákona.

§ 5

(1) Vydavateli, který neoznámí vydavatelskou činnost ve lhůtě stanovené v § 2 odst. 2 tohoto zákona, uloží okresní úřad pokutu až do výše 10 000,- Kčs.

(2) Vydavateli, který neodevzdá povinné výtisky podle § 3 tohoto zákona, uloží okresní úřad pokutu až do výše 25 000,- Kčs.

(3) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 a 2 okresní úřad přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho způsobu a délce trvání.

(4) Pokutu lze vydavateli uložit do 3 měsíců ode dne, kdy se okresní úřad o porušení právní povinnosti dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy k porušení právní povinnosti došlo.

(5) Pokuta uložená podle odstavce 1 a 2 je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je příjmem orgánu, který ji uložil.

§ 6

(1) Vydavatelská oprávnění udělená podle dosud platných právních předpisů se považují za oznámení podle tohoto zákona.

(2) Uložením pokuty podle § 5 tohoto zákona nezanikají povinnosti stanovené v § 3 tohoto zákona.

§ 7

Zrušují se:

a) zákon č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, ve znění pozdějších předpisů,

b) položka 29 přílohy C zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy,

c) zákon č. 44/1923 Sb., o zevní úpravě předmětů státem vydaných neb státem podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu,

d) vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 517/1949 Ú. 1. I., o úpravě vydávání pohlednic,

f) vyhláška ministra informací a osvěty č. 116/1949 Ú. 1. I., o rozšiřování antikvárních neperiodických publikací,

g) vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 1231/1949 Ú. 1. I., o opatřeních v oboru rozšiřování neperiodických publikací majiteli vydavatelských oprávnění,

h) vyhláška ministerstva kultury č. 200/1955 Ú. 1., o zrušení slev při prodeji neperiodických publikací,

i) instrukce ministerstva kultury ze dne 6. 7. 1954, čj. 105 118/54-HVS/5, poř. č. 191/1954 Sb. instr., ve znění instrukce reg. č. 105/P-1954, o nové úpravě povolovacího řízení pro určité neperiodické tiskoviny (reg. v částce 9 Sb. směrnic pro národní výbory 1966, pol. II 6),

j) směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 1. 3. 1961 čj. 42 258/60-VIII/1, pro vydávání neperiodických publikací v krajích (reg. v příloze vyhlášky předsedy vlády č. 75/1966 Sb., o zušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy, pol. XVI/8),

k) vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích, v částech týkajících se neperiodických publikací.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

V Praze dne 22. srpna 1990

předseda vlády

České republiky

ministr kultury

České republiky

Příloha zákona ČNR č. ..../1990 Sb.,

o neperiodických publikacích

Část I.

Druh neperiodické publikace Oprávněný příjemce povinného výtisku
Počet kusů
A. Tiskoviny, s výjimkou plakátů a kalendářů Národní knihovna v Praze
2
Národní agentura ISBN v ČR
1
Knihovna Národního muzea v Praze
1
Knihovna Federálního shromáždění ČSFR
1
Městská knihovna Praha
1
Základní knihovna - ÚVI ČSAV Praha
1
Státní vědecká knihovna Kladno
1
Státní vědecká knihovna České Budějovice
1
Státní vědecká knihovna Plzeň
1
Státní vědecká knihovna Liberec
1
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem
1
Státní vědecká knihovna Hradec Králové
1
Státní vědecká knihovna Brno
1
Státní vědecká knihovna Ostrava
1
Státní vědecká knihovna Olomouc
1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin
1
Univerzitní knihovna Bratislava
1
Státní vědecká knihovna Prešov
1
Státní vědecká knihovna Bánská Bystrica
1
Státní vědecká knihovna Košice
1
Ministerstvo kultury ČR
1
Plakáty a kalendáře Národní knihovna v Praze
2
Rozmnoženiny uvedené v § 4, písm. d) Národní knihovna v Praze
1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin
1
Státní technická knihovna Praha
1
Rozmnoženiny uvedené v § 4, písm. g) Národní knihovna v Praze
1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin
1
Rozmnoženiny uvedené v § 4, písm. h) Národní knihovna v Praze
1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin
1
Rozmnoženiny uvedené v § 4, písm i) Slepecká tiskárna a knihovna K. E. Macana Praha
1
B. Zvukové, obrazové a zvukově obrazové snímky Národní knihovna v Praze
1
Státní vědecká knihovna Brno
1
Knihovna Národního muzea v Praze - Muzeum české hudby
1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin
1
Universitní knihovna Bratislava
1
Ministerstvo kultury ČR
1
Zvukové a zvukově obrazové snímky z hudební oblasti Hudební informační středisko ČHF
1
Zvukově obrazové a obrazové snímky Archív Čs. filmového ústavu
1
Slovenská filmová tvorba (Filmový ústav)
1

Část II.

Oprávněný příjemce povinného výtisku za úplatu Obor činnosti
Počet kusů
A. Státní technická knihovna Praha a Státní technická knihovna Brno matematické a přírodní vědy
1
technické vědy
1
průmysl a průmyslová výroby
1
průmyslová technologie
1
ekonomika průmyslu a racionalizace výroby
1
organizace a řízení práce
1
ochrana životního prostředí
1
informatika
1
vysokoškolské učebnice a skripta, učebnice SPŠ a SEŠ z oborů uvedených v části II. písmeno A této přílohy (včetně jazykových)

1
B. Státní pedagogická knihovna Komenského Praha a Státní pedagogická knihovna Brno pedagogika
1
výchova
1
vzdělávání
1
školství
1
filosofie
1
psychologie
1
jazykověda a literární vědy
1
dětská literatura
1
učebnice všeho druhu
1
vysokoškolská skripta z oborů uvedených v části II., písm. B této přílohy
1
C. Ústřední ekonomická knihovna Praha ekonomie
1
ekonomika
1
ekonomické vědy
1
organizace práce a racionalizace výroby
1
jazykověda
1
vysokoškolská skripta a učebnice z oborů uvedených v části II., písm. C této přílohy
1
D. Státní lékařská knihovna Praha zdravotnictví
1
vysokoškolská skripta a učebnice z oboru zdravotnictví
1
E. Ústřední zemědělská a lesnická knihovna Praha zemědělství (rostlinná výroba, ochrana rostlin, živočišná výroba, zemědělská technika, zemědělská ekonomika, zahradnictví)

1
lesnictví (myslivost, entomologie, ornitologie, kynologie)
1
veterinární medicína
1
botanika
1
zoologie
1
životní prostředí
1
vysokoškolská skripta a učebnice z oborů uvedených v části II., písm. E této přílohy
1
F. Památník národního písemnictví Praha jazykověda a literární vědy
1
krásná literatura
1
dětská literatura
1
vysokoškolská skripta z humanitních oborů
1
G. Slovenská technická knihovna Bratislava matematické a přírodní vědy
1
technické vědy
1
průmysl a průmyslová výroby
1
průmyslové technologie
1
ekonomika průmyslu a racionalizace výroby
1
H. Slovenská pedagogická knihovna Bratislava pedagogika
1
výchova
1
vzdělávání
1
školství
1
psychologie
1
I. Ústřední ekonomická knihovna Bratislava ekonomie
1
ekonomika
1
ekonomické vědy
1
organizace práce a racionalizace výroby
1
J. Ústřední zemědělská knihovna Nitra zemědělství (rostlinná výroba, ochrana rostlin, živočišná výroba, zemědělská technika, zemědělská ekonomika, zahradnictví)

1
botanika
1
zoologie
1
životní prostředí
1
K. Slovenská lékařská knihovna Bratislava zdravotnictví
1

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP