ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

60

INTERPELACE

poslanců Josefa Hejska a Václava Šplíchala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka ve věci požární ochrany

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s §89 zákona ČNR č. 35/1980 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslanců ČNR Josefa Hejska a Václava Šplíchala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka v záležitosti požární ochrany:

"V současné době již několik týdnů přetrvává existenční nejistota pracovníků profesionálních požárních sborů, kteří dostali v souvislosti se změnami v působnosti ústředních, krajských a okresních úřadů upozornění o možnosti ukončení pracovního poměru ke dni 31. 12. 1990. Nejde jen o existenční nejistotu samotných příslušníků Sboru požární ochrany. U příslušníků požárních sborů vzniká obava z toho, že včasným nepřijetím zákona ČNR o Sboru požární ochrany by mohlo dojít k narušení nebo úplnému rozpadu fungující struktury PO a tím i k nedozírným následkům, které budou mít dopad na celé národní hospodářství.

Máme vážné podezření, že vedoucí funkcionáři dobrovolné organizace Svazu požární ochrany vyvinou snahu oddálit popřípadě zablokovat přijetí výše zmíněného zákona. Podle informací, kterých se nám dostalo nemůže nevzniknout podezření, že jejich cílem není nic jiného, než zajistit si i nadále dobře placená místa. Podle jimi vytvořeného návrhu zajištění PO, který jsme měli možnost prostudovat, nemůže totiž jít o nic jiného. Jimi předložený návrh organizace PO v podstatě neguje existenci léty ověřeného systému, který zajišťoval nejen včasnost a účinnost požárního zásahu, ale i dobrou a naprosto vyhovující spolupráci profesionálních a dobrovolných požárních sborů.

Máme za to, že celá situace v zajištění PO postupně nabývá čím dál vyšší závažnosti a proto požadujeme, aby návrh zákona ČNR o Sboru PO byl projednán a schválen bezodkladně, a to zejména z následujících důvodů:

1. Přetrvávající existenční nejistota pracovníků Sboru PO má značný vliv na kvality požárního zásahu. Příslušníci se necítí morálně motivováni k nasazování zdraví nebo dokonce života za podmínek, kdy po často desetiletích služby u Sboru PO jim hrozí ztráta zaměstnání.

2. Existenční nejistota může způsobit ve svém důsledku velmi rychlý rozpad profesionálních požárních útvarů. Již nyní začíná řada příslušníků Sboru PO, bohužel právě těch nejlepších, hledat nové zaměstnání, které jim další existenci zaručí.

3. Současná organizace PO - jak již bylo uvedeno výše - je naprosto funkční, léty ověřená a neexistuje podle našeho názoru žádný důvod podstatněji ji měnit.

4. Pro zajištění vysoké úrovně požárního a technického zásahu pokládáme bezpodmínečně za nutné, aby hmotné a finanční zajištění prováděl prostřednictvím kteréhokoliv orgánu nebo úřadu výlučně stát. Jen tak je totiž možno zajistit takové technické zabezpečení, které nebude negativně ovlivňovat rozdílnost finančních prostředků jednotlivých obcí.

5. Problematika dobrovolné organizace Svazu PO je nám velice dobře známa, neboť většina příslušníků Sboru PO je současně členem této dobrovolné organizace.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nemůže byt zákon ČNR o Sboru PO předložen k projednávání, žádáme o urychlenou novelizaci zákona ČNR č. 133/85 Sb., tak, aby novela tohoto zákona současně vyřešila i změny vyplývající z nově vzniklých podmínek, a to nejen vzhledem k organizaci státní správy, ale i z hlediska nových vlastnických práv i vztahů, popřípadě dalších okolností. Upozorňujeme v této souvislosti i na nutnost změny navazujících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 37/86.

V Praze 26. 9. 1990Paed Dr. Josef Hejsek
 Doc. Dr. Václav Šplíchal, CSc"

V Praze, dne 27. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP