ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

61

INTERPELACE

poslanců Leonarda Danneberga, Jaroslavy Moserové, Milana Tatára, Eduarda Vacka, Lenky Šepsové, Vladimíra Budínského a Tomáše Ratiborského

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

ve věci zrušené možnosti přidělovat byty lékařům a farmaceutům v Severočeské hnědouhelné pánvi mimo pořadník

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslanců ČNR Leonarda Danneberga, Jaroslavy Moserové, Milana Tatára, Eduarda Vacka, Lenky Šepsové, Vladimíra Budínského a Tomáše Ratiborského předsedovi vlády České republiky panu Petru Pithartovi ve věci zrušené možnosti přidělovat byty lékařům a farmaceutům v Severočeské hnědouhelné pánvi mimo pořadník:

"Nařízením vlády č. 205/90 Sb. ze dne 10. května 1990, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, upravila vláda nově možnost přidělit byt mimo pořadník, kromě případů již v ust. § 20 odst. 1 zák. 41/64 Sb., o hospodaření s byty.

Současně tím zrušila další důvody uvedené pod písm. a) až n) v nařízeních vlády ČR 36/69 Sb., č. 88/70 Sb., č. 1/85 a č. 85/87 Sb., tedy zejména zrušila možnost přidělit byt mimo pořadník

"lékařům a farmaceutům zdravotnických zařízení poskytujících zdravotnické služby v okresech Sokolov, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, v okrese Česká Lípa mimo obce Doksy a z okresu Louny v obcích Počerady, Blažim, Vyškov a Břvany",

jak to stanovilo nyní zrušené nařízení vlády ČR č. 1/85 Sb. ze dne 19. 12. 1984, písm. n).

Stav životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi je Vám i celé vládě dobře znám z jednání s Ekofórem SHP, ze "Zprávy o stavu životního prostředí a jeho vlivu na zdravotní stav obyvatelstva teplického okresu" vypracované Společnou komisí Ekofóra OF Teplice a nezávislých odborníků z ledna 1990, i z Vaší návštěvy v pánvi, kterou jste později opakoval s celou vládou.

Je Vám tedy dobře známo, že střední délka lidského života v pánvi je znatelně kratší než činí republikový průměr, některé choroby se zde vyskytují podstatně častěji než-li v jiných oblastech republiky, vrozené vývojové vady dětí jsou zde častější, pracovní neschopnost zaměstnanců je zde v průměru podstatně delší než-li na ostatním území České republiky.

Je proto prohloubení lékařské zdravotní péče jedním z opatření, které obyvatelé pánve, mimo jiných opatření, od české vlády nejen požadují, ale přímo očekávají. Zatímco všechna opatření, směřující ke zlepšení životního prostředí, jsou velmi náročná na finanční prostředky a čas, zlepšení zdravotní péče nejeví se z tohoto pohledu tolik problematické. V protikladu k tomu však chybí v okrese Teplice 80 lékařů, což je 20% střízlivě plánovaného stavu a 21 farmaceutů, což představuje celých 50%. V současné době odmítá nastoupit v okrese Teplice asi 15 lékařů a farmaceutů, s nimiž OÚNZ vedl úspěšná jednání o jejich nástupu, jelikož mezitím odpadla možnost zajistit jim přidělení bytu mimo pořadník, což byla jediná preference, kterou jim bylo možno nabídnout jako protihodnotu za nástup v této život ohrožující oblasti.

Znění nař. vlády ČR č. 205/90 Sb. je v příkrém rozporu se závěry pracovní komise při MZ ČR, která připravila podklady pro jednání vlády ČR, týkající se "opatření pro stabilizaci lékařů a farmaceutů v pánevních okresech Severočeského kraje a okresu Sokolov".

Navrhujeme proto, vážený pane ministerský předsedo, aby vláda ČR novým nařízením doplnila výčet uvedený v ust. § 1 vyhl. 205/90 Sb. o písm. g), jehož text by byl shodný s písm. n) nař. vlády ČR 1/85 Sb., viz shora.

Přitom bylo by možno uvažovat o spolupůsobnosti ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví, jak to také stanoví písm. d) a e) odst. 1 § 1 nař. vlády ČR č. 205/90 Sb.

Praha, dne 25. září 1990 Dr. Leon Danneberg, v.r.
Jaroslava Moserová, v.r.
Milan Tatár, v.r.
Eduard Vacek, v.r.
Lenka Šepsová, v.r.
Vladimír Budínský, v.r.
Tomáš Ratiborský, v.r."

V Praze, dne 27. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP