ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

62

INTERPELACE

poslanců Milana Tatára, Ondřeje Giňi, Zdeňka Guži, Ladislava Bodyho, Dezidera Baloga a Karla Holomka

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

ve věci jednání náčelníka KS SNB v Ostravě

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci skupiny poslanců ČNR ve složení: Milan Tatár, Ondřej Giňa, Zdeněk Guži, Ladislav Body, Dezider Balog a Karel Holomek, předsedovi vlády České republiky panu Petru Pithartovi ve věci jednání náčelníka Krajské správy SNB v Ostravě:

"Vážený pane předsedo vlády,

způsob boje orgánů Sboru národní bezpečnosti s rychle narůstající trestnou činností a způsob, jakým je československá veřejnost především v posledním měsíci o postupu orgánů činných v trestním řízení informována prostřednictvím tiskových mluvčí teritoriálních orgánů SNB, v nás vzbuzuje obavy. Událost, ke které došlo dne 24. září 1990 v Severomoravském kraji, nás přinutila obrátit se na vládu České republiky s naléhavou interpelací.

Uvedeného dne náčelník Krajské správy SNB v Ostravě pplk. ing. Jiří Sprušil pozval, aniž by předem avizoval důvod setkání a předmět jednání, předsedy místních organizací Romské občanské iniciativy z Ostravy a některých okresů Severomoravského kraje, aby jim, jak vyšlo teprve při vlastním setkání najevo, za přítomnosti novinářů sdělil, že jsou povinni zabezpečit do 10. října t. r. radikální pokles trestné činnosti páchané občany romské národnosti. Neučiní-li tak, vydá náčelník svým podřízeným rozkaz použít při zákrocích všech dostupných prostředků, včetně střelných zbraní. Současně sdělil, že proti Rómům použije jednotky rychlého nasazení. Dal přitom jednoznačně najevo, že za axiom bez dalšího považuje spojení funkcionářů místních organizací Romské občanské iniciativy se severomoravským podsvětím.

Z popsané události a s ohledem na přístup Sboru národní bezpečnosti a dalších zúčastněných státních orgánů, zejména národních výborů, nabýváme dojmu, že ona událost je pouze výrazem zcela určité koncepce řešení akutního celospolečenského problému trestné činnosti. Pomíjíme přitom formu jednání zmíněného náčelníka, který si patrně neuvědomil, že nejedná s delikventy, ale s představiteli politické strany.

V převratné době, kterou prožíváme, došlo k obecnému poklesu občanské disciplíny, který se týká všech sociálních skupin československé společnosti. Je zcela přirozené, že sociálně a kulturně nejzanedbanější sociální skupiny, včetně romského obyvatelstva, se vymykají rychleji dosahu obecných norem občanského chování. Míra respektu k pravidlům chování je totiž ve vyhrocených dobách společenských konfliktů přímo odvislá od sociálního, zejména kulturního a vzdělanostního statutu té které sociální skupiny.

Nelze současně nevidět, a v souvislosti s popsanou událostí považujeme za potřebné zdůraznit, že choroba občanské nedisciplinovanosti zasáhla i státní mechanismus. Došlo k podstatnému oslabení nejen autority státu, ale zejména a především schopnosti a v celé řadě případů, bohužel, i ochoty státního aparátu zajišťovat veřejný pořádek.

Nezájem orgánů Sboru národní bezpečnosti a ostatních zúčastněných státních orgánů o boj s trestnou činností nás vybízí k úvaze o obecné síle a schopnosti tohoto státu řešit úkoly na něj kladené, včetně plnění povinností pečovat o veřejný pořádek.

S velkými obavami, o které považujeme za nezbytné se s Vámi podělit, jsme nuceni konstatovat, že některé státní orgány neschopné řešit problémy, k jejichž řešení jsou zákony a ostatními právními předpisy povolány a lidem tohoto státu financovány, se snaží přesunout svou odpovědnost politickou i právní na místní představitele politické strany, usilující v úzké součinnosti s Vaší vládou o celkové povznesení romského obyvatelstva, které je "conditio sine qua non" řešení fenoménu romské kriminality.

Věříme, že popsanou událost i obsah některých tendenčních zpráv ze zdrojů SNB, zveřejněných v poslední době ČTK, můžeme považovat za pouhý, byť hrubý lapsus pracovníků některých státních orgánů a nikoliv za záměr svalit odpovědnost za dočasnou neschopnost či neochotu státu zabezpečit veřejný pořádek na již tak pronásledovanou a rasovým útokům vystavenou národnostní skupinu.

Věříme též, vážený pane předsedo vlády, že s námi sdílíte naši obecnou obavu o snahy transformovat současné potíže s povoláním státního mechanismu do vztahů mezi národy a národnostmi. Je totiž patrné, že někteří pracovníci, především resortu ministerstva vnitra, s touto myšlenkou koketují a stejně tak je zřejmé, že naznačené směry jsou pro naši společnost nebezpečné a zhoubné.

Žádáme proto, vážený pane předsedo vlády, aby vláda vysvětlila poslancům České národní rady nejen popsanou událost, ale aby především objasnila, jakým způsobem zamýšlí obnovit řádnou činnost státního aparátu, včetně Sboru národní bezpečnosti.

Praha, 27. září 1990 JUDr. Milan Tatár, v.r.
Ondřej Giňa, v.r.
Zdeněk Guži, v.r.
Ladislav Body, v.r.
Dezider Balog, v.r.
Ing. Karel Holomek, v.r."

V Praze, dne 27. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP