ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

63

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1990,

o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Č. I

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení a zákona České národní rady č 210/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se mění takto:

1. V § 1 a 8 se slova "mateřský příspěvek", "mateřského příspěvku" a "mateřském příspěvku" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek", "rodičovského příspěvku" a "rodičovském příspěvku".

2. V § 15 se vypouští ustanovení písm. ch); dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena ch) a i).

Čl. II

Působnost orgánů sociálního zabezpečení v řízení o mateřském příspěvku se řídí právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. října 1990.

Důvodová zpráva

Vláda ČSFR schválila dne 26. 7. 1990 návrh zákona o rodičovském příspěvku. Tento zákon nahrazuje zákon o mateřském příspěvku. V návaznosti na zákon o rodičovském příspěvku je třeba upravit i působnost orgánů sociálního zabezpečení při rozhodování o nároku na tuto dávku a při jejím poskytování. Dále je třeba upravit působnost těchto orgánů při rozhodování o mateřském příspěvku za účinnosti nových předpisů, pokud nárok na mateřský příspěvek vznikl před jejich účinností.

O rodičovském příspěvku budou rozhodovat stejné orgány, které dosud rozhodovaly o mateřském příspěvku. Proto v ustanovení § 1 a § 8 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., v platném znění, kde se uvádí mateřský příspěvek, bude uveden rodičovský příspěvek. V ustanovení § 15, který zakládá působnost místních národních výborů na úseku sociální péče, je v písm. ch/ stanovena těmto národním výborům povinnost oznamovat orgánům, které rozhodují o mateřském příspěvku skutečnosti, které mají význam pro rozhodování o nároku na mateřský příspěvek. Vzhledem k tomu, že nový zákon o rodičovském příspěvku takovou povinnost neukládá, je třeba toto ustanovení vypustit. Poněvadž orgány sociálního zabezpečení budou přiznávat mateřský příspěvek i po 30. 9. 1990, jestliže nárok na něj vznikl před 1. říjnem 1990, upravuje se tato jejich působnost v čl. II.

Účinnost tohoto zákona musí být shodná s účinností zákona o rodičovském příspěvku. Proto se v článku III. navrhuje účinnost dnem 1. 10. 1990.

V Praze dne 31. srpna 1990

předseda vlády České republiky

ministr práce a sociálních věcí České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP