ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

65

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ...................

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice

(rozpočtová pravidla republiky)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Základní ustanovení

(1) Zákon upravuje tvorbu, postavení a funkce státního rozpočtu České republiky (dále jen "státní rozpočet republiky"), státního závěrečného účtu České republiky (dále jen "státní závěrečný účet republiky"), rozpočtů obcí a okresních úřadů. Stanoví zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky a kontroly tohoto hospodaření. Zákon stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu republiky, rozpočtů obcí [Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zákon ČNR č. .../1990 Sb., o hlavním městě Praze.] a rozpočtů okresních úřadů [Zákon ČNR č. .../1990 Sb., o okresních úřadech] a upravuje zřizování a zásady hospodaření státních fondů České republiky (dále jen "státní fondy republiky").

(2) Část finančních zdrojů vytvořených na území České republiky, které představují účast České republiky na zabezpečení společných potřeb a zájmů federace, vyjádřená podílem na výnosu daně z obratu, spotřebních daní, odvodů ze zisku a zemědělské daně ze zisku, se stává příjmem státního rozpočtu federace. Rozsah a podmínky stanoví zvláštní zákon, jehož přijetí bude vázáno na předchozí souhlas České národní rady.

Státní rozpočet republiky

§ 2

Finanční hospodaření České republiky se řídí státním rozpočtem republiky.

§ 3

Obsah státního rozpočtu republiky

Státní rozpočet republiky zahrnuje očekávané příjmy jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a krytí potřeb České republiky v daném rozpočtovém roce. Obsahuje i finanční vztahy k rozpočtům obcí, okresních úřadů a k rozpočtům státních fondů republiky.

§ 4

Příjmy státního rozpočtu republiky

(1) Příjmy státního rozpočtu republiky zahrnují, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak:

a) odvody, daně a poplatky od právnických osob se sídlem na území České republiky, jakož i odvody, daně a poplatky za vnitřní organizační jednotky vykonávající činnost na území České republiky, jejichž sídlo je na území Slovenské republiky,

b) daně a poplatky od fyzických osob,

c) příjmy ústředních orgánů České republiky (dále jen "ústřední orgány"), jakož i příjmy rozpočtových a odvody příspěvkových organizací v jejich působnosti,

d) vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu republiky v minulých letech,

e) výnosy z cenných papírů jiných subjektů, jejichž nákup byl realizován z prostředků státního rozpočtu republiky,

f) prostředky získané prodejem státních cenných papírů,

g) další příjmy stanovené zákonem.

(2) Státní rozpočet republiky může ke krytí nezbytných potřeb výjimečně použít prostředků z minulých let, popřípadě prostředků získaných prodejem státních cenných papírů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Použití těchto prostředků je možno uskutečnit jen se souhlasem České národní rady.

§ 5

Výdaje státního rozpočtu republiky

(1) Ze státního rozpočtu republiky se hradí:

a) výdaje na činnost ústředních orgánů a jejich prostřednictvím výdaje rozpočtových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím v jejich působnosti,

b) výdaje na emisi státních cenných papírů a na úhradu výnosů jejich vlastníkům, jakož i výdaje na nákup cenných papírů od jiných subjektů, realizovaný prostřednictvím státního rozpočtu republiky,

c) splátky přijatých úvěrů a úroky z nich,

d) dotace obcím a okresním úřadům,

e) výdaje na úhradu majetkové újmy [§ 26e zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník ve znění pozdějších předpisů],

f) další výdaje stanovené zákonem.

(2) Na konkrétní akce nebo předem stanovené okruhy potřeb se poskytují účelové dotace a to za podmínek stanovených zásadami dotační politiky schválenými vládou České republiky (dále jen "vláda"). Mohou být použity jen na určené účely a podléhají ročnímu zúčtování se státním rozpočtem republiky.

(3) Ze státního rozpočtu republiky se mohou poskytovat:

a) dotace a návratné finanční výpomoci právnickým osobám a fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou činnost [§ 2 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník ve znění pozdějších předpisů]

b) návratné finanční výpomoci obcím, okresním úřadům a jejich prostřednictvím též organizacím jimi založeným nebo řízeným,

c) dotace občanským sdružením [Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění zákona č. 300/1990 Sb.], politickým stranám [Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění zákona č. 300/1990 Sb.] a státním fondům republiky,

d) příspěvky fyzickým osobám podle zvláštních předpisů [Např. vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví ve znění vyhlášky. č. 74/1989 Sb. Zákonné opatření č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku.].

§ 6

Návrh státního rozpočtu republiky

(1) Návrh státního rozpočtu republiky vypracovává ministerstvo financí České republiky (dále jen "ministerstvo financí") v součinnosti s ústředními orgány a orgány pověřenými správou státních fondů republiky a předkládá jej vládě. Při vypracování návrhu státního rozpočtu republiky se přihlíží k potřebám obcí. Návrhy rozpočtů státních fondů republiky tvoří přílohu návrhu státního rozpočtu republiky.

(2) Návrh státního rozpočtu republiky předkládá vláda ke schválení České národní radě tak, aby zákon o státním rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok mohl být schválen před 1. lednem tohoto roku.

(3) Státní rozpočet republiky se schvaluje na rozpočtový rok, který je shodný s kalendářním rokem.

§ 7

Řízení prací na vypracování návrhu státního rozpočtu republiky

(1) Ministerstvo financí řídí práce na vypracování návrhu státního rozpočtu republiky.

(2) Ústřední orgány a orgány pověřené správou státních fondů republiky jsou povinny předložit ministerstvu financí údaje potřebné pro vypracování návrhu státního rozpočtu republiky. Požádá-li ministerstvo financí o takové podklady obce a okresní úřady, vztahuje se tato povinnost i na ně.

(3) Ministerstvo financí metodicky usměrňuje vypracování rozpočtů ústředních orgánů a státních fondů republiky.

(4) Po schválení státního rozpočtu republiky provede ministerstvo financí rozpis jeho ukazatelů.

§ 8

Rozpočtové provizórium

(1) Nebude-li zákon o státním rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době od 1. ledna rozpočtového roku do vyhlášení zákona o státním rozpočtu České republiky na tento rok podle návrhu státního rozpočtu republiky předloženého vládou České národní radě (dále jen "rozpočtové provizórium").

(2) Nebude-li návrh státního rozpočtu republiky vládou předložen České národní radě před 1. lednem rozpočtového roku, učiní vláda s předchozím souhlasem České národní rady nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření v době rozpočtového provizória.

(3) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se zúčtují na státní rozpočet republiky po jeho vyhlášení.

§ 9

Rozpočty ústředních orgánů

(1) Příjmy a výdaje státního rozpočtu republiky se člení na kapitoly odpovídající působnosti jednotlivých ústředních orgánů. Příjmy a výdaje státního rozpočtu republiky, které mají všeobecný charakter a nepatří do působnosti určitého ústředního orgánu, tvoří rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní správa. Tuto kapitolu spravuje ministr financí.

(2) Rozpočty ústředních orgánů obsahují jejich vlastní rozpočtové příjmy a výdaje, příjmy a výdaje rozpočtových organizací a příspěvky, popř. odvody příspěvkových organizací v jejich působnosti. Rozpočty ústředních orgánů obsahují též dotace ze státního rozpočtu republiky na úkoly a činnosti, které jsou v jejich působnosti.

(3) Ústřední orgány projednávají návrhy svých rozpočtů v příslušných orgánech České národní rady. Návrh rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa projednává v příslušných orgánech ministerstvo financí.

ČÁST DRUHÁ

Hospodaření podle státního rozpočtu republiky

§ 10

Odpovědnost za hospodaření

(1) Vláda odpovídá České národní radě za plnění státního rozpočtu republiky a podává jí zprávy o jeho plnění.

(2) Ministři a vedoucí ostatních ústředních orgánů a orgánů pověřených správou státních fondů republiky odpovídají v oboru své působnosti za plnění státního rozpočtu republiky a projednávají zprávy o plnění svých rozpočtů v příslušných orgánech České národní rady. Ministr financí projednává plnění rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa v příslušném orgánu České národní rady.

(3) Ministerstvo financí průběžně hodnotí plnění státního rozpočtu republiky, rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtů státních fondů republiky a o výsledcích podává zprávy vládě.

§ 11

Časové použití a účelovost rozpočtových prostředků

(1) Rozpočtové prostředky mohou být použity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k účelům, na které byly státním rozpočtem republiky určeny.

(2) K zabezpečení plynulého hospodaření a řádného plnění závazků lze obecně závazným právním předpisem stanovit odchylky od časového a účelového použití rozpočtových prostředků.

§ 12

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných

(1) Vznikne-li v průběhu roku potřeba rozpočtově nezajištěné úhrady, lze ji zajistit hospodárnějším provedením jiných úkolů nebo odsunutím či omezením některého jiného, méně naléhavého úkolu v rámci jednotlivých druhů rozpočtových výdajů, použitím mimorozpočtových zdrojů organizace nebo nadřízeného orgánu, příp. rozpočtovým opatřením.

(2) Rozpočtově nezajištěnou potřebu lze též uhradit z rozpočtových rezerv státního rozpočtu republiky.

§ 13

Rozpočtová opatření

(1) Rozpočtovým opatřením se rozumí:

a) přesun rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu,

b) povolené překročení rozpočtu podřízené organizace,

c) vázání rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu.

(2) Obecně závazný právní předpis stanoví způsob provádění rozpočtových opatření.

(3) Ústřední orgány a jimi řízené rozpočtové organizace musí ve svých rozpočtech vázat rozpočtové prostředky, jestliže o tomto vázání rozhodla vláda.

(4) Vláda nebo na základě jejího pověření ministr financí může povolit uskutečnění výdajů nezbytných pro hospodaření České republiky a nezabezpečených ve státním rozpočtu republiky, jestliže je nelze krýt z rozpočtu ústředního orgánu, zajistí-li úhradu vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu republiky nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Obdobně lze povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu republiky. O těchto opatřeních informuje vláda Českou národní radu ve zprávách o plnění státního rozpočtu republiky nebo jestliže o to Česká národní rada požádá. K překročení rozpočtu rozpočtových nebo příspěvkových organizací může dojít též na základě uvolnění rozpočtové rezervy státního rozpočtu republiky.

§ 14

Rozpočtové rezervy státního rozpočtu republiky

(1) Pro zajištění rozpočtového hospodaření se ke krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů vytvářejí ve státním rozpočtu republiky rozpočtové rezervy.

(2) Rozpočtové rezervy státního rozpočtu republiky tvoří vládní rozpočtová rezerva a účelové rezervy. Jejich výši schvaluje Česká národní rada v rámci státního rozpočtu republiky.

(3) Rozpočtovými rezervami státního rozpočtu republiky disponuje vláda a v rozsahu jí určeném ministr financí.

(4) O hospodaření s rozpočtovými rezervami státního rozpočtu republiky podává vláda zprávu České národní radě ve zprávách o plnění státního rozpočtu republiky.

ČÁST TŘETÍ

Státní fondy republiky

§ 15

(1) Pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a správu prostředků pro ně určených mohou být zřízeny státní fondy republiky. Každý státní fond republiky se zřizuje zákonem České národní rady, který stanoví zásady jeho tvorby, způsob čerpání jeho prostředků a orgán, pověřený jeho správou. Rozsah činnosti státních fondů republiky stanoví podrobněji statuty, jejichž návrhy předkládají vládě ke schválení orgány pověřené správou státních fondů republiky.

(2) Orgán pověřený správou státního fondu republiky předkládá ministerstvu financí pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu příjmů a výdajů, přehled pohledávek a závazků a závěrečný účet státního fondu republiky.

(3) Česká republika neručí za závazky státního fondu republiky a státní fond republiky neručí za závazky České republiky.

ČÁST ČTVRTÁ

Státní závěrečný účet republiky a státní finanční aktiva a pasíva České republiky

§ 16

Obsah státního závěrečného účtu republiky

(1) Státní závěrečný účet republiky obsahuje výsledky ročního hospodaření s prostředky státního rozpočtu republiky.

(2) Přílohu státního závěrečného účtu republiky tvoří závěrečné účty státních fondů republiky a základní údaje o závěrečných účtech obcí a okresních úřadů.

(3) Součástí státního závěrečného účtu republiky je bilance státních finančních aktiv a pasív České republiky.

§ 17

Návrh státního závěrečného účtu

(1) Ústřední orgány sestavují o výsledcích svého ročního rozpočtového hospodaření závěrečný účet, a to ve shodném členění jako se sestavuje státní rozpočet republiky. Ústřední orgány jej projednávají v příslušných orgánech České národní rady.

(2) Návrh státního závěrečného účtu republiky vypracovává ministerstvo financí v součinnosti s ústředními orgány, obcemi, okresními úřady a orgány, pověřenými správou státních fondů republiky, a předkládá jej vládě. Současně předkládá návrh na použití přebytku rozpočtového hospodaření, popřípadě na úhradu jeho schodku.

(3) Ústřední orgány, obce, okresní úřady a orgány, pověřené správou státních fondů republiky, jsou povinny předložit ministerstvu financí údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu republiky.

(4) Státní závěrečný účet republiky schvaluje na návrh vlády Česká národní rada.

(5) Ministerstvo financí řídí práce na vypracování státního závěrečného účtu republiky a závěrečných účtů ústředních orgánů a usměrňuje práce na vypracování závěrečných účtů obcí, okresních, úřadů a státních fondů republiky.

(6) O použití přebytku rozpočtového hospodaření ve státním závěrečném účtu republiky nebo o způsobu úhrady jeho schodku rozhodne na návrh vlády Česká národní rada.

§ 18

Státní finanční aktiva a pasíva České republiky

(1) Prostředky vytvořené z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let a z dalších finančních operací České republiky jsou jejími finančními aktivy. Závazky České republiky z minulých let jsou jejími finančními pasívy.

(2) Evidenci státních finančních aktiv a pasív České republiky (dále jen "státní finanční aktiva a pasíva republiky") vede ministerstvo financí.

(3) Ministerstvo financí předkládá vládě přehled o státních finančních aktivech a pasívech republiky.

(4) Vláda podává České národní radě spolu se státním závěrečným účtem republiky zprávu o stavu státních finančních aktiv a pasív republiky.

(5) Státních finančních aktiv České republiky z výsledků rozpočtového hospodaření České republiky z minulých let lze použít pouze se souhlasem České národní rady. Státních finančních aktiv České republiky z dalších finančních operací České republiky lze použít jen se souhlasem vlády.

ČÁST PÁTÁ

Kontrola rozpočtového hospodaření

§ 19

Kontrolní působnost vlády

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu republiky a státních fondů republiky kontroluje vláda.

§ 20

Kontrolní působnost ministerstva financí

(1) Ministerstvo financí provádí kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu republiky u ústředních orgánů a státních fondů republiky.

(2) Kontrolu plateb, které jsou příjmem státního rozpočtu republiky a státních fondů republiky, používání dotací poskytovaných ze státního rozpočtu republiky nebo státních fondů republiky organizacím v působnosti ústředních orgánů, obcím, okresním úřadům a organizacím v jejich působnosti a fyzickým osobám a kontrolu hospodaření s rozpočtem okresních úřadů provádějí územní finanční orgány za podmínek stanovených zvláštním předpisem. V případě potřeby může tyto kontroly za stejných podmínek provádět ministerstvo financí.

ČÁST ŠESTÁ

Rozpočty obcí

§ 21.

Úloha rozpočtů obcí

(1) Finanční hospodaření obcí se řídí jejich rozpočtem.

(2) Rozpočet obce je se státním rozpočtem republiky spojen finančním vztahem, jímž je dotace a případně i návratná finanční výpomoc.

(3) Při stanovení dotace ze státního rozpočtu republiky do rozpočtu obce nebo jejího podílu na daních odváděných do státního rozpočtu republiky se zabezpečí náhrada nákladů, které obci vznikají plněním úkolů v přenesené působnosti ve výkonu státní správy [§ 21 odst. 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)].

(4) Odvody do státního rozpočtu republiky lze obci uložit jen podle tohoto, nebo zvláštního zákona.

§ 22

Obsah rozpočtu obce

(1) Obec hospodaří podle svého rozpočtu příjmů a výdajů a s využitím vlastních peněžních fondů [§ 19 odst. 2 zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)].

(2) Rozpočet obce obsahuje její příjmy a výdaje, v nichž jsou vyjádřeny všechny finanční vztahy obce

a) k organizacím jí založeným a zřízeným,

b) k ostatním subjektům, k nimž má obec finanční vztah na základě zákona nebo uzavřených smluv.

§ 23

Příjmy rozpočtu obce

Příjmy rozpočtu obce tvoří:

a) výnos majetku obce a převody prostředků z vlastních peněžních fondů,

b) daně od podniků založených obcí, příjmy z činností organizací a zařízení zřízených obcí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti obce,

c) daň z příjmů obyvatelstva, domovní daň, důchodová daň placená fyzickými osobami, místní poplatky a správní poplatky za úkony prováděné obcí,

d) podíly na daních a odvodech odváděných do státního rozpočtu republiky a přirážky k těmto daním v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem,

e) úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci,

f) sdružené prostředky, dary, výnosy z cenných papírů, sbírek a loterií a jiné nahodilé příjmy,

g) dotace ze státního rozpočtu republiky a státních fondů republiky,

h) dotace z rozpočtu okresního úřadu,

i) jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy.

§ 24

Výdaje z rozpočtu obce

Z rozpočtu obce se hradí zejména:

a) výdaje na činnost obce, výdaje a příspěvky jí řízených rozpočtových a příspěvkových organizací,

b) dotace a návratné finanční výpomoci právnickým osobám působícím v územním obvodu obce, jakož i dotace a návratné finanční výpomoci jiným obcím,

c) výdaje na podporu soukromého podnikání občanů,

d) splátky přijatých úvěrů a půjček a úroky z nich,

e) splátky přijatých návratných finančních výpomocí,

f) výdaje na emisi cenných papírů a na úhradu výnosů jejich vlastníkům, jakož i výdaje na nákup cenných papírů realizovaný z prostředků rozpočtu obce,

g) příspěvky na společnou činnost na základě sdružení [§ 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). § 360a hospodářského zákoníku.].


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP