ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

66 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Stanislava Zajíčka

ministrovi vnitra České republiky

Tomáši Hradílkovi ze dne 24. září 1990 ve věci

rozšiřování bulletinu Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko prostřednictvím Jihomoravského KNV.

Ministr vnitra České republiky Tomáš Hradílek odpověděl poslanci Stanislavu Zajíčkovi na jeho interpelaci dopisem z 26. října 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka na interpelaci poslance Stanislava Zajíčka, která zní:

"Vážený pane poslanče, dne 24. září jste podal interpelaci ve věci rozšiřování bulletinu Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko prostřednictvím Jihomoravského KNV.

Předmětnou záležitost jsem nechal přešetřit s následujícím zjištěním.

Dne 17. srpna 1990 uskutečnil Svaz měst a obcí moravskoslezská sekce, aktiv předsedů národních výborů v Uherském Brodě za účasti poslanců Federálního shromáždění a České národní rady všech politických stran a hnutí v souvislosti se státoprávním uspořádáním a komunálními volbami. Na základě vystoupení předsedů NV a poslanců vyšších zastupitelských sborů za jednotlivé politické strany a hnutí vznikl požadavek, zaslat národním výborům písemné materiály ve věci státoprávního uspořádání a zemského zřízení.

Vedoucí představitelé HSD-SMS se dne 21. srpna 1990 obrátili dopisem na vedení Jm KNV, aby na základě přijatých závěrů z Uherského Brodu byl nápomocen při distribuci materiálu o zemském zřízení, které předkládá do ČNR HSD-SMS jako iniciativní návrh. Vzhledem k tomu, že návrh zemského uspořádání byl vytištěn v bulletinech č. 5 a 6 HSD-SMS v měsíci září t. r., požádalo vedení HSD-SMS o distribuci výše uvedených bulletinů prostřednictvím služební pošty Jm KNV pro okresní národní výbory. Tuto distribuci zabezpečil za nepřítomného tajemníka Jm KNV JUDr. Ivana DOSPÍŠILA předseda VLK Jm KNV JUDr. Antonín MIMOCHODEK.

Jihomoravský KNV chtěl uvedeným postupem vyhovět požadavku předsedů NV a informovat je o zemském zřízení.

To však nic nemění na skutečnosti, že postup Jihomoravského KNV nebyl správný. Příslušní funkcionáři a pracovníci porušili zejména čl. 13 spisového řádu, platného od roku 1988. Podle něj mohli v prostorách svého úřadu manipulovat pouze s úřední dokumentací a úředními písemnostmi. Analogické ustanovení obsahuje i Provozní řád podatelny a výpravny Jihomoravského KNV, platný od r. 1984. Porušením těchto směrnic došlo současně i k porušení Pracovního řádu z r. 1984. V daném případě došlo k jednostrannému zvýhodnění pouze jediného hnutí, které již nelze vzít zpět.

S tímto zjištěním byl seznámen předseda Jihomoravského KNV Dr. Zdeněk PŘIKRYL, který přijal opatření, aby se podobná situace již neopakovala. S pozdravem

V Praze, dne 26. října 1990 Tomáš Hradílek, v.r."

V Praze, dne 30. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP