ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

67

INTERPELACE

poslance Vladimíra Zemana

vládě České republiky

ve věci kritické situace v zaměstnanosti ve státním podniku TESLA Rožnov s dopadem na celý region Rožnovska

Z pověření předsednictva české národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Vladimíra Zemana vládě České republiky:

"Závodním výborem odborového svazu KOVO státního podniku TESLA Rožnov i osobně pracujícími tohoto podniku jsem byl požádán o interpelaci vlády České republiky ohledně kritické situace v zaměstnanosti ve státním podniku TESLA Rožnov s dopadem na celý region Rožnovska.

Státní podnik je výrobcem diskrétních polovodičových součástek a integrovaných obvodů, televizních obrazovek, wolframu, molybdenu a křemíku a strojů a zařízení pro elektronický průmysl. Zaměstnává v současné době kolem 9 000 pracovníků a poskytuje další pracovní příležitosti prostřednictvím externích dodavatelů v širokém okolí (např. přidružených výrob zemědělských podniků).

V minulých letech byla struktura výroby stanovována direktivně vládními programy, a to mělo za následek vytvoření téměř 1 mld investičních dluhů. Rozpadem trhu RVHP došlo k dalšímu negativnímu dopadu na podnik, který takto ztratil odbytiště pro diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody, a to především v SSSR a NDR.

Splácením investičních úvěrů a odpisů základních prostředků, dále pak poklesem výroby a nárůstem neprodejných výrobků, a to především u diskrétních polovodičových součástek a integrovaných obvodů, se podnik dostal do platební neschopnosti ve výši 400 mil. Kčs.

Tyto skutečnosti měly za následek, že již kolem 800 pracovníků dostalo oznámení o tzv. nadbytečnosti v rámci tříměsíční oznamovací povinnosti a dalších asi 1 500 oznámení bude následovat ještě v tomto roce. V příštím roce lze očekávat obdobné množství nadbytečných pracovníků. Nezaměstnanost podniku má negativní dopad na zaměstnanost v celém regionu Rožnovska a její řešení je nad síly samotného podniku a i správních orgánů v regionu. Zaměstnancům chybí základní sociální jistoty a perspektiva podniku.

Podnik vzhledem k zadluženosti a nevyjasněnosti výrobního programu není schopný existence. Bez státního zásahu do zadluženosti podniku a bez projednání a schválení legislativních opatření směřujících ke stanovení státní politiky vůči elektronickému průmyslu, není možné zaměstnanost v podniku efektivně vyřešit.

Proto žádám o odpověď na tyto otázky:

1. Jaké jsou konkrétní záměry vlády České republiky v řešení zadluženosti státního podniku TESLA Rožnov?

2. Jaké má vláda záměry vůči podnikům nacházejícím se v podobné situaci jako státní podnik TESLA Rožnov, které by těmto podnikům umožnily přežití?

3. Jaké jsou konkrétní záměry vlády ve stanovení státní politiky vůči elektronickému průmyslu, především vůči součástkové základně?

4. Zda-li již vláda má konkrétní představu o pomoci státnímu podniku TESLA Rožnov při navazování kontaktů se zahraničními partnery, kteří by využili stávající výrobní potenciál podniku?

5. Jak bude vláda postupovat k řešení sociálních dopadů nezaměstnanosti na region Rožnovska?

V Rožnově pod Radhoštěm, 11. září 1990

Vladimír Zeman"

V Praze, dne 5. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP