ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

70

Návrh

poslanců České národní rady

Václava Žáka, Michala Krause, Zdeňka Malíka, Jana Kasala a Jiřího Vlacha

na vydání tohoto zákona České národní rady:


ZÁKON

České národní rady

ze dne října 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 2 písm. d) zní:

"d) pracovníka aparátu obecního úřadu téhož zastupitelstva, jakož i pracovníka vykonávajícího státní správu u okresního úřadu příslušného pro území obce.".

2. V § 20 odst. 1 část věty za středníkem zní:

"pokud nebyly v této lhůtě odstraněny závady v náležitostech uvedených v § 19 odst. 2, místní volební komise kandidátní listinu nezaregistruje.".

Čl. II

Jestliže při volbách do zastupitelstev v obcích, jejichž konání bylo stanoveno na den 24. listopadu 1990, místní (městská) volební komise nezaregistrovala kandidátní listinu pouze z důvodu, že příslušná volební strana na výzvu této komise nezaslala ve stanovené lhůtě prohlášení kandidáta [§ 19 odst. 5 a § 20 odst. 1 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích], je dnem registrace takové kandidátní listiny den nebytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Některé zkušenosti z dosavadního průběhu přípravy voleb do zastupitelstev v obcích ukazují, že je zapotřebí zvážit některá upřesnění a doplnění zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

Dosavadní platné znění § 4 odst. 2 písm. d) citovaného zákona omezuje okruh občanů, kteří by mohli vykonávat funkci člena zastupitelstva tím, že neumožňuje výkon této funkce pracovníkům úřadů vykonávajícím státní správu, jejichž působnost se vztahuje na územní obvod zastupitelstva. V případě zvolení za členy zastupitelstva by u těchto pracovníků došlo buď k zániku jejich mandátu ze zákona nebo by museli přestat vykonávat dosavadní zaměstnání. Platná úprava však nevylučuje, aby tito občané byli uváděni na kandidátních listinách volebních stran. Vyjádření principu oddělení státní správy a samosprávy ve složení členů zastupitelstev se nově navrhuje řešit tak, že funkce člena zastupitelstva nebude slučitelná pouze u pracovníků vykonávajících státní správu u okresního úřadu příslušného pro území obce. Vychází se z toho, že okresní úřad bude odvolacím orgánem proti rozhodnutím obcí ve věcech výkonu státní správy a kontrolním orgánem vůči příslušným orgánům obce v těchto věcech.

Ustanovení platného znění § 20 odst. 1 zákona ukládá místní volební komici nezregistrovat kandidátní listinu v případě, že příslušná volební strana na výzvu komise nezašle ve stanovené lhůtě chybějící prohlášení kandidáta o jeho souhlasu s kandidaturou na funkci člena zastupitelstva. Při striktním postupu podle tohoto ustanovení by mohlo dojít k tomu, že v důsledku nepředložení takového prohlášení např. u jednoho kandidáta nebude zaregistrována celá kandidátní listina. Navrhovaná změna ustanovení § 20 odst. 1 zákona proto zpřesňuje postup při registraci kandidátních listin tak, že pokud volební strana dodatečně nepředloží chybějící prohlášení o souhlasu kandidáta, nemá tato skutečnost za následek zamítnutí registrace kandidátní listiny, ale pouze škrtnutí takového kandidáta na kandidátní listině.

Vzhledem k tomu, že při postupu podle dosavadního znění § 20 odst. 1 zákona by mohlo v praxi dojít k tomu, že příslušná volební komise již odmítla zaregistrovat kandidátní listinu pouze v důsledku dodatečného nepředložení chybějícího prohlášení kandidáta, navrhuje se v těchto případech vyslovit registraci kandidátní listiny přímo ze zákona. Tím se vytvoří předpoklady pro postup podle novelizovaného znění § 20 odst. 1 při volbách do zastupitelstev v obcích konaných 24. listopadu 1990.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP