ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

73

Návrh

předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 d k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Předsednictvo České národní rady navrhuje podle § 75 zákon č. 35/1985 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby České národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zkrácením zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání vládního návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení poslancům ČNR, do doby jeho projednání v České národní radě."

V Praze dne 9. října 1990

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní radyČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

Vládní návrh

ZÁKON

České národní rady

ze dne ...... 1990

o územních finančních orgánech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Územní finanční orgány jsou orgány státní správy, které

a) vykonávají správu daní, dávek, poplatků, odvodů, sankčních odvodů za porušení rozpočtové kázně, příspěvků, pokut a penále (dále jen "daně"), odváděných do:

1. státního rozpočtu České republiky nebo do státního rozpočtu České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "státní rozpočet federace"),

2.do rozpočtů obcí a rozpočtů okresních úřadů, s výjimkou domovní daně, místních a správních poplatků vybíraných obcemi a okresními úřady a pokut ukládaných obcemi a okresními úřady,

3.státních fondů České republiky (1) nebo federálních účelových fondů (2), pokud k tomu není zákonem zmocněn jiný orgán,

b) vykonávají správu finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě, dotací, příspěvků a jiných přídělů (dále jen "dotace") poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu federace a ze státních fondů České republiky nebo federálních účelových fondů,

c) provádějí řízení o přestupcích v oboru jejich působnosti,

(1) § 15 zákona České národní rady č. .../1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

(2) § zákona č. .../1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace (rozpočtová pravidla federace).

d) provádějí finanční revize (dále jen "revize"),

e) provádějí cenovou kontrolu podle zvláštních předpisů (3).

(2) Správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností fyzických a právnických osob (dále jen "poplatníci"), zejména právo daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.

(3) Správou dotací se rozumí právo kontrolovat u příjemce dotace dodržení podmínek pro čerpání a použití dotací a v případě neoprávněného čerpání nebo použití uložit a vymáhat jejich vrácení. Příjemcem dotace je každý, kdo nárokuje a čerpá z účtu u peněžního ústavu prostředky státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu federace, popřípadě státních fondů České republiky nebo federálních účelových fondů.

(4) Revizí se rozumí právo zjišťovat a přezkoumávat u poplatníků, plátců daní a příjemců dotací veškeré skutečnosti rozhodné pro stanovení jejich finančních vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky, státnímu rozpočtu federace nebo rozpočtům okresních úřadů a obcí, popřípadě ke státním fondům České republiky nebo federálním účelovým fondům. Zjišťuje se, zda plnění daňových povinností, tvorba a použití fondů nebo hospodaření s prostředky státního rozpočtu České republiky, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, pokud byly určeny na úhradu nákladů vznikajících obcím plněním úkolů v přenesené působnosti ve výkonu státní správy, odpovídá podmínkám daným obecně závaznými právními předpisy. Současně se zjišťuje, zda podle obecně závazných předpisů nevznikla povinnost zaplatit pokuty a penále do státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu federace, popřípadě do státních fondů České republiky nebo federálních účelových fondů.

§ 2

Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady a finanční ředitelství.

(3) § 3 odst. 7 zákona České národní rady č.134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 23/1989 Sb.).

Místní příslušnost

§ 3

Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí, pokud tento zákon nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, bydlištěm nebo sídlem poplatníka, plátce daní (4), popřípadě příjemce dotace.

§ 4

(1) Pro poplatníky, kteří

a) nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště, ale obvykle se zde zdržují (5), je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu se zdržují. Pro poplatníky, kteří nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště a ani se zde obvykle nezdržují, je příslušný finanční úřad v Praze 1,

b) mají sídlo v cizině, ale zdroj příjmů plyne z činnosti vykonávané ve stálé provozovně (6) na území České republiky, je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu je zřízena stálá provozovna.

(2) Je-li dan vybírána srážkou (7), je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu má dlužník bydliště nebo sídlo.

(3) Správu zemědělské daně z pozemků placené občany vykonává finanční úřad, v jehož územním obvodu užívá poplatník pozemky.

(4) § 9 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb. § 10 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

(5) § 1 odst. 3 zákona č. /1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

(6) § 3 odst. 7 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb.

(7) § 19 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. § 12 a 21 zákona č. .../1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

Užívá-li pozemky v územních obvodech několika finančních úřadů, vykonává správu každý finanční úřad z pozemků ležících v jeho územním obvodu.

(4) K vyměření daně z příjmů obyvatelstva je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu měl poplatník bydliště 31. 12. roku, za který se dan vyměřuje.

(5) V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji ministerstvo financí České republiky.

(6) V případech neupravených tímto zákonem nebo zvláštními předpisy stanoví místní příslušnost územních finančních orgánů vláda České republiky (dále jen "vláda") nařízením.

Finanční úřady

§ 5

Zřizují se finanční úřady, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto zákona. Tyto finanční úřady působí v územních obvodech, které vymezí vláda nařízením.

§ 6

(1) Finanční úřad

a) vykonává správu daní, popřípadě i dotací,

b) provádí řízení o přestupcích.

(2) Správu dotací provádějí vybrané finanční úřady, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto zákona. Vláda nařízením určí, v kterých územních obvodech tyto finanční úřady správu dotací vykonávají.

§ 7

Finanční úřad řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel finančního ředitelství.

Finanční ředitelství

§ 8

(1) Zřizují se tato finanční ředitelství:

a) Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu,

b) Finanční ředitelství v Praze,

c) Finanční ředitelství v Českých Budějovicích,

d) Finanční ředitelství v Plzni,

e) Finanční ředitelství v Ústí nad Labem,

f) Finanční ředitelství v Hradci Králové,

g) Finanční ředitelství v Brně,

h) Finanční ředitelství v Ostravě.

(2) Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů, jak je uvedeno v příloze zákona.

§ 9

Finanční ředitelství

a) řídí finanční úřady,

b) přezkoumává rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,

c) provádí revize,

d) provádí cenovou kontrolu.

§ 10

(1) Finanční ředitelství je rozpočtovou organizací. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí.

(2) Finanční ředitelství řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí České republiky.

(3) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit správou některých daní a dotací a řízením o přestupcích jiný než místně příslušný finanční úřad.

§ 11

Ministerstvo financí České republiky

a) řídí finanční ředitelství,

b) přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení,

c) v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci finančních úřadů nebo finančních ředitelství,

d) v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích a prováděním revizí.

Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů

§ 12

(1) Pracovníci územních finančních orgánů jsou oprávněni provádět všechny úkony potřebné pro výkon správy daní a dotací, revize a řízení o přestupcích. Jsou zejména oprávněni požadovat potřebné informace a vysvětlení, vstupovat do provozních místností, zařízení a prostorů poplatníků, plátců daní a příjemců dotací, nahlížet do účetních písemností a jiných podkladů, včetně záznamů na technických nosičích dat, a je-li nebezpečí, že prověřovaný materiál (spisy, hotové výrobky, tržby apod.) bude ztracen, zničen nebo zavlečen, vzít jej na nezbytnou dobu do úschovy.

(2) Pracovníci územních finančních orgánů jsou povinni zachovávat hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděli.

§ 13

Pracovníci územních finančních orgánů nesmějí výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či obdobnou činnost pro poplatníky, plátce daní a příjemce dotací. Zároveň nesmějí vykonávat činnost auditorů, revizorů účtů, členů dozorčích nebo správních rad nebo členů představenstev (8).

§ 14

Povinnosti poplatníků, plátců daní a příjemců dotací

(1) Poplatníci, plátci daní a příjemci dotací jakož i všichni jejich pracovníci jsou povinni poskytnout na požádání pracovníkům územních finančních orgánů veškerou pomoc, zejména předložit účetní písemnosti, kalkulační a rozpočtové podklady, záznamy na technických nosičích dat, plány, materiály o prověrkách, kontrolách, revizích a inspekcích všeho druhu, a to i těch, které provedly jiné orgány.

(2) Poplatníci, plátci daní a příjemci dotací jsou povinni pro účely správy daní a dotací a pro provádění revizí předkládat hlášení (přiznání, vyúčtování) ve lhůtách a v rozsahu, které stanoví zvláštní předpisy.

§ 15

Řízení před územními finančními orgány

(1) Pro řízení ve věcech daní, dotací a cenové kontroly platí zvláštní předpisy (3)(9).

(2) V řízení o přestupcích postupují územní finanční orgány v oboru své působnosti podle zvláštních předpisů (10).

(8) § 14 odst. 3 zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti. Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářsky zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

(9) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

(10) Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Závěrečná ustanovení

§ 16

(1) Právo hospodaření s národním majetkem dosud užívaným okresními, městskými, obvodními a krajskými finančními správami a Finanční správou v hlavním městě Praze přechází bezúplatně na finanční ředitelství.

(2) Pracovníci okresních, městských a obvodních finančních správ se stávají pracovníky finančních úřadů. Pracovníci krajských finančních správ a Finanční správy v hlavním městě Praze se stávají pracovníky finančních ředitelství. Práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů pracovníků finančních správ přecházejí na finanční ředitelství.

(3) Na finanční ředitelství přecházejí všechny pohledávky a závazky finančních správ.

(4) Pokud se v právních předpisech užívá pojem okresní finanční správa, rozumí se tím finanční úřad. Pokud se užívá pojem krajská finanční správa, rozumí se tím finanční ředitelství.

§ 17

Zrušují se

a) zákon č. 33/1970 Sb., o finančních správách,

b) poslední věta v § 12 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Příloha k návrhu zákona

Seznam finančních úřadů

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu řídí finanční úřady v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3, v Praze 4, v Praze 5, v Praze 6, v Praze 7, v Praze 8, v Praze 9 a v Praze 10, které vykonávají správu daní i dotací.

Finanční ředitelství v Praze řídí finanční úřady

a) v Benešově, v Berouně, v Kladně, v Kolíně, v Kutné Hoře, v Mělníce, v Mladé Boleslavi, v Nymburku, v Praze-východ, v Praze-západ, v Příbrami a v Rakovníku, které vykonávají správu daní i dotací,

b) v Benátkách nad Jizerou, v Březnici, v Čáslavi, v Českém Brodě, v Dobříši, v Hořovicích, v Kralupech nad Vltavou, v Mnichově Hradišti, v Neratovicích, v Pečkách, v Poděbradech, v Sedlčanech, ve Slaném, v Uhlířských Janovicích, ve Vlašimi a ve Voticích, které vykonávají správu daní.

Finanční ředitelství v Českých Budějovicích řídí finanční úřady

a) v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově, v Jindřichově Hradci, v Pelhřimově, v Písku, v Prachaticích, ve Strakonicích a v Táboře, které vykonávají správu daní i dotací,

b) v Blatné, v Dačicích, v Humpolci, v Kamenici nad Lipou, v Kaplici, v Milevsku, v Pacově, v Soběslavi, v Trhových Svinech, v Třeboni, v Týně nad Vltavou, ve Vimperku a ve Vodňanech, které vykonávají správu daní.

Finanční ředitelství v Plzni řídí finanční úřady

a) v Domažlicích, v Chebu, v Karlových Varech, v Klatovech, v Plzni, v Plzni-jih, v Plzni-sever, v Rokycanech, v Sokolově a v Tachově, které vykonávají správu daní i dotací,

b) v Aši, v Blovicích, v Boru, v Horažďovicích, v Horšovském Týně, v Chodově, v Kdyni, v Kralovicích, v Kraslicích, v Manětíně, v Mariánských Lázních, v Ostrově nad Ohří, v Přešticích, v Radnicích, ve Stříbře, v Sušici, v Toužimi a ve Zbirohu, které vykonávají správu daní.

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem řídí finanční úřady

a) v České Lípě, v Děčíně, v Chomutově, v Jablonci nad Nisou, v Liberci, v Litoměřicích, v Lounech, v Mostě, v Teplicích a v Ústí nad Labem, které vykonávají správu daní i dotací,

b) v Bílině, v Doksech, ve Frýdlantu v Čechách, v Kadani, v Libochovicích, v Litvínově, v Mimoni, v Novém Boru, v Podbořanech, v Roudnici nad Labem, v Rumburku, v Tanvaldu, ve Vejprtech, v Žatci a v Železném Brodě, které vykonávají správu daní.

Finanční ředitelství v Hradci Králové řídí finanční úřady

a) v Havlíčkově Brodě, v Hradci Králové, v Chrudimi, v Jičíně, v Náchodě, v Pardubicích, v Rychnově nad Kněžnou, v Semilech, ve Svitavách, v Trutnově a v Ústí nad Orlicí, které vykonávají správu daní i dotací,

b) v Broumově, v Dobrušce, ve Dvoře Králové, v Heřmanově Městci, v Hlinsku, v Holicích v Čechách, v Hořicích v Podkrkonoší, v Chlumci nad Cidlinou, v Chotěboři, v Jaroměři, v Jilemnici, v Kostelci nad Orlicí, v Ledči nad Sázavou, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Nové Pace, v Novém Bydžově, v Přelouči, v Turnově, ve Vrchlabí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku, které vykonávají správu daní.

Finanční ředitelství v Brně řídí finanční úřady

a) v Blansku, v Brně I, v Brně-venkov, v Břeclavi, v Hodoníně, v Jihlavě, v Kroměříži, v Prostějově, v Třebíči, v Uherském Hradišti, ve Vyškově, ve Zlíně, ve Znojmě a ve Žďáru nad Sázavou, které vykonávají správu daní i dotací,

b) v Bojkovicích, v Boskovicích, v Brně II, v Brně III, v Bučovicích, v Bystřici nad Pernštejnem, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Hrušovanech nad Jevišovkou, v Hustopečích, v Ivančicích, v Jemnici, v Konicích, v Kyjově, v Letovicích, v Luhačovicích, v Mikulově, v Moravských Budějovicích, v Moravském Krumlově, v Náměšti nad Hanou, v Náměšti nad Oslavou, v Otrokovicích, v Polné, ve Slavkově u Brna, v Telči, v Tišnově, v Třešti, v Uherském Brodě, ve Valašských Kloboukách, ve Velkém Meziříčí a ve Veselí nad Moravou, které vykonávají správu daní.

Finanční ředitelství v Ostravě řídí finanční úřady

a) v Bruntále, ve Frýdku-Místku, v Karviné, v Novém Jičíně, v Olomouci, v Opavě, v Ostravě, v Přerově, v Šumperku a ve Vsetíně, které vykonávají správu daní i dotací,

b) v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Fulneku, v Havířově, v Hlučíně, v Hranicích, v Jeseníku, v Kojetíně, v Kopřivnici, v Krnově, v Litovli, v Orlové, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Šternberku, v Třinci, ve Valašském Meziříčí a v Zábřehu, které vykonávají správu daní.

Důvodová zpráva

Obecná část

1. Charakteristika současného stavu

V současné době vykonávají správu daní a poplatků finanční správy a národní výbory. Národní výbory spravují daň z příjmů obyvatelstva, daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby, pozemkovou daň placenou občany, zemědělskou daň podniků řízených nebo založených národními výbory, důchodovou daň, domovní daň, místní poplatky a správní poplatky vybírané národními výbory a pokuty ukládané národními výbory. Ostatní daně a poplatky spravují finanční správy. Daňová správa je tak neracionálně vykonávána dvěma soustavami správních orgánů a projevuje se v ní řada nedostatků, především u národních výborů. Nedostatečně je prováděna vyhledávací činnost a daňová kontrola. Daňová přiznání občanů jsou většinou akceptována bez hlubšího přezkoumání. Nejsou tak vytvořeny základní podmínky pro zamezení daňových úniků.

2. Navrhovaná právní úprava

Předpokladem úspěšnosti ekonomické reformy je reforma daňové soustavy a kvalita správy daní. Proto je nutné přijmout taková opatření, která zajistí vybírání daní od všech poplatníků a výrazně omezí možnosti daňových úniků.

Tyto požadavky nemohou zajistit orgány, které dosud vykonávají daňovou správu. Národní výbory budou zrušeny a organizace finančních správ v důsledku vysokého nárůstu daňových subjektů nevyhovuje.

Proto se předkládá návrh finanční správy zrušit a zřídit soustavu územních finančních orgánů, které budou mít rozhodující význam při zajišťování příjmů rozpočtů republiky, obcí, okresních úřadů a federace i při realizaci záměrů rozpočtové politiky.

Soustavu územních finančních orgánů budou tvořit finanční úřady a finanční ředitelství. Zabezpečení jejich činnosti bude realizováno ve dvou etapách:

a) prvá etapa zahrnuje přípravné práce do konce roku 1990. V tomto období bude převzata agenda daňové správy od národních výborů, proveden nábor části pracovníků a zajišťována vhodná pracoviště pro finanční úřady;

b) v druhé etapě od 1. 1. 1991 zahájí územní finanční orgány svou činnost. Bude postupně pokračovat nábor pracovníků a vybavování pracovišť příslušnou technikou. Daňovou správu budou územní finanční orgány zatím vykonávat podle stávajících právních předpisů o řízení ve věcech daní. Tyto předpisy budou novelizovány, aby odpovídaly novým daňovým zákonům. Počítá se s tím, že způsob práce územních finančních orgánů se bude formovat v závislosti na nových daňových zákonech a předpisech o řízení ve věcech daní.

Základním článkem, který bude vykonávat správu daní, budou finanční úřady. K zajištění náležité kvality správy daní, usnadnění vyhledávací činnosti a operativního styku s poplatníky budou územní obvody finančních úřadů menší než územní obvody stávajících okresů. V celé České republice bude zřízeno 218 finančních úřadů.

Vybrané finanční úřady budou též zajišťovat správu dotací pro územní obvody několika finančních úřadů. Tato úprava je vyvolána potřebou zabezpečit správu zejména neinvestičních dotací do zemědělství, aniž by byl zřizován zvláštní finanční orgán.

Označení "finanční úřad" místo "berní úřad" bylo pro základní článek soustavy územních finančních orgánů zvoleno proto, že budou vykonávat nejen správu daní, ale i správu dotací. Současně jde o označení obvyklé v sousedních vyspělých zemích.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP