ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

74

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk 33)

Výbory České národní rady (kromě mandátového a imunitního) projednaly ve svých schůzích v září a říjnu 1990 vládní návrh zákona České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk 33).

Výbory doporučily, aby Česká národní rada vládní návrh zákona České národní rady schválila s těmito úpravami:

Za § 2 vložit nový § 3 tohoto znění:

" § 3

(1) Okresní úřady mohou na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích vydávat pro své územní obvody obecně závazné vyhlášky.

(2) Obecně závazná vyhláška musí být v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy.

(3) Obecně závazná vyhláška musí být vyhlášena. Vyhlášení se provede tak, že se obecně závazná vyhláška vyvěsí na úřední desce úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení obecně závazné vyhlášky je první den jejího vyvěšení na úřední desce. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky. Kromě toho se obecně závazná vyhláška uveřejní na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu úřadu.

(4) Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, pokud v ní není stanoven pozdější počátek účinnosti. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může obecně závazná vyhláška nabýt účinnosti již dnem vyhlášení.

(5) Obecné závazná vyhláška musí být každému přístupná u okresního úřadu, který ji vydal, a u všech obecních úřadů působících v jeho obvodu.

(6) Právnické osobě a podnikateli1/, který poruší obecně závaznou vyhlášku vydanou okresním úřadem, může okresní úřad uložit pokutu do 30 000 Kčs.".

Odkaz 1/ po čarou zní:

"1/ § 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.".

V této souvislosti je nutno přečíslovat paragrafy.

V § 4 se číselné označení odkazů 1, 2 a 3 mění na 2, 3 a 4 a nově označené odkazy pod čarou se upraví takto:

"2/ § 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3/ Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4/ § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.".

V § 5 se číselné označení odkazů 4 mění na 5 a nově označený odkaz 5 pod čarou zní:

"5/ § 61 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.".

K § 8

Odstavec 1 z tohoto ustanovení vypustit a přeformulovaný text přemístit do § 15 jako nový odstavec 2. Dosavadní odstavec 2 označit jako odstavec 1, který zní: "(1) Okresní úřad se člení na referáty a správy životního prostředí. Organizaci okresního úřadu stanoví jeho přednosta se souhlasem ministerstva vnitra, organizaci správy životního prostředí se souhlasem ministerstva životního prostředí.".

Za nově označený odstavec 1 vložit nový odstavec 2, který zní: "(2) Vedoucího správy životního prostředí jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu po dohodě s ministerstvem životního prostředí.".

V odstavci 3 se číselné označení odkazů 5 a 6 mění na 6 a 7.

V nově označeném odkazu 7 vypsat slova "ČR" a za slovem "zabezpečení" vložit čárku.

K § 9

Text za slovem "nebo" zní " jím pověřený pracovník tohoto úřadu".

K § 10 odst. 2

Vypustit slova "patřících do jeho působnosti".

K § 11

Změnit číselné označení odkazu 2 a 3.

K § 14

Úvodní větu formulovat takto: "Ministerstvo vnitra k zabezpečení řídící a kontrolní úlohy vlády ve vztahu k okresním úřadům ...".

Vypustit text uvedený pod písm. e).

Upravený text § 14 označit jako odstavec 1 a vložit nový odstavec 2, který zní: "(2) Ve vztahu ke správám životního prostředí zabezpečuje ministerstvo vnitra tyto úkoly v součinnosti s ministerstvem životního prostředí.".

V nově označeném odstavci 1 písm. d) nahradit na konci čárku tečkou.

K § 15

Dosavadní znění označit jako odstavec 1 a vložit nový odstavec 2, který zní: "(2) Ministerstvo vnitra se souhlasem vlády stanoví celkový počet pracovníků okresních úřadů, jakož i výši osobních a věcných výdajů na výkon státní správy.".

K § 16

V předvětí vypustit čárku a v písm. b) změnit odkaz 2 na 3.

K § 18 písm. a)

Přeformulovat takto: "vykonává funkci zakladatele státního podniku, kterou dosud vykonávaly okresní a krajské národní výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze č. IV k tomuto zákonu; nesmí však založit nový státní podnik, pokud tento podnik nevzniká rozdělením stávajícího podniku založeného krajským národním výborem".

K § 18 písm. b)

Doplnit za slovo "řídí" slova "s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu".

Číselné označení odkazu 7 se mění na 8 a nově označený odkaz 8 pod čarou zní: "8/ § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.".

K § 19

Upravit takto:

"19

(1) Práva a závazky, které měly do počátku účinnosti tohoto zákona okresní národní výbory, přecházejí na okresní úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů pracovníků okresních národních výborů přecházejí na okresní úřady.

(2) Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona krajské národní výbory, přecházejí na okresní úřady v sídlech krajů.

(3) O přechodu práv a povinností, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Středočeský krajský národní výbor, rozhodne vláda na návrh ministerstva vnitra.".

K § 21

Odstavec 3 doplnit další větou: "Rozhodující pro stanovení počtu obyvatel je stav k 1. lednu 1990.".

Vložit nový odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Pokud při postupu podle předchozích odstavců by byl zvolen nižší než stanovený počet členů okresního shromáždění, volí zastupitelstva v obcích s nejvyššími zůstatky směrného čísla vždy jednoho dalšího člena okresního shromáždění.".

K § 22

Dosavadní text tohoto ustanovení se nahrazuje novým zněním:

"§ 22

Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň plní funkci okresního shromáždění zastupitelstvo města.".

K § 23

V odstavci 1 se vypouští ustanovení pod písm. a) a v písm. b) se za slovo "schvaluje" vkládají slova "a kontroluje". Označení písm. b) se vypouští a v předvětí odstavce 1 se vypouštějí slova "a městské shromáždění".

V odstavci 2 vypustit slova "a rozpis ukazatelů státního plánu".

V odstavci 3 nahradit slova "u obecního úřadu" slovy "u okresního úřadu".

K § 24

V odstavci 1 doplnit větu druhou takto: "který je svolá i tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů shromáždění.".

K § 27, bod 2

Za textem nového znění § 34 odst. 2 se čárka nahrazuje tečkou a další text zní: "Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.".

K § 27, bod 3

Za textem § 75 odst. 3 se čárka nahrazuje tečkou a další text zní: "Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 ...".

V § 75 odst. 8 nahradit slovo "vydané" slovem "vydaným". Číselné označení odkazu 8 se mění na 9 a nově označený odkaz 9 pod čarou zní: "9/ Zákona ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.".

K § 28

V bodě 1 se číselné označení odkazu 1 mění na 2. V bodě 6 se vkládá před text označený uvozovkami "(2)".

K § 29

Doplnit nový bod 1, který zní:

"1. V § 7 odst. 1 se vypouští slova "nadřízené orgány".

Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3.

K § 32 odst. 1

Číselné označení odkazu 2 se mění na 3.

K § 33

Ve větě první se označení "r." nahrazuje slovy "v roce" a ve větě druhé se slova "§ 19 odst. 2" nahrazují slovy "§ 20 odst. 3".

K příloze I

Na úseku státní správy energetiky (položky 10 a následující) doplnit tyto další působnosti:

- zákon č. 79/1957 Sb., § 12 odst. 1, udělování souhlasu ke zrušení nebo dlouhodobému zastavení či přemístění závodního energetického díla

- zákon č. 79/1957 Sb., § 13, nařídit, vyžaduje-li naléhavá potřeba v zásobování elektřinou, aby závodní energetické dílo, jehož provoz byl zastaven, bylo opět uvedeno do provozu a určit vlastníku (správci) díla technické a hospodářské podmínky a způsob uvedení díla do provozu.

Na úseku státní správy v zemědělství (položky 42 a následující) doplnit tyto další působnosti:

- vyhláška č. 103/1963 Sb., § 14 odst. 3 a 5, vydávání tiskopisů povolenek k rybolovu uživatelům rybářského revíru a přijímání nespotřebovaných nebo pokažených tiskopisů

- vyhláška č. 103/1963 Sb., § 22, povolování výjimek z ustanovení § 17, § 19 až 21 této vyhlášky

- vyhláška č. 103/1963 Sb., § 15 odst. 1, prohlášení tekoucích vod, které se hodí ke tření ryb nebo k odchovu rybí násady (rybího plůdku) a generačních ryb, nebo které slouží k přezimování ryb anebo se hodí k chovu perlorodky říční, za chráněnou rybí oblast.

Na úseku státní správy ve zdravotnictví vypustit položky 51, 53, 59 a 60 a převést dosavadní působnost KNV na ministerstvo zdravotnictví (do přílohy II). Vypustit položky 61 až 71 a převést dosavadní působnost KNV na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (do přílohy II).

Na úseku dopravy a silničního hospodářství vypustit položku 86 a převést dosavadní působnost KNV na ministerstvo vnitra (do přílohy II).

Na úseku státní správy v kultuře (položky 109 a následující) doplnit další položky takto:

- zákon č. 54/1959 Sb., § 10 odst. 2 a 3, zřizování a zrušování okresních a místních muzeí a okresních galerií

- zákon č. 54/1959 Sb., § 11 odst. 2, řízení okresních a místních muzeí a okresních galerií

- zákon č. 53/1959, § 6 odst. 2, zřizování a řízení lidových (veřejných) knihoven na všech stupních.

Vypustit položku 111 a převést dosavadní působnost KNV na ministerstvo kultury (do přílohy II). Vypustit položku 112 a převést dosavadní působnost KNV do přílohy III.

Na úseku státní správy v objevech, vynálezech a zlepšovacích vzorech zařadit novou položku takto: "zákon č. 84/1972 Sb., § 131 odst. 2, ukládání pokut za porušení zákona".

K příloze II

Na úseku státní správy v požární ochraně vypustit položku 3 a zařadit do přílohy III.

Na úseku státní správy v zemědělství (položky 24 a následující) doplnit další položku takto:

zákon ČNR č. 96/1977 Sb., § 29 odst. 2, určení příslušnosti k výkonu státní správy lesního hospodářství a dozoru v případech, je-li lesní hospodářský celek, pro který se vypracovává lesní hospodářský plán, v územních obvodech několika okresních národních výborů.

Položky 25 až 28 převést do přílohy I.

K příloze III

Na úseku státní správy v požární ochraně vypustit položky 5 a 15 této přílohy.

K příloze IV, část A

Doplnit odvětví vodního hospodářství, Vodovody a kanalizace, ministerstvo zemědělství.

V odvětví dopravy a silničního hospodářství vypustit u s.p. Silnice odkaz na poznámku pod čarou a v rubrice Státní podnik doplnit podniky Československé automobilové dopravy.

K příloha IV, část B

V odvětví zdravotnictví a sociální zabezpečení doplnit v rubrice Organizace a zařízení za slova "Krajská hygienická stanice" slova "fakultní nemocnice s poliklinikou, nemocnice s poliklinikou III. typu a vybrané odborné léčebné ústavy určené ministerstvem zdravotnictví". Slova "specializované ústavy sociální péčexx)" nahradit slovy "ústavy sociální péče pro tělesně postiženou mládež, ústavy sociální péče pro tělesně postižené dospělé, ústavy pro smyslově postižené a ústavy pro mentálně postižené s diagnostickou službou".

V odvětví kultury doplnit v rubrice Organizace a zařízení slova "krajská muzea a galerie".

Nově zařadit odvětví vodního hospodářství, organizace Krajské vodovody a kanalizace a ústřední orgán ministerstvo zemědělství.

V Praze dne 8. října 1990

JUDr. Jan KALVODA v.r.ing. Petr KOZÁNEK v.r
předseda ústavně právního výboru ČNR předseda rozpočtového a kontrolního výboru ČNR
ing. Vlastimil ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského výboru ČNR předseda výboru ČNR pro územní správu a národnosti
ing. Vladimír LAŠTUVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR pro životní prostředí a urbanismus předseda výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví
ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc., v.r.
předseda výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost předsedkyně výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda církevního a humanitárního výboru ČNR předseda výboru ČNR pro obchod a cestovní ruchSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP