ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období75AODPOVĚĎ NA INTERPELACI


poslankyně Anny Váchalové

ministrovi zdravotnictví České republiky
Martinu Bojarovi
a
ministrovi práce a sociálních věcí České republiky
Milanovi Horálkovi

ze dne 8. října 1990 ve věci

dělby kompetencí v oblasti péče
o zdravotně postižené občany


Ministr práce a sociálních věcí České republiky Milan Horálek odpověděl poslankyni Anně Váchalové na její interpelaci ministrovi zdravotnictví ČR Martinu Bojarovi a ministrovi práce a sociálních věcí ČR Milanu Horálkovi ve věci dělby kompetencí v oblasti péče o zdravotně postižené občany dopisem z 2. listopadu 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra práce a sociálních věcí České republiky Milana Horálka na interpelaci poslankyně Anna Váchalové, která zní:


"Informace o současném stavu jednání s ministerstvem zdravotnictví o rozdělení působnosti v péči o občany těžce zdravotně postižené.

Po rozdělení bývalého ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí na resort MPSV ČR a MZ ČR navrhlo ministerstvo zdravotnictví převzít péči o těžce zdravotně postižené občany do svého resortu.

Po předběžné dohodě obou ministrů byla vytvořena skupina pracovníků obou ministerstev s cílem stanovit rozdělení působnosti v oblasti péče o zdravotně postižené a zpracovat návrh na novelu kompetenčního zákona. Navržené řešení předpokládá vytvoření odboru pro koordinaci komplexní péče o tyto občany na ministerstvu zdravotnictví, který by byl partnerem jak pro ostatní resorty, do jejichž působnosti náleží péče o zdravotně postižené, tak pro jednotlivá sdružení (unie) postižených občanů i pro vládní výbor pro řešení těchto otázek, jehož zřízení toto ministerstvo rovněž navrhuje. Resortu práce a sociálních věcí by nadále náležela oblast sociálních dávek, pečovatelské služby a ústavní sociální péče.

K otázce začlenění ústavů sociální péče pro tělesně a smyslově postižené byli na jednání dne 18. 10. 1990 přizváni i zástupci těchto zařízení, kteří jednoznačně požadovali jejich ponechání v resortu MPSV. Zástupci ministerstva zdravotnictví s tímto stanoviskem vyjádřili souhlas a jednání uzavřeli s tím, že od požadavku na převod i těchto ústavů odstoupí. Toto začlenění vyplývá i ze zákona o okresních úřadech, který přenáší působnost dosavadních zřizovatelů ústavů pro tělesně a smyslově postižené z krajských národních výborů na ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Takto dohodnuté rozdělení kompetence obou resortů bylo projednáno dne 19. 10. 1990 v komisi poslanců pro sociální politiku a zdravotnictví ČNR za vedení předsedy výboru Dr. Loma a za účasti náměstků obou ministrů Dr. Sedláčka a Dr. Tröstera. Předmětem jednání bylo též stanovisko návrhu na vytvoření vládního výboru pro zdravotně postižené občany při vládě ČR, které všichni účastníci podpořili.

Konečné znění návrhu novely příslušného kompetenčního zákona i návrhu na zřízení uvedeného vládního výboru zpracovává v současné době jako gestor právní odbor MZ ČR ve spolupráci s MPSV ČR.

V Praze, dne 29. října 1990 Milan Horálek, v.r."V Praze, dne 21. listopadu 1990

Dagmar B u r e š o v á, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP