ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období


76AODPOVĚĎ NA INTERPELACI


poslance Vladimíra Budínského

na předsedu vlády České republiky
Petra Pitharta

ve věci zařazení reorganizace Bezpečnosti
do plánu činnosti vlády České republiky
do konce roku 1990Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující odpověď na písemnou interpelaci poslance ČNR Vladimíra Budínského na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta:

"Vážený pane poslanče, stejně jako Vy, tak i vláda České republiky je vážně znepokojena skutečnostmi, které uvádíte ve své interpelaci ze dne 8. října 1990 (tisk České národní rady č. 76). Lze konstatovat, že veřejnobezpečnostní situace v Severočeském kraji není v porovnání s ostatními kraji České republiky výjimečná; obdobný stav je v podstatě na území celého státu. Příčiny tohoto neradostného stavu mají objektivní i subjektivní charakter.

Skutečností však zůstává, že eliminaci kriminality nelze redukovat pouze na orgány činné v trestním řízení a z nich především na orgány Bezpečnosti. I když na tomto úseku sehrává Bezpečnost jako součást mocenského aparátu významnou roli, musí se stát boj proti kriminalitě, jejím příčinám a všem ostatním negativním jevům záležitostí celospolečenskou.

Bezpečnostní situace je jedním z určujících kriterií pro personální a materiálně-technické zabezpečení policejního aparátu. Potřebná opatření jsou již zapracována do návrhu nového zákona o policii a návrhu zákona o služebním poměru. Přijetí dalších opatření se připravuje např. i v souvislosti s projednáním státního rozpočtu České republiky na rok 1991.

Novým podmínkám se přizpůsobuje i organizace policie na území republiky. Mezi hlavní zásady lze mimo jiné zařadit i důsledné oddělení státní správy od samotného výkonu služby, výrazné posílení pravomoci, působnosti a odpovědnosti nejenom základního stupně řízení, ale i Hlavního velitelství policie a přiblížení se co nejvíce oprávněným potřebám a požadavkům občanů. Vláda je si vědoma, že musí dojít k výraznému posílení přímého výkonu služby; policie musí být budována zdola a musí se oprostit od činností, které s přímým výkonem služby nesouvisí. Vím, že uvedené principy nejsou nové a převratného charakteru; jde však o zásady, které v minulosti dodržovány nebyly a nyní se jejich nerespektování projevuje v plné nahotě.

V rámci nové organizační struktury policejního aparátu je reálné, že v rámci Severočeského kraje bude rozšířena stávající síť policejních oddělení z 50 ZÚ VB na 64 a celkově bude vybudováno 93 policejních stanic, s celkovým nárustem 532 tabulkových míst pro pořádkovou službu. K výraznému posílení v časovém období 1990 - 1994 dojde i v dalších oblastech výkonu služby.

Na základě usnesení č. 15 ze 4. společné schůze výborů branných a bezpečnostních SL a SN Federálního shromáždění bylo doporučeno výkon služby nadále posilovat vojáky pohraniční stráže. Pro Severočeský kraj toto rozhodnutí představuje zvýšení dosavadního počtu 80 vojáků na celkový počet 500 a to od 1. 11. 1990.

Rozhodnutím vlády České republiky byl početní stav policie zvýšen o 1000 funkčních míst, z toho pro Severočeský kraj s účinností od 1. 10. 1990 připadá nárust 160 míst.

Je skutečností, že od novelizované trestně právní úpravy se očekávalo podstatné zjednodušení přípravného řízení, větší ofenziva v odhalování trestné činnosti a dokazování, účinnější zásahy proti pachatelům zejména závažné trestné činnosti. Současná praxe však odhaluje některé složitosti v otázkách přípravného řízení a ve svém výsledku nepotvrzuje úspěšnější vedení boje s kriminalitou. V této souvislosti z podnětu ministra vnitra České republiky bylo provedeno zhodnocení účinnosti novel trestně právních předpisů a o výsledku bude informována iniciativní skupina poslanců Federálního shromáždění tak, aby mohly být navrženy další legislativní úpravy.

Na podkladě závěrů jednání kolegia ministra vnitra České republiky bylo rozhodnuto zpracovat novelu Směrnice pro zřizování a činnost výjezdových skupin Veřejné bezpečnosti a novelu Nařízení MV ČR o součinnosti mezi útvary vyšetřování a ostatními útvary policejního sboru. Obsah norem bude experimentálně ověřen v podmínkách Severomoravského kraje s předpokladem nabytí účinnosti pro celou Českou republiku od 1. ledna 1991.

Závěrem mně dovolte, vážený pane poslanče, ubezpečit Vás, že vláda České republiky bude boji proti kriminalitě věnovat i nadále prvořadou pozornost.

S pozdravem


V Praze, dne 19. listopadu 1990
Petr Pithart, v.r."


V Praze, dne 26. listopadu 1990

Dagmar B u r e š o v á, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP