ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

82

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o místních poplatcích (tisk 50)

Všechny výbory České národní rady (kromě mandátového a imunitního) projednaly ve svých schůzích v říjnu a listopadu 1990 vládní návrh zákona České národní rady o místních poplatcích (tisk 50).

Výbor České národní rady petiční, pro právní ochranu a bezpečnost doporučil České národní radě, aby vládní návrh zákona ČNR o místních poplatcích neschválila.

Ostatní výbory doporučily České národní radě, aby předložený vládní návrh zákona schválila s těmito úpravami:

K § 1

Písmeno f) se vypouští.

Písmeno h) zní:

"h) poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků,"

Písmeno i) zní:

"i) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst."

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

K § 2 odst. 1

Za slovo "fyzická" se vkládají slova "a právnická".

K § 3 odst. 1

Za slovo "přechodně" se vkládají slova "za úplatu".

K § 3 odst. 2 pím. b)

"2/ Odkaz 2 pod čarou zní:

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 463/1990 Sb., o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních.".

K § 3 odst. 2 pím. d)

Písmeno d) zní:

"d) osoby, které pobývají ve vlastních nemovitostech ležících v obci, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti"

Za slovo "blízké" se vkládá poznámka 4 a pod čarou se doplňuje odkaz, který zní:

"4/ § 116 občanského zákoníku".

Dosavadní odkaz 4 se vypouští.

K § 3 odst. 2 písm. e)

Písmeno e) zní:

"e) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.".

Za slovo "výchovné" se vkládá poznámka 5 a pod čarou se doplňuje odkaz, který zní:

§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.".

K § 3 odst. 3

Odstavec 3 se vypouští.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

K § 4 odst. 1

Slovo "zařízeních" se nahrazuje slovem "zařízení".

Slova "trvalé parkování vozidel mimo vyhrazená parkoviště" se nahrazují slovy "vyhrazení trvalého parkovacího místa".

Za slova "užívání tohoto prostranství" se vkládají slova "pro kulturní a sportovní akce a".

Ve druhé větě se vypouští slovo "kulturních".

K § 4 odst. 2

Odstavec 2 zní:

"(2) Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace.".

K § 4

Vkládá se nový odstavec 4, který zní:

"(4) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.".

Na konec odstavce se připojuje poznámka 6 a pod čarou se doplňuje odkaz, který zní:

"6/ Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

K § 4 odst. 4

Ve druhé větě se za slovo "prodejních" vkládají slova "nebo reklamních".

K § 6 odst. 1

Poznámka 5 a odkaz 5 pod čarou se přečíslují jako poznámka a odkaz 7.

V souvislosti s tím se přečíslují i následující poznámky a odkazy.

K § 7

§ 7 se vypouští.

Následující paragrafy se přečíslují.

K § 8 odst. 1

Ve druhé větě se za slovo "spojů" vkládá slovo "a" a slova "a leteckou" se vypouštějí.

K § 8 odst. 5

Slova "z bytů užívaných k jiným účelům než k bydlení nebo poplatek" se vypouštějí.

K § 9 odst. 1 a 2

Odstavec 1 zní:

"(1) Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků platí fyzické a právnické osoby provozující restaurační, kavárenské, ubytovací nebo jiné pohostinské služby, ve kterých se prodávají alkoholické nápoje a tabákové výrobky.".

Za slova "alkoholických nápojů" a za slova "alkoholické nápoje" se vkládá poznámka 10 a pod čarou se doplňuje odkaz, který zní:

"10/ § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi.".

V souvislosti s tím se přečíslují následující poznámky a odkazy.

Dosavadní odstavec 2 se vypouští a odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

K § 9

Odstavec 4 se z tohoto ustanovení vypouští a obsahově se přemísťuje do § 15.

K § 10 odst. 1

Za slova "k vjezdu" se vkládají slova "a setrvání".

Slova "do vybraných míst národních parků a historických částí měst" se nahrazují slovy "ve vybraných místech a částech měst".

Druhá věta odstavce 1 zní: "Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitost ve vybraném místě, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazek ZTP se svými průvodci.".

K § 10 odst. 3

První věta odstavce 3 zní:

"Sazba poplatku za povolení k vjezdu a setrvání s motorovým vozidlem činí ve vybraných místech až 20 Kčs za den.".

K § 15

Dosavadní text paragrafu se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Obec vykonávající správu poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků nařídí vhodnou průkaznou evidenci příjmů z prodeje těchto výrobků.".

K § 18

§ 18 zní:

"§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991."

V Praze dne 21. listopadu 1990
JUDr. Jan KALVODA v.r.Ing. Petr KOZÁNEK v.r
předseda ústavně právního předseda rozpočtového
výboru ČNRa kontrolního výboru ČNR
Ing. Vlastimil ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského předseda výboru ČNR pro územní
výboru ČNRsprávu a národnosti
Ing. Vladimír LAŠTŮVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR pro předseda výboru ČNR pro
životní prostředí sociální politiku a
a urbanismuszdravotnictví
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc., v.r.
předseda výboru ČNR předsedkyně výboru ČNR pro vědu,
petičního, pro právní vzdělání a kulturu
ochranu a bezpečnost
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. Ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda církevního předseda výboru ČNR pro obchod
a humanitárního výboru ČNR a cestovní ruchDodatek ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 10. do 30. října 1990 (tisk 84)

Předsednictvo České národní rady se sešlo 30. října ke schůzi, na které

- souhlasilo s vypuštěním "Vládního návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob" z návrhu pořadu 6. schůze České národní rady a doplnilo o tento vládní návrh zákona návrh pořadu 7. schůze České národní rady,

- souhlasilo s rozhodnutími předsedkyně ČNR, jimiž přikázala

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právech dítěte, přijatá v New Yorku 20. listopadu 1980 Valným shromážděním OSN (tisk FS 140)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu bezpečnost

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk FS 209)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd (tisk FS 211)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- přikázalo projednat

- vládní návrh zákona České národní rady o územních finančních orgánech (tisk FS 79)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- návrh zákona o Generálním inspektorovi ozbrojených sil ČSFR (tisk FS 222)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních skol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., (tisk FS 224)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- výboru ČNR pro územní správu a národnost

- návrh zákona o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky (tisk FS 229)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk FS 230)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech federace (tisk FS 231)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů (tisk FS 232)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk FS 233)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /protimonopolní zákon/ (tisk FS 235)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch

- vládní návrh ústavního zákona o znárodnění majetku bývalého Socialistického svazu mládeže zestátněním a o jeho rozdělení (tisk FS 236)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB (tisk FS 242)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnostSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP