ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

83

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (tisk 63)

Výbory České národní rady (kromě mandátového a imunitního) projednaly na svých schůzích v říjnu 1990 vládní návrh zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

Výbory doporučily, aby Česká národní rada předložený vládní návrh zákona České národní rady schválila s touto úpravou:

K čl. I

V úvodní větě se slova "a zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení" nahrazují slovy "a zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu".

V bodě 2 se slova "ustanovení písm. ch)" nahrazují slovy "písmeno ch)".

K čl. III

Dosavadní text čl. III se nahrazuje tímto zněním:

"Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 26. října 1990

JUDr. Jan KALVODA v.r.Ing. Petr KOZÁNEK v.r.
předseda ústavně právního předseda rozpočtového
výboru ČNRa kontrolního výboru ČNR
Ing. Vlastimil ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského předseda výboru ČNR pro územní
výboru ČNRsprávu a národnosti
Ing. Vladimír LAŠTŮVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR pro předseda výboru ČNR pro
životní prostředí sociální politiku a zdravotnictví
a urbanismus
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc., v.r
předseda výboru ČNR předsedkyně výboru ČNR pro vědu,
petičního, pro právní vzdělání a kulturu
ochranu a bezpečnost
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. Ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda církevního předseda výboru ČNR pro obchod
a humanitárního výboru ČNR a cestovní ruch
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP