ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

84

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 10. do 30. října 1990

Podle § 32 odst. a) zákona České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke třem schůzím, a to 10., 18. a 25. října 1990.

Na své schůzi 10. října 1990 předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo zákony přijaté v 5. schůzi České národní rady,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob a s předložením návrhu na projednání návrhu tohoto zákona před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, bude dodržena lhůta 14 dnů,

- přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání všem výborům ČNR (kromě mandátového a imunitního),

- z podnětu výboru pro vědu, vzdělání a kulturu doporučilo předsedovi vlády České republiky jmenovat zmocněnce vlády ČR pro přípravu a řízení mozartovských oslav v roce 1990.

Na své schůzi 18. října 1990 předsednictvo České národní rady

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, a s předložením návrhu na projednání návrhu tohoto zákona před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů,

- požádalo vládu České republiky o urychlené předložení zásad zákona ČNR o státní správě ve školství a souhlasilo s předložením návrhu na projednání návrhu tohoto zákona před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 15 dnů,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o pozemkových úřadech a s předložením návrhu na projednání návrhu tohoto zákona před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů,

- stanovilo termín a návrh pořadu 6. schůze České národní rady,

- projednalo nárok externích členů komise pro vězeňství (neposlanců) na proplacení kilometrovného při použití vlastního osobního automobilu k návštěvě NVÚ a schválilo jej,

- souhlasilo s žádostí o ukončení pracovního poměru s poslancem České národní rady Ladislavem Jaklem,

- souhlasilo s rozhodnutími předsedkyně ČNR, jimiž přikázala projednat

- návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (tisk 63)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- návrh na volbu 60 soudců z povolání k některým soudům v České republice

- ústavně právnímu výboru ČNR

a poté pak všem výborům ČNR (kromě mandátového a imunitního);

- vládní návrh zákona ČNR o místních poplatcích (tisk 50)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- žádost generálního prokurátora České republiky o udělení souhlasu k trestnímu stíhání JUDr. Šárky Palermové

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh na volbu 117 soudců z povolání k některým soudům v České republice

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- návrh zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) /tisk 65/

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- návrh zásad zákona o zániku mandátu poslance Federálního shromáždění (tisk FS 175)

- návrh zákona o majetku obcí (tisk FS 180)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- přikázalo projednat

- žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, které předložil ministr spravedlnosti České republiky svým dopisem ze dne 15. října 1990

- ústavně právnímu výboru ČNR

- souhlasilo s uvolněním těchto poslanců ČNR ze zaměstnání, a to Petra Loma, Marie Stiborové, Jaroslava Korába a Jiřího Jiráska od 1. 10. 1990 do konce volebního období a Františka Kačenky od 1. 11. 1990 do konce volebního období,

- vzalo na vědomí interpelace poslanců V. Budinského, J. Machalíka, P. Klenera, A. Váchalové, Josefa Bezděka a Zdeňka Smělíka a postoupilo je k dalšímu projednání v souladu s jednacím řádem ČNR,

- vzalo na vědomí zprávu předsedkyně ČNR o návštěvě delegace katalánského parlamentu v České národní radě,

- jednalo o návrzích poslance Vladimíra Preclíka na umělecké dořešení interiéru budovy ČNR,

- pověřilo předsedkyni ČNR jednáním s předsedou FS ohledně řešení problému v návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob, jak na něj upozornil poslanec V. Šuman,

- doporučilo vládě České republiky, aby požádala vládu ČSFR o lustrování kandidátů na přednosty okresních úřadů,

- souhlasilo s textem komuniké pro sdělovací prostředky, které vzešlo z jednání výboru pro územní správu a národnosti v tomto znění: Poslanci výboru České národní rady pro územní správu a národnosti se ve své schůzi dne 17. října 1990 zabývali průběhem přípravy voleb do obecních zastupitelstev, vzorovou organizační strukturou okresních úřadů, kvantifikací počtu pracovníků okresních a obecních úřadů, pověřených výkonem státní správy a objemem mzdových prostředků pro tyto úřady.

V souvislosti s těmito otázkami se seznámili také s problematikou řešení zemského zřízení. V současné době mají všechny výbory České národní rady přikázánu k projednání koncepci zemského zřízení s termínem do 30. 11. 1990. Souběžně tyto otázky řeší také komise vlády České republiky. Je připraveno 8 variant řešení územně správního uspořádání. Členové výboru vyslovili doporučení, aby po posouzení politických aspektů, racionálnosti a ekonomické náročnosti řešení byly pro diskusi v širší veřejnosti vybrány 3 - 4 varianty. Závěrečné podklady pro jednání České národní rady připraví společná komise vlády České republiky a České národní rady.

- požádalo vládu České republiky, aby byla v návrzích zákonů předkládaných České národní radě uváděna jména zpracovatelů příslušného zákonného návrhu.

Na své schůzi 25. října 1990 předsednictvo České národní rady

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 a s předložením návrhu na projednání návrhu tohoto zákona před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 20 dnů,

- souhlasilo s předložením návrhu na projednání návrhu zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu tohoto zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 20 dnů,

- souhlasilo s revokací usnesení předsednictva České národní rady č. 104 a 145 a poté souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o státní správě ve školství,

- souhlasilo s předložením návrhu na projednání zákona ČNR o neperiodických publikacích před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu tohoto zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 45 dnů,

- souhlasilo s předložením návrhu na projednání návrhu zákona ČNR o místních poplatcích před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání návrhu tohoto zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 35 dnů,

- s připomínkami schválilo náměty poslance Vladimíra Preclíka na umělecké dořešení interiéru budovy České národní rady a pověřilo jejich realizací Kancelář ČNR,

- souhlasilo s předložením návrhu na projednání návrhu ústavního zákona o základních právech a svobodách před uplynutím 60 dnů od doby rozeslání tohoto návrhu zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě, s tím, že bude dodržena lhůta 15 dnů,

- přikázalo projednat tento návrh ústavního zákona všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního) tak, aby společná zpráva mohla být předložena 7. schůzi České národní rady,

- souhlasilo s předložením návrhu na žádost o upuštění od projednávání zásad tohoto ústavního zákona ve výborech Federálního shromáždění 7. schůzi České národní rady,

- stanovilo termín a návrh pořadu 7. schůze České národní rady,

- souhlasilo s rozhodnutími předsedkyně ČNR, jimiž přikázala projednat

- vládní návrh ústavního zákona o vrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky (tisk FS 204)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu odvolání výhrad k ustanovením mnohostranných mezinárodních smluv, zakládajícím obligatorní jurisdikci Mezinárodního soudního dvoru (tisk FS 200)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vzalo na vědomí ústní informaci předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání a kulturu o průběhu jednání o Národním divadle,

- uložilo Kanceláři ČNR, aby případnou žádost o poskytnutí soukromé adresy poslance ČNR předala k rozhodnutí dotyčnému poslanci,

- souhlasilo s uvolněním JUDr. Jiřího Grospiče ze stálé komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy ČR a z parlamentní komise FS pro přípravu Ústavy ČSFR,

- vzalo na vědomí interpelace poslanců J. Hejska a J. Bězděka a postoupilo je k dalšímu projednání v souladu s jednacím řádem České národní rady; současně upozorňuje poslance ČNR na možnost řešení problémů přímo s jednotlivými ministry vlády České republiky, jak je ustanoveno v § 92 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR,

- vzalo na vědomí výsledky prověrky movitého majetku a finančních prostředků politických stran, hnutí a společenských organizací zpracovanou ministerstvem státní kontroly České republiky a pozvalo v této souvislosti ministra státní kontroly České republiky na jednání příští schůze předsednictva ČNR,

- souhlasilo s uvolněním poslance ČNR Františka Nerada od 1. 11. 1990 do konce volebního období ze zaměstnání pro výkon poslanecké funkce,

- souhlasilo s návrhem ústavně právního výboru na lustrace pracovníků Kanceláře ČNR a požádalo vládu České a Slovenské Federativní Republiky, aby tyto lustrace provedla a její výsledky předala předsedkyni ČNR.

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady

V Praze 30. října 1990Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP