ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

87

INTERPELACE

poslance Zdeňka Smělíka

na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta

ve věci trvalého znečišťování podzemních vod, především průmyslovými hnojivy při zemědělské velkovýrobě.

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Zdeňka Smělíka na ministra zemědělství Bohumila Kubáta:

"V důsledku trvalého zhoršování kvality povrchových vod stále více vystupuje, při zásobování obyvatelstva pitnou vodou, význam podzemních zdrojů. V posledních desetiletích jsou však znečišťovány látkami, které již v malých koncentracích jsou škodlivé pro zdraví člověka, např. ve veřejnosti známé bifenyly, ropné látky, těžké kovy a dusičnany. Zvyšující se koncentrace posledních dvou komponent ve vodách jde výhradně na vrub zemědělské velkovýroby. Ještě před 20 - 30 lety, kdy aplikace průmyslových hnojiv byla oproti současnému stavu pětinová, ve sledovaných podzemních zdrojích i vodárenských nádržích byly obsahy dusičnanů na velmi nízkých hodnotách (okolo 10 mg/l), plně vyhovujících ČSN 830611 "Pitná voda".

V posledním období nárůst dávek průmyslových hnojiv vzrostl pětinásobně, přičemž "cílevědomým a vědecky řízeným rozvojem JZD" vzrostly výnosy obilovin o cca 50%. Současně s tím trvale rostly koncentrace dusičnanů o 1 mg/l ročně ve vodách v územích s výraznou zemědělskou činností i ku příkladu v oblastech Českomoravské vysočiny. Příkladem mohou sloužit vodárenské nádrže Hubenov, Opatovice, Vír a další. Evidentní je výrazný nárůst koncentrace v období březen - září. Na zhoršování jakosti podzemních vod se dále podílí i nevhodné vypouštění odpadních vod na půdu pod záminkou závlah, nízká jakost strojených hnojiv, nevhodný sortiment hnojiv použitý v konkrétním území apod.

Náš zákon o vodách č. 138/73 Sb. zdůrazňuje celospolečenský význam a nenahraditelnost podzemních vod. V § 25 jsou stanoveny povinnosti při zacházení s látkami ohrožujícími nezávadnost podzemních vod a podle § 17 jsou správci zemědělských nebo lesních pozemků a rybníků povinni obhospodařovat je takovým způsobem, aby jakost a množství vod byly zachovány a aby i napomáhali zlepšovat vodohospodářské poměry.

V kontextu s tímto zákonem a navazujícími směrnicemi ministerstva zdravotnictví ČSR č. j. MZM-324.2 - 1. 9. 78 o zásadách vymezování a využívání ochranných pásem vodních zdrojů k hromadnému zásobování vodou, dále Předpisy o stanovení a vymezení pásem hygienické ochrany jednotlivých zdrojů a Instrukce, bývalého MZVž ČSR z 25. 8. 1987 č.j. 795/85-410 (čl. 43 Věstník MZVž) k hospodaření zemědělských organizací v ochranných pásmech vodních zdrojů, musím konstatovat, že všechna opatření jsou neúčinná, ne-li pouze deklarativní.

Pro ilustraci uvádím příklady důsledků zemědělské velkovýroby na jižní Moravě. Mohutné zdroje podzemních vod v Březové (horská oblast) zásobující Brno, mají zvýšený obsah dusičnanů za 20 let o 20 mg/l, a obdobné zhoršení nastalo i v údolních nivách se zemědělskou velkovýrobou kupř. u zdrojů Hrdibořice, Smržice - okr. Prostějov, Břest, Postoupky, Hulín - okr. Kroměříž, Kněžpole - okr. Uherské Hradiště, Bzenec - okr. Hodonín. Vodní zdroj Bažantnice u Břeclavi musel být již před 3 lety zastaven, když koncentrace dusičnanů dosáhly 150 mg/l, a nemohl být ani výjimkou (do 100 mg/l) dále využíván. Obdobná situace byla u zdroje Široký dvůr a dalších.

Přitom kvalita těchto vod před 25 lety odpovídala požadavkům ČSN a byla dodávána do vodovodní sítě bez úpravy. V této souvislosti považuji znehodnocování podzemních zdrojů vod a zhoršování její kvality, vyvolávající vážné zdravotní problémy pro uživatele za paradoxní, v protikladu s proklamovanými úspěchy a přednostmi zemědělské velkovýroby v našich JZD a státních statcích.

Negativní účinky dusičnanů na zažívací trakt, neurotoxicitu, byly jednoznačně prokázány a rovněž i vznik methemoglobinemie (oxidací hemoglobinu). Neoddiskutovatelné karcinogenní účinky mají dusitany a N-nitrosoaminy, vznikající redukčními procesy z dusičnanů.

Nerespektování platných zákonů a směrnic, při bezohledné exploataci zemědělské půdy ve vodárensky exponovaném území, vede k nenávratné devastaci přírodních vodních zdrojů, které považuji za součást národního bohatství. Bez neprodleného účinného zásahu bychom byli v blízké budoucnosti postaveni před úkol, nahrazovat tyto zdroje technologicky složitým a ekonomicky náročným způsobem. Současná situace nemůže být řešena ani poskytováním výjimek ke kvalitě pitné vody, jichž je v ČR 1.000. Nicméně i to ukazuje na velký nepoměr mezi legislativou a praxí v pásmové ochraně vod při vodárenském zásobování, přičemž je nutno vzít v úvahu rozšíření výskytu dalších toxických látek, jako jsou pesticidy, herbicidy aj., které v době přípravy směrnic nebyly v zemědělské velkovýrobě zavedeny.

Poněvadž rozdělení kompetencí spadá do resortu ministerstva zemědělství oblast zajišťování pitné vody a současně činnost významného znečišťovatele podzemních zdrojů, žádám o odpověď na otázky:

1. Jaká účinná kontrolní opatření bude resort uplatňovat v pásmech hygienické ochrany podzemních zdrojů, aby byly dodržovány vydané směrnice, nedocházelo ke zhoršování kvality vod a odstavování zdrojů?

2. Zda budou nadále poskytovány výjimky ze směrnice č. 51/79 hygienických předpisů MZ a jak bude prosazováno prioritní hygienické hledisko při vodárenském zásobování?

Brně, dne 15. října 1990 Zdeněk Smělík, v.r."

V Praze, dne 23. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP