ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

87 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Zdenka Smělíka

ministrovi zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi

ve věci trvalého znečišťování podzemních vod především průmyslovými hnojivy při zemědělské velkovýrobě

Ministr zemědělství České republiky Bohumil Kubát odpověděl poslanci Zdeňku Smělíkovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 14. listopadu 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta na interpelaci poslance Zdeňka Smělíka, která zní:

"Obecně k otázkám ochrany životního prostředí je nutno uvést, že se jedná o oblast v minulosti značně zanedbanou a řešení je proto nyní po všech stránkách o to náročnější. Vlastní možnosti a rychlost nápravy jsou úměrně odborné, technické a ekonomické vyspělosti dané společnosti. Nedostatky v oblasti životního prostředí pramení z toho, že minulý systém nebyl schopen včas zhodnotit situaci a přiznat hrozící nebezpečí a učinit opatření, která se nutně musí dotknout materiální stránky životní úrovně. Tato skutečnost se vztahuje na všechna odvětví hospodářské činnosti. V zemědělství je situace o to komplikovanější, že je velice závislé na mnoha energetických a materiálových vstupech, které nemůže bezprostředně ovlivnit. Jedná se např. o nekvalitní hnojiva a látky na ochranu rostlin, nevhodné těžké a rozměrné mechanizační prostředky, enormní imisní zátěže značné části našeho území atd. Samozřejmě samo zemědělství přispělo celkově nepříznivé situaci velkou měrou, což se projevuje v problémech, o kterých se zmiňuje poslanec ing. Z. Smělík a dále pak v řadě nepříznivých dopadů na samu zemědělskou půdu a krajinu. Jak známo, na mnoha místech poklesl její přirozený produkční potenciál značnou měrou.

Ke konkrétním poznámkám v interpelaci p. poslance je nutno uvést některé vysvětlující skutečnosti. Je jednoznačně prokázáno řadou výzkumných prací, že na růstu obsahu dusičnanů ve vodách nemá podíl výhradně jenom zemědělství v důsledku zvýšeného hnojení. Při porovnání s ostatními evropskými zeměmi nepředstavujeme ve vkladech průmyslových hnojiv žádnou výjimku. Jsou i mnohé země, kde jsou tyto dávky vyšší, např. Holandsko, Dánsko. Důležitá je však kvalita - např. zvýšený obsah toxických kovů v půdě a ve vodách je z velké části působen obsahem těchto látek v hnojivech, která jsou na světových trzích levnější než jiná kvalitní hnojiva, která však naše ekonomika zatím nebyla schopná a ochotná nakupovat. I toto je jeden z momentů, který se v budoucnu m. j. nutně může odrazit v ceně potravin.

Ke zmiňované otázce zákonů a předpisů sloužící konkrétně k ochraně životního prostředí je nutno konstatovat, že samy o sobě problémy nemohou řešit. Podstatná je změna hospodářsko-politických podmínek se stanovením vztahů, odpovědnosti, ekonomických a technických možností, atd. jak k tomu v současné době naše společnost dochází.

Z úrovně našeho resortu jsou vytvořeny podmínky pro postupné zlepšení situace. Jedná se o aspekty, o kterých se zmiňuje p. poslanec Smělík a zároveň o celkovou ekologizaci zemědělské výroby vůbec. Do budoucna hodláme subvencovat programy, které budou prioritně řešit hospodaření v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů. Jde o podporu nápravy v investiční oblasti, o podporu změn hospodaření jako např. alternativní zemědělství, obnova ekologické stability zemědělské krajiny. Některým vybraným, zatím jen modelovým zemědělským podnikům, byly již v tomto roce příslušné finanční prostředky poskytnuty (např. v oblasti Želivky). Co se týče kontrolních opatření, na které se p. poslanec táže, je nutno uvést, že k nim podle dosavadních zákonných úprav jsou příslušné jiné orgány než MZe. Jsou to národní výbory, hygienická služba a Česká vodohospodářská inspekce. Pozitivní úlohu v tomto směru by do budoucna mělo sehrát Ministerstvo životního prostředí. K citované směrnici č. 51/79 sdělujeme, že Ministerstvu zemědělství nepřísluší poskytování výjimek z tohoto předpisu, proto je také nikdy neudělovalo.

Lze říci, že náš resort hodlá řadu opatření, která byla v minulosti v souvislosti s ovlivňováním kvality vod učiněna, převést z úrovně proklamativní do úrovně reálné. K tomu by měl napomoci i připravovaný nový systém daní, subvencí a dalších ekonomických opatření. Úloha ministerstva je v tomto případě závislá i na prostředcích, které na podporu příslušných programů budou uvolněny ze státního rozpočtu. Za důležitou považujeme i oblast patřičného vzdělávání a působení zemědělských vodohospodářů.

V rámci řešení problematiky dusičnanů je soustavně sledováno plnění realizačního programu k snižování obsahu dusičnanů u vybraných plodin, který zahrnuje konkrétní opatření uložená výzkumu, odborným kontrolním orgánům a vlastní praxi s pozitivním vlivem na omezení obsahu dusičnanů ve vodě. Ve spolupráci s orgány hygienické služby byly stanoveny limity pro obsahy těžkých kovů při dovozu surových fosfátů pro výrobu fosforečných hnojiv. V ochranných pásmech vodních zdrojů je stanoven zákaz použití vybraných rizikových přípravků na ochranu rostlin, který je soustavně kontrolován v rámci odborného dozoru ÚKZÚZ a dalšími organizacemi. Příslušná instrukce bývalého MZVž ČR k hospodaření zemědělských organizací v ochranných pásmech vodních zdrojů, v průběhu doby již několikrát upřesněna, byla novelizována v r. 1989. Podle nejnovějších výzkumů (VÚZZP Zbraslav) bude však nutné v nejbližší době tento materiál zásadně přepracovat, a to zejména s ohledem na problematiku hnojení. Dosavadní důraz na omezování hnojení bude nutno dát do souladu s celkovým stavem půdy na daném místě, t.j. otázkou obsahu organické hmoty, procesy mineralizace atd.

V současném návrhu pravidel pro poskytování subvencí v agrárně potravinářském komplexu je počítáno s finanční podporou podniků hospodařících v ochranných pásmech vodních zdrojů za předpokladu dodržování stanoveného režimu hospodaření (viz přiložený návrh "Směrnice" - příl. a k čj. 4251/90-100).

Jsem si vědom, že v této odpovědi nemohly být podrobněji specifikovány všechny dopady zem. výroby na znečišťování vod a způsoby řešení. Věřím však, že toto stanovisko dokumentuje opravdovou snahu resortu zemědělství o řešení těchto otázek a společným úsilím bude dosaženo potřebné nápravy.

V Praze dne 14.11.1990 Bohumil Kubát, v.r."

V Praze dne 3.prosince 1990

Dagmar Burešová, v.r.

87 A-1

příl. a k čj. 4251/90-100

NÁVRH

Směrnice pro poskytování subvencí na řešení důsledků opatření k omezování intenzity zemědělské výroby v pásmech hygienické ochrany zdrojů pitné vody, v ochranných pásmech lázní a ve velkoplošných a maloplošných chráněných území

Účelem subvence je poskytnout subjektu zemědělské výroby částečnou náhradu za omezení intenzity zemědělské výroby v chráněných lokalitách. Nárok na subvenci uplatňuje právnický a fyzický subjekt zemědělské výroby /dále jen subjekt/ zemědělsky obhospodařující pozemek, který je součástí pásma hygienické ochrany vodních zdrojů a minerálních vod, chráněné krajinné oblasti /CHKO, národní parky/ a chráněné oblasti přirozené akumulace vod /CHOPAV/.

Podmínkou přiznání subvence je, že subjekt chráněné pozemky zemědělsky obhospodařuje, nepožaduje na tyto pozemky subvenci z titulu alternativního zemědělství a je zařazen podle ustanovení § 41 odst. a) zákona č. 172/1 988 Sb., o zemědělské dani, do produkční ekonomické skupiny 21 - 42 [Výnos MZVž ČSR č.j. 3495/88-221 z 28. 12. 1988, ve znění dodatků č.j. 1018/89-221, 3362/89-221, 762/90-220 a /90-222; Výnos MZVž ČSR č.j. 3117/88-221 z 30. 11. 1988 ve znění dodatků č.j. 1017/89-221 a /90-220].

Subvence se poskytuje sazbou na hektar chráněné zemědělské půdy ve výši:

a/ v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a minerálních vod

pásmo PHOSazba subvence! v K4s/ha chráněné z. p.
I.600
II. a600
II. b180
III.60

b/ na území chráněných krajinných oblastí /CHKO, národní parky/

I. zóna600
II.480
III.60

c/ na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod /CHOPAV/

150

87 A-2

Při kumulaci faktorů na chráněný hektar zemědělské půdy se v pořadí PHO, CHKO, CHOPAV sazba subvence na druhý a další faktor snižuje na 50% původní sazby.

Od nároku na subvence uvedené v odst. a - b/ se odečítá částka, představující slevu ze zemědělské daně z pozemků z titulu změny základního zařazení do produkčních ekonomických skupin, zohledněním faktorů podle ustanovení § 41 odst. b/ písm. 3 zákona o zemědělské dani č. 172/1988 Sb.

Postup pro přiznání subvence:

- subjekty uplatňují nárok na subvenci formou písemné žádosti u příslušného regionálního odboru MZe ČR;

- žádosti o subvenci musí být doloženy potvrzením o rozsahu chráněných území.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP