ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

89

INTERPELACE

poslance Josefa Bezděka

ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi,

ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi,

ministryni obchodu a cestovního ruchu České republiky Vlastě Štěpové

a

ministru financi České republiky Karlu Špačkovi

ve věci letecké záchranné služby v České republice

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Josefa Bezděka ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi, ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi, ministryni obchodu a cestovního ruchu České republiky Vlastě Štěpové a ministrovi financí České republiky Karlu Špačkovi:

"Vážený pane ministře, jak je Vám jistě známo, vysoký vzestup motorizace, civilizační choroby a úrazy ohrožují zdraví i životy občanů. Tento trend je vzestupný, a proto je věnována pozornost dalšímu zkvalitňování rychlé záchranné služby.

Je možno konkretizovat, že např. ve věkové kategorii od 25 do 40 let zaujímají úrazové stavy v příčinách úmrtí první místo, stejně tak zaujímají jedno z předních míst v příčinách úmrtí dětí do 15 let.

Závažné úrazy, těžké a smrtelné popáleniny a otravy - ročně na ně umírá v ČSFR okolo 11 000 lidí.

Ze statistik vyplývá, že ze dvou třetin úrazů nastává smrt u těžce zraněných osob v prvních 25 minutách po nehodě.

U zraněných, kterým byla poskytnuta první pomoc do 14 minut od okamžiku zranění nastaly pouze u 20% další komplikace, případně smrt. U zraněných, kteří čekali jednou tak dlouho na pomoc, tj. přes 28 minut, nastaly další komplikace vč. úmrtí již u 80%.

Proto je klasický způsob realizování záchranné služby pozemními prostředky, tj. sanitními vozy, stále více doplňován o modernější a rychlejší způsob, a to používáním vrtulníků. Ze statistik dále vyplývá, že počet úmrtí u zraněných osob přepravovaných letecky je asi o 50% menší, než u přepravy pozemními prostředky. Pomoc poskytovaná vrtulníkem je rychlá a účinná a z hlediska zdravotnického šetrná.

V ČSFR byl proto zahájen zkušební provoz LZS v roce 1987. Přípravu a koordinaci LZS zajišťuje federální ministerstvo dopravy v součinnosti s resorty zdravotnictví obou republik, resortem vnitra, Slovairem a horskými službami.

Finanční krytí doposud zajišťuje ČSP a SSP s částečným příspěvkem resortů zdravotnictví a vnitra, resp. i příspěvky podniků.

V současné době je v ČR v provozu 6 středisek LZS a to v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a v Plané u Mariánských lázní. Připravuje se provoz dalších v Českých Budějovicích, Pelhřimově a Ústí nad Labem.

Za uvedenou dobu provozu LZS bylo dosaženo vysoce pozitivních výsledků a pomocí vrtulníků již bylo zachráněno přes 2 500 osob, které se nacházely v kritickém stavu z celkového počtu cca 5 000 osob, u kterých byla záchrana prováděna pomocí LZS. Každým dnem však tato čísla narůstají.

Mezi stěžejní otázky, které je nutno dořešit, patří oblast financování této vysoce celospolečensky důležité činnosti a dále zajištění nákupu vhodného typu vrtulníku. V současném provozu je používán vrtulník typu MI-2, který má určité provozní limity, které nelze z hlediska bezpečnosti létání překročit.

Proto je věnována pozornost předvedení zahraničních vrtulníků, které jsou speciálně konstruovány pro potřebu LZS. Jedná se např. o výrobek západoněmecké firmy MBB - vrtulník BK 117, tento je v době od 8. října 1990 předváděn v rámci čs. systému LZS a bude nasazen v Praze a Banské Bystrici do záchranných akcí.

Vzhledem k nutnosti dalšího zkvalitnění zdravotní péče pro čs. občany jak je zakotveno v programech federální vlády i republikových vlád, je nutno urychleně projednat a schválit:

1. Dobudování systému letecké záchranné služby v ČR

2. Dořešit finanční náklady s tímto spojené (např. i za cenu, že přispívajícím podnikům a organizacím budou příspěvky odpočítány z příslušných odvodů).

V Praze dne 24. října 1990 Josef Bezděk, v.r."

V Praze, dne 25. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP