ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

92

Ústní interpelace

přednesené

na 5. schůzi České národní rady

konané ve dnech 9. -10. 10. 1990

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám poslancům České národní rady ústní interpelace přednesené na 5. schůzi České národní rady. V tomto přehledu nejsou uváděny interpelace, které byly podány písemně.

5.I01 Interpelace poslance Petra Loma na předsedu vlády ČR ve věci doplnění nedostatečné sítě zařízení zdravotní a sociální péče o objekty vyklizené sovětskou armádou a vytvoření mezirezortní komise pro přidělování těchto objektů.

"Vážený pane premiére, interpeluji vás s návrhem, aby byla vytvořena taková opatření, která by pomohla alespoň prozatímním řešením odstranit tísnivý nedostatek budov a objektů pro sociální a zdravotní účely.

Máme nyní, v těchto měsících, historickou šanci využít objektů, které jsou uvolňovány po okupantské sovětské armádě, o které nemá československá armáda zájem, a které jsou předávány do civilního sektoru. Vesměs jsou v dobrém stavebním stavu, jsou vybaveny potřebnou infrastrukturou a mají zajištěný servisní komplement i komunikaci a návaznost s civilním osídlením. Na jejich adaptaci by se vynaložily - v porovnání s investičním zámyslem - nepatrné částky.

Z konzultace s generálem Nadovičem, náčelníkem sovětských vojsk a podplukovníkem Fičíkem ze stavebně-ubytovacího oddělení, vyplývá nejen ochota, ale i zájem pomoci v tomto nejvýš sociálně potřebném úsilí.

Uvolněné objekty bychom mohli rozdělit na tři kategorie.

I. Objekty, které byly předány do správy zatímních ONV. Jsou to zejména:

VVP Milovice a Milovice-město, kde se nalézá 800 objektů, které byly předány civilnímu sektoru. Jedná se o kasárenské objekty, ale zejména o bloky bytových budov, celkem o 1300 bytů v dobrém stavu.

Dále je u VVP Mladá s objekty v Čachonicích a kasárny Na Vinici, Verjoza a Kozí hřbet. Další lokality jsou Bělá, Lušonice, Červená voda, Vysoké Mýto, Domovina, Džbán, Kostelec nad Černými lesy. Na severní Moravě je to pak VVP Libava, obec Kozlov, 8 km od Olomouce, zatím jen armádou střežená, kde je 17 000 m2 ubytovací plochy. V Zákupech u Mimoně jsou volné a předané objekty s 8 300 m2 ubytovací plochy. V dalších lokalitách jsou rovněž objekty uvolněné a předané, např. v Bruntále, Krnově, Frenštátu pod Radhoštěm, Šumperku a jinde.

II. Druhá kategorie objektů, které dosud nebyly předány civilnímu sektoru a na které by mohly resortní ministerstva vznést po předchozí dohodě přímý nárok, tvoří rovněž dlouhý seznam. Upozorňuji v této souvislosti na kasárna v Jičíně pro 233 lidí s rozsáhlým a moderním komplementem, další kasárna v Jaroměři, objekty v Bělé pod Bezdězem, Stráži Pod Ralskem, Děčíně a jiné.

III. Třetí kategorie tvoří zvláštní objekty, které by se rovněž nabízely k využití pro obecně prospěšné zdravotní a sociální účely v civilním sektoru.

Je to moderně vybavená poliklinika v Milovicích, která je již předaná, nemocnice v Jaroměři, která dosud předaná není a dále velmi dobře vybaveny nemocniční objekt v Mimoni - Hvězda II, o který původně jevila zájem Ústřední vojenská nemocnice, ale upustila od tohoto záměru. Pro obecně sociálně prospěšné účely jsou k dispozici zvláštní uvolněné objekty, kterými je rekreační středisko v Rokytnici v Orlických horách, dosud nepředaný zámek v Děčíně a do civilního sektoru předaný zámek v Hostouni. Tyto objekty by po nepatrných úpravách mohly sloužit jako zotavovny a sanatoria, zvláště když místní orgány mnohdy nevědí, jak s objekty naložit.

V této souvislosti upozorňuji, že Konfederace politických vězňů hledá pro své členy, oslabené dlouholetým vězněním, zejména prací v uranových dolech, vhodné objekty pro určitý druh sanatoria. Posledně vyjmenované objekty by mohly tomuto účelu vyhovovat.

Ze všech výše jmenovaných kategorií jsou některé objekty tzv. zablokovány pro účely Správy federálních hmotných rezerv (objekty v Jeseníku, v Rokytnici v Orlických horách). Tato Správa má však zájem pouze o využití skladišť, nikoliv o obytné, kasárenské a účelově zařízení.

Ty ze staveb, které byly ze sovětské strany budovány jako tzv. černé stavby, zůstávají v majetku sovětů a jejich využití lze realizovat formou pronájmu nebo koupě. Netvoří podstatnou část uvolněných objektů, je jich jen asi 10%.

Závěr mé interpelace shrnuji do několika bodů. Navrhuji:

1. Vytvořit meziresortní komisi české vlády pro využití objektů, uvolněných sovětskou armádou, na které se bude podílet zejména ministerstvo vnitra, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, a ministerstvo stavebnictví, pro zdravotní a sociální účely.

2. Vybavit tuto komisi patřičnou pravomocí a vytvořit pro její práci finanční zdroje. Tato komise provede z odborných hledisek možného využití a nutnosti úprav celkovou inventarizaci objektů a rozhodne po předchozí dohodě s ONV (či zástupci samosprávy a okresním úřadem) o reprogilizaci objektů.

3. Tato komise bude, po předchozí inventarizaci, prospektivně zvažovat využití dosud neuvolněných objektů sovětské armády pro sociální a zdravotní účely.

4. Správa zabezpečení odsunu sovětských vojsk MNO a Správa federálních hmotných rezerv přislíbily, že vyjdou tomuto humanitárnímu úsilí české vlády vstříc. Je však třeba rychlého jednání, protože v mnoha případech vydaly krajské vojenské ubytovací správy demoliční příkazy.

V případě, že by civilní sektor měl obtíže se získáváním volných stavebních kapacit pro nutné stavební úpravy, ministerstvo národní obrany, nabízí volnou kapacitu stavebních útvarů Československé armády, které se budou částečně rušit, nebo převádět pro výkon civilní služby. Ministerstvo národní obrany je ochotné tyto útvary dát k dispozici pro stavební úpravy uvolněných objektů pro společensky prospěšné sociální a zdravotní účely.

Vážený pane premiére, předpokládám, že česká vláda bude považovat tuto interpelaci za naléhavou a oceňuji předem její konstruktivní jednání.

Krátkou cestou vám předávám kontaktní adresy, které jsou na konci interpelace."

5.I02 Interpelace poslance Petra Loma na ministra vnitra ČR ve věci zavedení slev na jízdném pro důchodce-seniory.

"Stojíme na prahu zvyšování ekonomických životních nákladů, které nejvíce postihnou, přes všechna záchranná opatření, sociálně slabé vrstvy - důchodce - seniory.

Vznáším interpelaci k zavedení úlev při cestování důchodců seniorů autobusy ČSAD. To jest u důchodců 50% slevy jízdného, u občanů nad 70 let cestování v autobusech ČSAD zdarma.

Je třeba zdůraznit, že ne všechny lokality jsou v dosahu ČSD, autobusová síť je hustší. Navíc nádraží ČSD, obvykle vzdálená od středu města či vesnice, jsou obtížněji přístupná, než zastávky ČSAD.

Požadavek stejných úlev cestovného na ČSAD jako na ČSD považuji z obecně známých důvodů u důchodců za spravedlivý a plně oprávněný."

5.I03 Interpelace poslance Petra Loma na ministra vnitra ČR ve věci postihování šíření a držení pistolí na nervový plyn a elektronických kontaktních pistolí jako trestného činu nedovoleného ozbrojování.

"V naší společnosti se lavinovitě šíří nový jev. Na našich legálních a nelegálních burzách se masově prodávají nové zbraně - pistole, od skutečných nerozeznatelné, na nervový plyn a tak zvané elektrické kontaktní pistole.

Za relativně laciný peníz se jimi houfně ozbrojují taxikáři, veksláci, kriminální živly, ale bohužel také naše mládež. A pravděpodobně všichni mají tuto zbraň vyzkoušet.

Vyslovuji důrazné varování před tímto druhem ozbrojování a konstatuji, že jsou to potenciálně smrtící zbraně, kterými navíc, na rozdíl od palných zbraní není třeba mířit, zasáhnou vždy.

Nervový plyn způsobí na několik minut úplné ochrnutí, kdy postižený neovládá své svaly a nemůže odvrátit eventuelní hrozící nebezpečí. U mnoha jedinců trpících srdečními a dechovými poruchami, onemocněním svalů a nervů může způsobit nervový plyn pravděpodobně i smrt.

Stejně tak elektronická pistole, která po přiložení na tělo vyvine napětí 60 tisíc V, je Pro řadu lidí smrtící. Vnímání účinků elektrického proudu je rozdílné i u zdravých lidí, natož u lidí trpících poruchami převodního srdečního rytmu. Smrtelná nebezpečnost těchto zbraní je podtržena přesvědčováním prodávajících, nejsou zbraněmi ve vlastním slova smyslu, a že jsou neškodné.

Interpeluji ministra vnitra ČR, aby držení těchto zbraní nebylo posuzováno jen podle § 48 zák. č. 290 Sb., v návaznosti na zákon 147/83 Sb., jako pouhý přestupek, ale aby prodávající i držitel takových zbraní byl stíhán pro trestný čin nedovoleného ozbrojování Podle § 185 zák. č. 185/90 Sb. "

5.I04 Interpelace poslance Josefa Pavely na ministra strojírenství a elektrotechniky ČR ve věci řešení složité situace v Rožnově pod Radhoštěm vzhledem k ekonomickým potížím podniku Tesla Rožnov

"Pane předsedající, vážená česká vládo, Paní a pánové poslanci, na klub poslanců Křesťanské a demokratické unie se obrátili zástupci některých politických stran a hnutí z Rožnova pod Radhoštěm, jejich dopis je prakticky zoufalý výkřik o pomoc v jejich situaci, do níž se dostali a která bude ještě daleko horší. Nebudu citovat celý jejich dopis, situace je příslušným představitelům jistě známa. Jenom v krátkosti uvádím, že se jedná o 17 tisícové městecko s velkým podnikem Tesla Rožnov, zaměstnávajícím cca 9 tisíc zaměstnanců. Přitom tento podnik je téměř monopolním zaměstnavatelem obyvatel z okolí. Tento podnik má úzce specializovaný program.

Tato situace byla způsobena - cituji z dopisu - "..strategií komunistického režimu vyrábět světový sortiment součástek za každou cenu.. ". Tak vznikla situace, kdy podnik má zadluženost ve výši cca 1,5 miliardy korun a platební neschopnost téměř půl miliardy. Nákup embargované technologie a zařízení i z východního bloku v době výstavby má za následek, že nominální hodnota základních prostředků je cca 6 miliard korun, přičemž skutečná hodnota je podstatně nižší. Výrobní náklady jsou i z tohoto důvodu neúměrně vysoké, odbytové možnosti po rozpadu trhu RVHP stále menší. Letos hrozí propuštění téměř tisíce zaměstnanců, příští rok alespoň 3 tisíc. Vznikla napjatá atmosféra se sklony k radikalismu. Otevírá se prostor pro šíření sociální a nacionální demagogie.

Pracující mají odhodlání problémy řešit, zavádět nové efektivní výrobní programy i změnit organizační charakter podniků. Chybí jim však přesvědčení o smysluplnosti jejich práce, potřebují koncepci opřenou o vědomí podpory státních orgánů. Návštěva pana ministra ing. Grégra koncem srpna byla poznamenána nervozitou a pracující neuspokojila a ani nemohla uspokojit. Nemohla vyřešit problémy, způsobené diletantskou hospodářskou politikou totalitního režimu, určovanou nejvyššími orgány KSČ při tehdejším násilně udržovaném rozdělení světa na dva tábory. Pracující Rožnovska však očekávají od nové, svobodně vytvořené vlády, odpovědný a profesionální postup při odstraňování chyb a škod minulosti.

Obracím se proto na pana ministra Grégra s interpelací, aby pomohl při řešení tohoto problému. Pracující především požadují, aby bylo provedeno objektivní ohodnocení zůstatkové hodnoty základních prostředků celého podniku, což by umožnilo snížit ceny vyráběných součástek na úroveň světových cen.

Dále požadují:

a) Aby vládnoucími orgány byla přijata opatření, umožňující podnikům, které se nacházejí v obdobné situaci jako Tesla Rožnov, přežití přechodného adaptačního období.

b) Aby vládní orgány napomáhaly účasti domácích podniků na státem podporovaných programech, realizovaných zahraničními firmami.

c) Požadují, aby vládní orgány podporovaly a zajišťovaly obchod na východním trhu a jeho udržení při využití směny našeho zboží za suroviny.

Dále, aby vládní orgány koordinovaly podnikatelské záměry v rámci resortu, s cílem optimálního využití vlastní výroby.

A konečně, aby přijaly nezbytná opatření k řešení problému v sociální oblasti.

Podceňování těchto požadavků by mohlo znamenat velmi vážnou sociální krizi s materiálními, ale hlavně politickými důsledky, zvláště se ztrátou důvěry lidí.

V této souvislosti si dovolím obrátit se na vládu jako celek, protože uvedené problémy v Rožnově pod Radhoštěm nejsou a zdaleka nebudou jediné.

Veřejnost je čím dál víc znepokojena přístupem některých představitelů bývalé vládnoucí třídy k současné hospodářské situaci. Tito představitelé - a není to jen pan Mohorita - zase se snaží vystupovat jako vůdčí síla, jako jediní, kteří to myslí dobře se sociálními potřebami pracujících. Jako by uplynulých 42 let nebyli právě oni u moci, jako by to nebyli právě oni, kteří dovedli naši společnost na pokraj katastrofy.

Jsme stále častěji svědky toho, jak potíží vzniklých při odstraňování škod v minulosti, je zneužíváno proti současnému vývoji. Je nutno zajistit, aby tato strana, byť v budoucnu pod jiným názvem, ale pokud bude vyzbrojena stejnou ideologií, se znovu nedostala k moci. Tisíce mrtvých, statisíce vězněných v těžkých žalářích nebo v táborech nucených prací, statisíce uprchlíků, zvláště v období konce 40. a 50. let, ale i v období tzv. normalizace, musí byt mementem pro nás všechny, aby tato ideologie už nikdy nemohla ovládat náš veřejný život.

Jsem dalek toho, abych zastával princip kolektivní viny a v žádném případě nesouhlasím s nějakým novodobým honem na čarodějnice. Musíme se naučit odpouštět, a to nejen slovy. Jsme však zodpovědni dalším generacím za budoucí vývoj v naší vlasti. A proto nesmíme znovu připustit nadvládu zla.

Žádám také, aby byla učiněna taková opatření, aby současné demokracie nemohly tyto síly nebo jakékoliv jiné síly zneužít ke znovuuchopení moci, jak jsme tomu byli svědky v minulosti."

5.I05 Interpelace poslanců Josefa Hejska a Aloise Válka přednesená poslancem Josefem Hejskem na ministra práce a sociálních věcí ČR ve věci osobních důchodů bývalých nomenklaturních kádrů a funkcionářů KSČ.

"Vážená paní předsedkyně, pane předsedo vlády, dámy a pánové, tuto interpelaci na pana ministra práce a sociálních věc vznáším i jménem pana kolegy Aloise Válka.

Vážený pane ministře, na několika předvolebních schůzích, kterých jsme se zúčastnili, jsme museli vyslechnout řadu námitek k důchodovému zabezpečení. Z nich nejzávažnější připomínka byla, že je nespravedlivé, aby bývalým nomenklaturním kádrům, různým činitelům a úředníkům OV KSČ, KV KSČ, ONV, KNV a možná jiných institucí byly nadále vypláceny tzv. osobní důchody. Dále bylo argumentováno zvláště staršími občany tím, že už tak je dost nespravedlivé, že výše zmíněným pracovníkům byly vyměřeny v příslušné kategorii důchody nejvyšší, bez ohledu na oprávněnost takového výměru vzhledem k jejich skutečné práci a přínosu práce pro společnost.

Tyto námitky nás zastihly zcela nepřipravené, protože jsme se domnívali, že osobní důchody takovýchto pracovníků byly již dávno zrušeny. Pro informaci jsme si zašli na příslušné odbory sociálních věcí a fakta o vyplácených důchodech, tak jak nám je poskytli pracovníci těchto odborů, pro vaši informaci i pro informaci kolegů poslanců uvádíme. Uvádíme konkrétní údaje z okresu Chrudim, tak jak jsme je získali v první polovině září t. r.

Průměrný důchod je asi 1400,- Kčs. Jedna osmina důchodců tohoto okresu dostává důchod asi 1000,- Kčs. Jestliže důchod není jediným zdrojem příjmů, pak není výjimka, že důchodci je vyplácena částka 600 - 800,- Kčs měsíčně. Jestliže je důchodci vyplácena částka 1200,- Kčs, popř. 2000,- Kčs manželské dvojici důchodců, a pokud chce tento pracovat pro přilepšení svých příjmů, může pracovat jen 60 dní v roce. A neomezený počet dní v roce jen tehdy, když věk důchodce přesáhne 70 roků. Naproti tomu zvažte prosím fakta týkající se vyplácených osobních důchodů. Stop hranice osobních důchodů je 2200,- Kčs, což například u pracovníka, kterému byl v jeho kategorii vyměřen důchod 1600,- Kčs, znamená zvýhodnění o 600,- Kčs proti jeho spoluobčanovi, který mnohdy celý život těžce pracoval. V okrese Chrudim je vyplácených osobních důchodů více než 100. Důchodce, kterému je osobní důchod vyplácen, může po celý rok neomezený počet dnů pracovat za mzdu.

Bývalí nomenklaturní pracovníci a jim podobní jsou tedy zvýhodněni dvakrát a připočítáme-li k tomu ještě fakt, že důchody jim byly bez ohledu na společenskou prospěšnost jejich práce i na její obtížnost a odpovědnost vyměřovány téměř vždy až na horní hranici, byli zvýhodněni třikrát. Osobní důchod 2200,- Kčs činí až čtyřnásobek tzv. pásmových důchodů, které byly vypláceny bývalým členům JZD.

Na základě výše zmíněných faktů vás, pane ministře, žádám, abyste nám poskytl vyčerpávající zdůvodnění, proč jsou stále ještě osobní důchody vypláceny a proč nebyly k srpnovému datu, kdy teprve bylo zastaveno jejich přiznávání jakožto naprosto neoprávněné a nezdůvodnitelné, zrušeny. Dále žádáme o vysvětlení, kdo jsou to ústavní činitelé, o kterých je v předpisech o důchodovém zabezpečení zmínka a pro něž je hranice vyplácených důchodů 3800,- Kčs.

Žádáme vás též o uvedení konkrétních jmen a osob, kterým jsou tyto důchody vypláceny. Vzhledem k tomu, že výplata osobních důchodů postrádá jakéhokoli morálního opodstatnění, žádáme aby byla s okamžitou platností zastavena a navrhujeme, aby o ušetřenou částku byly zvýšeny důchody těch důchodců, kterým byl důchod vyměřen do konce roku 1975. Důchody těchto důchodců jsou totiž nejnižší.".

5.I06 Interpelace poslanců Vladimíra Čecha a Josefa Hejska přednesená poslancem Vladimírem Čechem na ministra státní kontroly ČR ve věci dalšího vytváření orgánů státní kontroly, vyjadřující nesouhlas s neuspokojivou a neadekvátní odpovědí ministra Tichého ze dne 12. září t. r. na podnět obou poslanců vznesený na 4. schůzi ČNR, jehož účelem byla podpora petice pracovníků VLK.

"Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souladu s tím, co říkal pan posl. Holomek, zmnožím počet interpelací, které tady zazněly. Myslím, že tato interpelace, kterou jsem včera ohlásil, musí zaznít, protože můj včerejší příspěvek, týkající se nezávislých orgánů státní kontroly, vzala česká vláda na vědomí a bude se jím zabývat.

Ovšem tato interpelace se týká odpovědi, kterou nám poskytl ministr státní kontroly Pan Tichý a která nás neuspokojila. Interpelace na ministra státní kontroly ing. Bohumila Tichého ve věci státní kontroly a jejího základního článku. Interpelaci podávají poslanci Vladimír Čech a dr. Josef Hejsek.

Vážený Pane ministře, na minulém zasedání ČNR jsme vznesli podnět, jehož účelem bylo podpoření petice pracovníků VLK v následujících bodech:

1. Nelze zrušit stávající VLK bez náhrady

2. Kontrolní funkce na celém území republiky nemůže plnit jediný centrální úřad.

3. Základní článek nezávislého kontrolního orgánu musí být zachován.

4. Ve VLK dnes pracuje celá řada kvalifikovaných a zapracovaných pracovníků, jejichž použitelnost v nových orgánech kontroly je třeba zvážit.

Na náš podnět jsme od vás obdrželi odpověď ze dne 12. září 1990 čj. 3099/90 - 2. V této odpovědi však uvádíte některá fakta, která nemůžeme akceptovat. Jde o následující body vaší odpovědi:

a) Vláda ani ministerstvo státní kontroly nemá v úmyslu zrušit dosavadní okresní VLK a to až do doby, kdy vstoupí v platnost nový zákon o okresech. Máte zde zřejmě na mysli zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. Podle ustanovení § 33 tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev roku 1990. Tímto datem dojde tedy k zrušení stávajících okresních VLK, jak je ostatně v příloze II, v bodě 17 až 20 k tomuto zákonu uvedeno. Fakta uvedená v tomto bodu nejsou tedy odpovědí na náš podnět, protože zde není uvedeno, zda k datu voleb bude existovat jiný kontrolní článek.

b) V zákonu o obcích a městech a dále v zákonu o okresech se pak výslovně předpokládá existence kontroly, resp. kontrolních útvarů, včetně spolupráce s ústředním orgánem kontroly. Dále je uvedeno odvolání na jednotlivé pasáže těchto zákonů. Nahlédnutím do citovaných zákonů jsme však zjistili, že tyto zákony problematiku státní kontroly v tom smyslu, jak jsme uváděli ve svém podnětu a jak je uvedeno v petici pracovníků VLK v žádném případě neřeší.

Z výše uvedených důvodů proto požadujeme odpověď na náš podnět v tom smyslu, jak byl na posledním zasedání ČNR přednesen, včetně uvedení konkrétních dat, kdy začne nový systém státní kontroly fungovat včetně vysvětlení jeho struktury. Odpověď, kterou jsme obdrželi, pokládáme za zavádějící a požadujeme vysvětlení, z jakého důvodu byla takovýmto způsobem vypracována."

5.I07 Interpelace poslance Vladimíra Zemana na vládu ČR ve věci kritického stavu ohrožení obcí povodněmi v důsledku nedostatečné protierozní ochrany půdy.

.

"Dámy a pánové, vážení hosté, obracím se s interpelací na vládu ČR ve věci kritického stavu ohrožení obcí povodněmi v důsledku nedostatečné protierozní ochrany půdy. Při své pracovní cestě povodím Moravy jsem si potvrdil varující informace o katastrofálních důsledcích povodní, postihujících střední a malé obce. Přitom hlavní příčiny se stále opakují - přívaly dešťových srážek, pozemky v povodí malých toků zcela nebo nedostatečně chráněné proti vodní erozi půdy, nevhodný stav vodohospodářských zařízení ve spojení s chybami ve stavebním uspořádání intravilánů. S výjimkou čistě přírodních faktorů, srážek se jedná čistě o příčiny v minulosti převážně negativně ovlivňované činností člověka.

Tento obraz příznaků nezdravého vývoje životního prostředí je zvláště častý v oblastech intenzivního zemědělského hospodaření. Byl zaznamenán například v Lukách nad Jihlavou, ve Važanech nad Litavou, okres Vyškov a podobně se opakuje ve všech podhorských oblastech. Pan předseda vlády, který tímto krajem projížděl při své předvolební kampani v květnu, se o tom přesvědčil i osobně. S opakujícími se příčinami se však opakují ztráty lidských životů, katastrofální materiální ztráty, ale také prakticky nenahraditelné ztráty zemědělské půdy.

Odborníci již často na tento stav poukazovali a navrhli řešení. Politikové a řídící pracovníci snad až příliš často pouze slíbili nápravu neudržitelného stavu. Proto lze nejpozději v jarním období příštího roku znovu očekávat další povodňové katastrofy, do značné míry zapříčiněné nebo ovlivňované lidským faktorem. Protože je v lidských silách řada možností odvrátit dosavadní negativní vývoj, žádám odpověď na tyto otázky.

1. Jaká konkrétní a efektivní opatření připravuje vláda ČR pro snížení výskytu kritických povodňových situacích v malých a středních obcích.

2. Jak jsou tato opatření ekonomicky a organizačně zabezpečena a kdy bude možno hodnotit jejich účinnost.

3. Jak tato opatření zapadají do programu komplexních úprav krajiny a programu obnovy vesnice.

4. Jak je vyřešena ochrana Važan nad Litavou a obce Luka nad Jihlavou, okres Vyškov, to je u Važan před možným opakováním povodňové situace.

Mimo tento text mi dovolte, abych se připojil k interpelaci pana poslance Pavely ohledně Tesly Rožnov a poprosil pana premiéra, aby se vláda co nejdříve zabývala písemnou interpelací - tisk 67. K tomu bych chtěl citovat z otevřeného dopisu zaměstnanců Tesly Rožnov, ve kterém říkají, že je nepřijatelné řešení navrhované panem ministrem Grégrem, jež spočívá v transformaci současného státního podniku Tesla Rožnov na státní akciovou společnost holdingového typu k 1. 11. 1990. Nadále trváme na svých dřívějších požadavcích o zřízení samostatných státních podniků nebo přímo samostatných státních akciových společností."

5.I08 Interpelace poslance Josefa Kubiše na ministra vnitra ČR ve věci řešení organizační struktury okresních úřadů.

"Vážený pane předsedající, paní předsedkyně, pane předsedo vlády, vážení poslanci, chtěl jsem mluvit o problémech, které jsou v současné době ve státní správě, nebo se kterými se potýkáme, ale hovořil o nich pan poslanec Bělehrádek. Proto bych doplnil jenom některé věci, o kterých nehovořil.

Interpeluji tímto na českého ministra vnitra pana ministra Hradílka. Pracovníkům národních výborů bylo oznámeno, že v souvislosti se změnami, se budou rušit národní výbory a že se zkracuje volební období současných národních výborů s účinností ke dni voleb do místních samosprávních orgánů v roce 1990. Podle usnesení vlády ČR číslo 193 ze dne 13. 7. 1990 se umožňuje, aby při projednávání dalšího pracovního uplatnění pracovníků národních výborů bylo počínaje dnem 1. 8. 1990 postupováno podle vyhlášky číslo 195/85 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách občanů před nástupem do zaměstnání.

Z výše uvedených důvodů bylo v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky číslo 195/89 Sb., oznámeno, že ONV zanikne ke dni voleb do obecních zastupitelstev, to je ke dni 24. 11. 1990. Při uplatnění této vyhlášky vůči pracovníkům národního výboru se v současné době objevuje zásadní požadavek řešit nejpozději do 30. 10. 1990 organizační strukturu okresních úřadů. Konkrétně jde o stanovení závazného počtu pracovníků okresních úřadů a závazného limitu mzdových prostředků pro pracovníky těchto úřadů.

Pokud ministr vnitra ČR nestanoví závazně tyto ukazatele do 30. 10. 1990, lze očekávat závažné komplikace při řešení pracovněprávních vztahů na okresních úřadech a v obcích. My samozřejmě máme zprávy různé, ale všechny tyto zprávy jsou ústní. Nejdůležitější je otázka platnosti nebo neplatnosti této zásady, ale chtěl bych od pana ministra odpověď písemně."

5.I09 Interpelace poslance Lubomíra Nedbálka na předsedu vlády ČR ve věci situace v rezortu federálního ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany.

"Vážené předsednictvo, vážená česká vládo, vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi vznést interpelaci na předsedu vlády pana Pitharta ve věci situace v resortu ministerstva vnitra a ministerstva obrany.

1. Z bývalých důstojníků StB, mezi něž patří nejvyšší šarže bývalé StB v Jihomoravském kraji, kteří byli uvolněni na vlastní žádost a ze zdravotních důvodů a kteří nešli k prověrkovým komisím a odešli do civilu, dostali podle tehdy platného předpisu z 9. 5. 1990 celkem 1 200 000 Kčs za tzv. odstupné. To považuji za zcela nemorální, nemravné a skandální. Proto žádám prostřednictvím pana předsedy vlády federálního ministra vnitra o vydání opatření, které by přinutilo vrácení těchto peněz, které by mohly být využity nejlépe na Fond rehabilitovaným politickým vězňům nebo na jiné humanitární účely.

2. Zásadně nesouhlasím s tím, že rozkazem ministra vnitra v květnu t. r. byla vojenská zpravodajská služba, tzv. VKR převedena z federálního ministerstva vnitra do ministerstva národní obrany jako Vojenské obranné zpravodajství. Podle mých informací se jedná o nejméně 1000 bývalých příslušníků StB, kteří neprošli prověrkami občanských komisí. Tito lidé jsou pravděpodobně v činné službě, a nejen to, že jsou placeni, ale mají možnost ovlivňovat společenský vývoj.

Navrhuji a žádám, aby tato složka ministerstva obrany byla opatřením federální vlády okamžitě rozpuštěna. K tomu jen dodávám, že na financování armády bylo schváleno podivuhodných 32 miliard Kčs, na kterých se tato zcela nepřijatelná složka armády podílí. Na závěr žádám i vás, všechny poslance České národní rady, abyste tyto návrhy podpořili, aby byly co nejdříve a důsledně realizovány."

5. I10 Interpelace poslance Lubomíra Nedbálka na vládu ČR ve věci navrácení reprezentační budovy konzulátu SSSR v Brně-Pisárkách a jeho opětovného využití pro potřeby školství.

"Dále jsem byl požádán některými občany města Brna, abych interpeloval vládu České republiky ve věci sovětského konzulátu v Brně, který obývá reprezentační objekt v Pisárkách. Vzhledem k tomu, že sovětská strana má v Brně více objektů kam se může sovětský konzul na úrovni uchýlit, navrhuji, aby byl tento objekt předán učňovskému školství, kterému kdysi patřil. V tomto směru žádám pana Pitharta, aby tento návrh předal ministru zahraničních věcí ČSFR."

5. I11 Interpelace poslance Miroslava Rašky prostřednictvím předsedy vlády ČR na ministra národní obrany ve věci letecké záchranné služby a možnosti využít k jejímu posílení část vyřazované vojenské letecké techniky.

"Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, chci se obrátit prostřednictvím premiéra České vlády s interpelací na ministra národní obrany ve věci letecké záchranné služby, postupuje její organizace v současné době. Obrátili se na mne důstojníci z letecké armády západního vojenského okruhu s tím, že v současné době dochází ke snižování leteckých sil v naší armádě, což skýtá určité rezervy techniky a personálu, která v armádě tímto způsobem zůstane a určité možnosti pro využití v letecké záchranné službě. Zdá se, že orientace, která byla přijata na úrovni federální vlády se orientuje komerčně na Slovair a jiné složky a armáda jako taková není využívána. Myslím, že je zde možno využít této techniky k tomu, aby dnes slabě organizovaná letecká služba byla posílena kvalitní technikou a kvalitním leteckým personálem."

V Praze 26. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP