ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

92B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Josefa Pavely

ministrovi strojírenství a elektrotechniky ČR Miroslavu Grégrovi

ze dne 10. října 1990 ve věci

řešení složité situace v Rožnově pod Radhoštěm vzhledem k ekonomickým potížím podniku Tesla Rožnov

Ministr strojírenství a elektrotechniky České republiky Miroslav Grégr odpověděl poslanci Josefu Pavelovi na jeho ústní interpelaci ministrovi strojírenství a elektrotechniky ČR ve věci řešení složité situace v Rožnově pod Radhoštěm vzhledem k ekonomickým potížím podniku Tesla Rožnov dopisem z 13. listopadu 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky Miroslava Grégra na ústní interpelaci poslance Josefa Pavely, která zní:

"V této interpelaci pan poslanec Pavela shrnuje celkem správně situaci ve výše uvedeném podniku a tlumočí následující požadavky pracovního kolektivu:

Pracující především. požadují, aby bylo provedeno objektivní ohodnocení zůstatkové hodnoty základních prostředků celého podniku, což by umožnilo snížit ceny vyráběných součástek na úroveň světových cen.

Dále požadují:

a/ aby vládnoucími orgány byla přijata opatření, umožňující podnikům, které se nacházejí v obdobné situaci jako Tesla Rožnov, přežití přechodného adaptačního období,

b/ aby vládní orgány napomáhaly účasti domácích podniků na státem podporovaných programech, realizovaných zahraničními firmami,

c/ požadují, aby vládní orgány podporovaly a zajišťovaly obchod na východním trhu a jeho udržení při využití směny našeho zboží za suroviny.

Dále, aby vládní orgány koordinovaly podnikatelské záměry v rámci resortu, s cílem optimálního využití vlastní výroby.

A konečně, aby přijaly nezbytná opatření k řešení problému v sociální oblasti. Některé body interpelace pana poslance Pavely byly již v podstatě zodpovězeny naším stanoviskem k interpelaci č. 67 pana poslance Vladimíra Zemana z 5. 10. 1990. K této naší odpovědi na interpelaci č. 67 doplňuji:

1/ Objektivní ohodnocení zůstatkové hodnoty základních prostředků samo nevyřeší otázku konkurenceschopnosti vyráběných součástek, protože zůstane stále otevřená otázka kvality a ekonomických výrobních sérií. S likvidací nepotřebných nebo nepoužitelných základních prostředků transformační zákon počítá (Privatizační projekt § 6, bod 1b). Stávající ani připravovaná legislativa však nepočítá se snížením odpisové sazby u prostředků nakoupených za neúměrně vysoké ceny. Připomínám, že např. v Polsku a v bývalé NDR byly takto zatížené výroby po otevření trhu světovému hospodářství zastaveny.

2/ K dalším dílčím požadavkům ve smyslu interpelace.

a/ Opatření pro přežití podniků v přechodném adaptačním období vychází z návrhu zákona o převodu majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a budou v konkrétní podobě součástí privatizačního projektu, který musí zpracovat Tesla Rožnov ve spolupráci se zakladatelem. Kromě toho MSE ČR připravuje urychlený převod Tesly Rožnov na několik výrobních složek se samostatnou právní subjektivitou tak, aby ekonomicky zdravé výrobní programy nebyly zatěžovány nelikvidními závazky neperspektivních výrob.

Tento postup je předmětem pravidelných jednání ve vládní odvětvové komisi a uzavření jednání se předpokládá na zasedání tohoto orgánu v průběhu listopadu t. r.

b/ Formulace "státem podporované programy, realizované zahraničními firmami" není dostatečně srozumitelná. Pokud je tím míněn (jako státní program) např. rozvoj telekomunikační techniky, vede MSE ČR intenzívní jednání s federálním ministerstvem spojů o maximálním zapojení čs. průmyslu.

Podobný postup uplatňujeme i v dalších případech významných národohospodářských projektů. Samozřejmě předpokladem úspěšného zapojení podniků čs. průmyslu do vybraných programů (telekomunikace, doprava aj.), je dosažení žádoucích technických parametrů výrobků, ceny a kvality (konkurenceschopnost polovodičových součástek Tesly Rožnov je m.j. zpochybňována i užívanou bipolární technologií).

V podmínkách tržního hospodářství není možno ukládat finálním výrobcům, tj. zákazníkům Tesly Rožnov, od koho mají nakupovat komponenty. Domácí průmysl však bude v nejbližším období zvýhodněn kursem koruny a ve vymezených případech i celní politikou.

c/ V říjnu 1990 se uskutečnilo jednání s Polskem a SSSR na úrovni ministra MSE ČR. Předpokládáme další jednání, zejména v SSSR i na úrovni svazových republik. Cílem uskutečněného jednání bylo udržení exportu jednotlivých komodit strojírenství a elektrotechniky a příslušným svazovým ministerstvům byly předány konkrétní písemné nabídky našich dodávek v oblasti součástkové základny, především právě z výroby Tesly Rožnov.

Ve spolupráci s MSE ČR připravuje Rožnov náhradní výrobní programy, z nichž některé považujeme za velice perspektivní.

Vzhledem k tomu, že zavádění nových náhradních výrob (nejenom v Tesle Rožnov), bude v řadě případů vyžadovat změnu kvalifikace, zadalo MSE ČR vzdělávacím institutům v rámci resortu vypracovat rekvalifikační programy pro jednotlivé skupiny pracovníků. Některé z těchto programů jsou již připraveny a jejich seznam byl odeslán na podniky dne 8. 11. 1990.

V Praze, dne 13. listopadu 1990Miroslav Grégr, v.r."


V Praze, dne 26. listopadu 1990

Dagmar Burešová, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP