ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

92 C

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Petra Loma

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

ve věci doplnění nedostatečné sítě zařízení zdravotní a sociální péče o objekty vyklizené sovětskou armádou a vytvoření meziresortní komise pro přidělování těchto objektů

Předseda vlády České republiky Petr Pithart odpověděl poslanci Petru Lomovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 21. listopadu 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Petra Pitharta na interpelaci poslance Petra Loma, která zní:

"Vážený pane poslanče, na 5. schůzi České národní rady jste vznesl interpelaci ve věci doplnění nedostatečné sítě zařízení zdravotní a sociální péče o objekty vyklizené sovětskou armádou a vytvoření meziresortní komise pro přidělování těchto objektů.

Souhlasím s Vámi, že některé objekty vyklizené sovětskou armádou lze bez větších obtíží pro potřeby sociální a zdravotní péče využít. Jedná se o objekty, jejichž další využití není podmíněno náročnými stavebními úpravami (příslušný seznam Vám již zaslal ministr práce a sociálních věcí České republiky). Jak však vyplynulo z jednání s orgány ministerstva obrany ČSFR, je použitelnost dalších objektů limitována zejména těmito skutečnostmi:

- objekty vybudované sovětskou armádou, až na malé výjimky, neodpovídají čs. normám a jejich stavební úpravy by tudíž byly velmi nákladné;

- mnohé objekty bude nutno demolovat;

- většina objektů vybudovaných čs. armádou je po dlouhodobém "užívání" sovětskou armádou ve více či méně desolátním stavu;

- u části předávaných objektů se i nadále předpokládá, jak již uvádíte ve své interpelaci, jejich využití pro potřeby čs. armády.

Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny na základě jednání s ubytovací správou ministerstva obrany ČSFR, která poskytla registr všech objektů uvolňovaných sovětskou armádou včetně předpokládaných termínů jejich předání a uvažovaných uživatelů; tato správa přislíbila rovněž povolení ke vstupu do těchto objektů. O současném stavu objektů bylo také jednáno s náčelníky Krajských vojenských ubytovacích a stavebních správ ve Středočeském, Severočeském, Východočeském a Severomoravském kraji.

Pokud se jedná o Váš požadavek na vytvoření meziresortní komise, plně se s ním ztotožňuji. V této souvislosti jsem již pověřil ministra práce a sociálních věcí České republiky pana Milana Horálka, aby příslušný návrh připravil. Uvítal bych, kdybyste se na práci komise po jejím ustavení podílel.

V Praze dne 23. listopadu 1990
Petr Pithart, v.r.

V Praze dne 27. listopadu 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP