ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

92 D

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslanců Vladimíra Čecha a Josefa Hejska

ministrovi státní kontroly České Republiky Bohumilu Tichému

ve věci koncepce státní kontroly

Ministr státní kontroly České republiky Bohumil Tichý odpověděl poslancům Vladimíru Čechovi a Josefu Hejskovi na jejich ústní interpelaci dopisem ze dne 21. listopadu 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra státní kontroly České republiky Bohumila Tichého na interpelaci poslanců Vladimíra Čecha a Josefa Hejska, která zní:

"Interpelace vyjadřuje nesouhlas s odpovědí ministra státní kontroly ČR ze dne 12. září t. r. na podnět obou poslanců, podporujících petici pracovníků VLK. Odpověď je dokonce označena za "zavádějící". Je pochopitelné, že proti takovému označení je třeba se ohradit.

1/ Dle znění citovaného podnětu vzneseného na 4. schůzi ČNR má současné "ministerstvo státní kontroly České republiky v úmyslu zrušit bez náhrady stávající VLK". Cílem tohoto podnětu poslanců neměla být snaha o zachování konkrétních pracovníků VLK, ale "zachování základního článku nezávislého kontrolního orgánu".

V souladu s mojí dřívější odpovědí na tento podnět (odeslanou již dne 23. října 1990 předsedkyni ČNR p. JUDr. Dagmar Burešové) opakuji:

a) ministerstvo státní kontroly není oprávněno zrušit stávající VLK ani zřídit obdobné regionální kontrolní orgány, poněvadž výbory lidové kontroly národních výborů jsou orgány příslušných národních výborů a jsou podle § 58 č. 140/1988 národními výbory zřizovány. Výbory lidové kontroly NV jsou také podle zákona č. 116/1971 Sb., § 13, odst. 2 odpovědny ze své činnosti plenárnímu zasedání národního výboru. Příslušným orgánem státní správy ve věci výborů lidové kontroly je tedy nyní ministerstvo vnitra ČR:

b) zákon o okresních úřadech neruší kontrolní pravomoci a úkoly okresních úřadů a naopak přebírá některé kontrolní pravomoci z krajských VLK. Pro období po vzniku okresních úřadů je nutno zabezpečit provádění kontroly podle těch ustanovení zákona ČNR č. 116/71, která zbývají po vyloučení povinností daných odst. /3/ § 5, odst. /2/ § 11 a odst. /2/ § 12. Organizační zabezpečení výkonu této kontroly je plně v kompetenci budoucích okresních úřadů, případně vlády ČR.

Něco jiného je ovšem možnost navrhnout řešení.

2/ V tom smyslu ministerstvo státní kontroly zastávalo a uplatňovalo názor, že pro výkon kontrolních pravomocí a povinností je třeba zřídit na každém okresním úřadě kontrolní útvar, jehož vedoucí by podléhal přímo přednostovi okresního úřadu (a nebo případně zřídit útvary kontroly přímo řízené ministerstvem státní kontroly).

Tento návrh nebyl však ministerstvem vnitra ČR do návrhu zákona o okresních úřadech zahrnut, a to ani při jeho projednávání na zasedání vlády dne 13. 7. t. r. Ani plénum ČNR při schvalování tohoto zákona dne 9. října t. r. věc nedořešilo s tím, že řešení této problematiky spadá do sféry organizačního uspořádání okresních úřadů vyjádřeného v organizačních směrnicích.

3/ Přitom ovšem problematika výborů lidové kontroly a jejich budoucího organizačního začlenění byla projednána podrobně na zasedání rozpočtového a kontrolního výboru ČNR dne 27. září 1990 na základě "koncepce zabezpečení vrcholné kontroly v ČR" předložené ministerstvem kontroly ČR. Rozpočtový a kontrolní výbor přijal k tomu usnesení č. 23 a svoje stanovisko k této koncepci předložil předsednictvu ČNR, které přijalo k této věci svoje usnesení č. 128 dne 27. září 1990. Bohužel, při projednání v plénu ČNR 9. října tedy k rozřešení nedošlo.

Další jednání, které MSK ČR vyvolalo s ministerstvem vnitra, nevedlo ke zřízení speciálních kontrolních útvarů na okresních úřadech či mimo ně vzhledem k tomu, že ministerstvo vnitra presentovalo odlišnou, příp. nejasnou koncepci výkonu kontroly okresních úřadů.

Na schůzi rozpočtového a kontrolního výboru dne 31. října 1990, kde byl přítomen za MV náměstek p. Zářecký a též zástupce MSK se rozpor projevil zcela jasně. Vlastně na základě výsledků tohoto jednání přijalo předsednictvo ČNR dne 31. října 1990 usnesení č. 178, v němž žádá předsedu vlády ČR o řešení regionální kontroly tak, aby návrh mohl vstoupit v platnost dnem voleb.

Ministerstvo státní kontroly vypracovalo jako podklad pro jednání vlády ČR "Návrh usnesení vlády k organizačnímu zabezpečení výkonu kontroly na okresních úřadech" s důvodovou zprávou a přílohami, a to ve dvou výše zmíněných alternativách.

V I. alternativě je navrhováno, aby ministr vnitra zabezpečil v připravované organizační směrnici vytvoření samostatného útvaru pro výkon kontroly a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů, podřízeného přednostovi okresního úřadu.

Ve II. alternativě je navrženo zřízení okresních pracovišť ministerstva státní kontroly.

Vláda na schůzi konané dne 14. listopadu nepřijala však žádnou z navrhovaných alternativ s tím, "že před rozhodnutím o nich bude nutno projednat a vyjasnit celkovou koncepci státní kontroly vzhledem k nové dělbě kompetencí".

Ministerstvo státní kontroly tudíž předkládá vládě opět pro období po 24. 11. 1990 návrh určení základních článků kontroly na okresech doplněný žádanou koncepcí celého kontrolního systému.

V Praze dne 20. 11. 1990 ing. Bohumil Tichý, v.r."

V Praze dne 5. prosince 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP