ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

92 H

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Lubomíra Nedbálka

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

ve věci situace v resortu federálního ministerstva vnitra

a

federálního ministerstva národní obrany

Ministr vnitra České a Slovenské federativní republiky Ján Langoš odpověděl poslanci Lubomíru Nedbálkovi na jeho ústní interpelaci předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci situace v resortu federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva národní obrany dopisem z 13. prosince 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra vnitra České a Slovenské federativní republiky Jána Langoše na ústní interpelaci poslance Lubomíra Nedbálka, která zní:

"Vážený pane poslanče, prostřednictvím předsedy vlády České republiky pana Petra Pitharta, jsem obdržel Vaši interpelaci, k níž uvádím následující:

Je pravdou, že všichni příslušníci SNB, bez ohledu na jejich služební zařazení, kteří požádali a byli uvolnění do 9. 5. 1990 obdrželi finanční náležitosti tak, jak to stanovil zákon č. 100/1970 Sb. a v souladu s tímto zákonem. Aby bylo zabráněno dalším výplatám finančních náležitostí příslušníkům SNB odcházejícím ze služeb SNB z vlastního zavinění, byl dne 9. 5. 1990 Federálním shromážděním přijat zákon č. 169 Sb. Tento zákon stanoví, že s účinností od 9. 5. 1990 nenáleží finanční náležitosti nejen příslušníkům bývalé StB, ale i všem ostatním příslušníkům jejichž služební poměr skončil z důvodů uvedených v § 100 odst. 1 písm. d/, c/, f/ a g/ zákona č. 100/1970 Sb. Navíc nenáleží ani těm příslušníkům, kterým do 31. 12. 1990 skončí služební poměr z důvodů reorganizace v resortu FMV schválené vládou ČSFR. Negativní dopad zákona č. 196/1990 Sb. se netýkal pouze Vámi uváděného tzv. "odstupného". Tento zákon stanoví, že i bývalým příslušníkům SNB, kteří byli trvale nebo přechodně zařazeni ve složce StB a jejichž služební poměr skončil v době od 1. ledna 1971 (tedy s dvacetiletou zpětnou platností/ nenáleží od 1. září 1990 příspěvek za službu. Stejné kategorii příslušníků, jejichž služební poměr skončil uvolněním na žádost podanou v době od 1. ledna 1990 do 31. července 1990 /tedy i před provedením prověrek, nebo ze zdravotních důvodů, jak uvádíte v interpelaci/, nenáleží odchodné, platové vyrovnání ani příspěvek za službu.

Vážený pane poslanče, jak z uvedeného vyplývá, zákon č. 169/1990 Sb. naprosto vylučuje jakoukoliv možnost spekulace získání finančních náležitostí spojených s ukončením služebního poměru příslušníků SNB, kteří byli kdykoliv během služby zařazení ve složce StB.

K druhé části Vaší interpelace uvádím, že rozhodnutí o převedení vojenské zpravodajské služby /VKR/ z federálního ministerstva vnitra do federálního ministerstva obrany bylo výsledkem jednání orgánů Federálního shromáždění a zmiňovaných resortů. K dalším otázkám souvisejícím s VKR je kompetentní ministr obrany ČSFR pan Luboš Dobrovský, kterému Vaši interpelaci zasílám s žádostí o zaujetí stanoviska.

Vážený pane poslanče, děkuji Vám za zájem projevený o resort federálního ministerstva vnitra a těším se na další spolupráci. S pozdravem

Praze, dne 13. prosince 1990 Ján Langoš, v.r."

V Praze, dne 31. ledna 1991

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP