ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

94

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1990

o státní správě a samosprávě ve školství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Státní správu ve školství vykonávají:

a) ředitel školy, ředitel (vedoucí) předškolního zařízení nebo školského zařízení (dále jen "ředitel"),

b) obec,

c) školský úřad, popř. Školský úřad hlavního města Prahy,

d) Česká školní inspekce,

e) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo"),

f) jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

§ 2

Samosprávu ve školství vykonávají:

a) obec,

b) okresní školská rada.

ČÁST DRUHÁ

Výkon státní správy ve školství

§ 3

Ředitel

(1) Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plni povinnosti vedoucího organizace; odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy (školského zařízení) a za efektivní využívám svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.

(2) Ředitel rozhoduje

a) o odkladu povinné školní docházky,

b) o dodatečném odložení povinné školní docházky,

c) o osvobození od povinnosti docházet do školy,

d) o osvobození od povinné školní docházky,

e) o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout,

f) o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol,

g) o přijetí ke studiu ve středních školách a speciálních středních školách,

h) o přestupu na jinou školu,

i) o přerušení studia,

j) o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol,

k) o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,

l) o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní výchovy a ochranné výchovy a výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a školských zařízeních,

m) o výši příspěvku v jednotlivých případech na školní stravování,

n) o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole.

(3) Ředitel může povolit zejména změnu studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

(4) Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Obdobně může postupovat ředitel předškolního zařízení. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a navrhovatel je uhradí.

Působnost obce

§ 4

(1) Obec je povinna vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky.

(2) Obec zřizuje a zrušuje se souhlasem školského úřadu předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící.

(3) Obec spravuje předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb poskytovaných bezplatně.

(4) Obec zabezpečuje stravování dětí v předškolních zařízeních a základních školách, které zřizuje; může zabezpečovat též stravování dětí a žáků jiných předškolních zařízení a škol.

(5) Obec může se souhlasem ministerstva zřídit předškolní zařízení, školu nebo školské zařízení, které jinak zřizuje školský úřad nebo ministerstvo, prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávacího procesu, zejména potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení.

(6) Obec jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřídila. Při jmenování obec vychází z výsledků konkursního řízení.

§ 5

Obec rozhoduje o přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny nebo školního klubu, pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout.

Školský úřad

§ 6

(1) V okresech se zřizují školské úřady, které jsou rozpočtovými organizacemi přímo řízenými ministerstvem.

(2) V hlavním městě Praze se zřizuje Školský úřad hlavního města Prahy, který je rozpočtovou organizací přímo řízenou ministerstvem.

(3) Školský úřad a Školský úřad hlavního města Prahy (dále jen "školský úřad") řídí ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává ministerstvo. Při jmenování ministerstvo vychází z výsledků konkursního řízení.

§ 7

(1) Školský úřad zřizuje a zrušuje

a) speciální základní školy, zvláštní školu, pomocnou školu a speciální předškolní zařízení,

b) základní uměleckou školu,

c) školská zařízení pro výchovu mimo vyučování,

d) školská zotavovací zařízení,

e) zařízení výchovného poradenství,

f) zařízení školního stravování,

g) středisko služeb školám, středisko informačních technologií a plaveckou školu.

(2) Školský úřad jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Při jmenování školský úřad vychází z výsledků konkursního řízení.

(3) Školský úřad stanoví podle zásad ministerstva síť škol a školských zařízení, které zřizuje a zařazuje do této sítě školy a školská zařízení, která zřizuje obec.

§ 8

Školský úřad

a) přijímá opatření na základě výsledků školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních,

b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí ředitele podle § 3 odst. 2 tohoto zákona,

c) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obce podle § 5 tohoto zákona,

d) rozhoduje o nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními školami.

§ 9

(1) Školský úřad uděluje souhlas obcím ke zřízení nebo zrušení předškolního zařízení, základní školy a školských zařízení jim sloužících.

(2) Pro předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící, která zřizuje obec, školský úřad přiděluje finanční prostředky na mzdy pracovníků, výdaje na učebnice, školní pomůcky a školní potřeby poskytované žákům bezplatně a kontroluje jejich využití.

§ 10

Školský úřad ekonomicky zabezpečuje předškolní zařízení, školy a školská zařízení, které zřizuje nebo které zřizuje ministerstvo; kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky, provádí s nimi finanční vypořádání a rozhoduje o přídělech do fondů.

§ 11

Školský úřad ekonomicky zabezpečuje předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizované církvemi nebo náboženskými společenstvími a zařazené do sítě škol a školských zařízení; kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky, provádí s nimi finanční vypořádání a rozhoduje o přídělech do fondů.

§ 12

(1) Školský, úřad vytváří a provozuje v součinnosti s okresním úřadem práce informační systém o pracovních místech pedagogických pracovníků.

(2) Školský úřad může poskytovat odbornou metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům. Poskytuje konsultace v pracovněprávních vztazích a mzdových otázkách pracovníkům školství.

(3) Školský úřad může na základě smlouvy s řediteli vykonávat pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení administrativní a technické činnosti.

Ministerstvo

§ 13

(1) Ministerstvo řídí výkon státní správy ve školství a vytváří podmínky pro realizaci cílů výchovy a vzdělávání.

(2) Ministerstvo přímo řídí školy a školská zařízení ve věcech výchovy a vzdělávání.

(3) Ministerstvo zřizuje a zrušuje

a) střední školy, speciální střední školy a školská zařízení jim sloužící,

b) státní jazykovou školu, těsnopisný ústav, školský ústav umělecké výroby a školní hospodářství,

c) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,

d) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

(4) Ministerstvo

a) rozepisuje školským úřadům v celém rozsahu finanční prostředky vyčleněné za státního rozpočtu pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvem,

b) rozepisuje školským úřadům finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu pro jejich činnost a pro zabezpečení škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které zřizuje,

c) rozepisuje školským úřadům finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení jiných zřizovatelů s výjimkou těch, které jsou hrazeny z jiných zdrojů,

d) jmenuje a odvolává ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje, ústředního školního inspektora a školní inspektory; při jmenování vychází z výsledků konkursního řízení,

e) koordinuje předpisy pro navrhování a výstavbu budov škol a školských zařízení a stanoví podmínky jejich provozuschopnosti.

(5) Ministerstvo stanoví

a) po projednání s příslušnými ústředními orgány a s příslušnými školskými úřady síť škol a školských zařízení, které zřizuje, a po projednání s občany, církvemi, náboženskými společenstvími a jinými subjekty zařazuje do této sítě předškolní zařízení, školy a školská zařízení jimi zřizované a zařazuje do seznamu pracoviště praktického vyučování,

b) zásady, podle nichž stanoví školský úřad síť škol a školských zařízení uvedených v § 7 odst. 1,

c) v dohodě s ministerstvem spravedlnosti způsob vzdělávání občanů ve výkonu trestu odnětí svobody,

d) druhy a náležitosti vysvědčení a ostatních školních tiskopisů včetně způsobu jejich evidence.

§ 14

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) podrobnosti o zřizování, zrušování, organizaci škol a školských zařízení a k zabezpečení výchovně vzdělávací činnosti škol a školských zařízení; pokud jde o střední zdravotnické školy, v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví"); pokud jde o sociální školství, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo práce a sociálních věcí"),

b) sestavování konkursních komisí a pravidla jejich činnosti při konkursním řízení pro funkce ředitelů (s výjimkou ředitelů soukromých a církevních škol), ústředního školního inspektora a školních inspektorů,

c) podrobnosti o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků, škol a školských zařízení v dohodě s ministerstvem financí České republiky (dále jen "ministerstvo financí"),

d) výši příspěvku a způsob úhrady nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole v dohodě s ministerstvem financí,

e) podrobnosti o plnění povinné školní docházky a vzdělávání ve školách mimo území České a Slovenské Federativní Republiky v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí,

f) pravidla hodnocení a klasifikace žáků, druhy výchovných opatření a postup při jejich ukládání,

g) podrobnosti o rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami,

h) podmínky a organizaci přijímání žáků do středních škol, u středních zdravotnických škol v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a u středních sociálních škol v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí,

i) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a mládeži ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a způsob jeho úhrady v dohodě s ministerstvem financí,

j) výši kapesného, normu pro ošacení a věcnou pomoc poskytovanou dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou při jejím ukončení v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem financí.

k) výši příspěvku na úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a způsob jeho úhrady v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem financí,

l) podrobnosti o organizaci, řízení, financování školního stravování a výši příspěvků za stravování.

ČÁST TŘETÍ

Výkon samosprávy ve školství

§ 15

Působnost obce

(1) Obec uplatňuje své zájmy, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí a žáků (dále jen "zákonní zástupci") a pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením v obci.

(2) Obec projednává s ředitelem předškolního zařízení, školy a školského zařízení, které zřídila, zejména

a) koncepci rozvoje,

b) rozpočet a materiální podmínky pro činnost předškolního zařízení,

c) personální podmínky,

d) požadavky obce na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně vzdělávací činnosti škol a školských zařízení a způsob úhrady zvýšených nákladů z tohoto důvodu,

e) zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol a školských zařízení.

(3) Obec obdobně postupuje při projednávání otázek uvedených v odstavci 2 s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které nezřídila a které jsou v jejím územním obvodu.

(4) Obec zpravidla zřizuje komisi pro výchovu a vzdělávání [§ 56 zákona ČNR č, 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)]. Komise pro výchovu a vzdělávání se vždy zřizují v obci s více než pěti školami. Předškolní zařízení, školy a školská zařízení jsou zastoupeny v této komisi dvěma pětinami zástupců zvolených z řad pedagogických pracovníků.

§ 16

Okresní školská rada

(1) Okresní školská rada a v hlavním městě Praze Školská rada hlavního města Prahy (dále jen "okresní školská rada") uplatňuje zájmy obcí, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání.

(2) Okresní školská rada projednává se školským úřadem zejména

a) stav a koncepci rozvoje sítě škol a školských zařízení,

b) koncepci a výsledky činnosti školského úřadu,

c) rozpis rozpočtových prostředků pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení přidělovaných školským úřadem,

d) výsledky výchovy a vzdělávání a hospodaření předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(3) Okresní školská rada může v případě vážných nedostatků v práci školského úřadu navrhnout ministerstvu odvolání ředitele školského úřadu.

(4) Členy okresní školské rady jsou zástupci obcí a v hlavním městě Praze zástupci městských částí.

(5) Okresní školská rada se schází nejméně dvakrát ročně. Svolává ji ředitel školského úřadu a řídí ji předseda zvolený pro toto zasedání. Ředitel školského úřadu je povinen svolat okresní školskou radu do čtrnácti dnů, požádá-li o to alespoň jedna pětina jejich členů.

(6) Okresní školská rada si jednacím řádem upraví způsob práce a jednání.

ČÁST ČTVRTÁ

Česká školní inspekce

§ 17

(1) Zřizuje se Česká školní inspekce jako orgán státní správy, která je rozpočtovou organizací přímo řízenou ministerstvem.

(2) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor.

(3) Česká školní inspekce v předškolních zařízeních, ve školách a školských zařízeních kontroluje výsledky výchovně vzdělávacího procesu, úroveň odborného a pedagogického řízení, personální a materiálně technické podmínky výchovně vzdělávacího procesu, efektivnost využívání hospodářských prostředků a dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti školství.

(4) V předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, ve střediscích praktického vyučování a pracovištích praktického vyučování zřizovaných jinými ústředními orgány, organizacemi, církvemi a občany Česká školní inspekce kontroluje výsledky výchovně vzdělávacího procesu a dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících jejich činnost.

§ 18

(1) Česká školní inspekce vykonává školní inspekci školními inspektory, kteří jsou oprávněni vstupovat do objektů a zařízení orgánů a organizací, církví a občanů, v nichž se zabezpečuje výchova a vzdělávání, do předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, středisek praktického vyučování a do školských zařízení.

(2) Školní inspektoři projednávají výsledky kontrolní činnosti s ředitelem, se školským úřadem a zřizovatelem předškolního zařízení, školy a školského zařízení. Pokud školní inspektor zjistí, že nebyly odstraněny nedostatky zjištěné školní inspekcí nebo nebyly vytvořeny podmínky pro výkon inspekční činnosti, může uložit odpovědnému pracovníku pořádkovou pokutu až do výše 1 000 Kčs, a to i opětovně. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti. Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

(3) Pro střední zdravotnické školy vykonává školní inspekci ministerstvo zdravotnictví svými školními inspektory, pro sociální školství ministerstvo práce a sociálních věcí svými školními inspektory.

(4) Podrobnosti o výkonu školní inspekce a jejich úkolech stanoví ministerstvo vyhláškou, u středních zdravotnických škol v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, u sociálního školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí.

ČÁST PÁTÁ

Zvláštní ustanovení

§ 19

Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia

Žáka, který splnil povinnou školní docházku a provinil se závažně proti školnímu řádu, lze podmíněně vyloučit ze studia nebo vyloučit ze studia. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze studia rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil.

§ 20

Hospodářská činnost škol a školských zařízení

(1) Školy a školská zařízení mohou vykonávat hospodářskou činnost pro organizace, občany nebo zahraniční subjekty. Hospodářská činnost nesmí být vykonávána na úkor poslání školy nebo školského zařízení a jejich úkolů. O zavedení a rozsahu hospodářské činnosti školy rozhoduje ředitel.

(2) Ministerstvo v dohodě s ministerstvem republiky stanoví vyhláškou podmínky vykonávání hospodářské činnosti a užití výnosu z této činnosti.

ČÁST ŠESTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 21

Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení

Obecné předpisy o správním řízení se vztahují na rozhodování podle § 3 odst. 2, § 5, § 18 odst. 2 a § 19. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu lze podat do osmi dnů od doručení. Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na soukromé školy a církevní školy.

§ 22

Rozsah působnosti zákona

(1) Ministerstvo zdravotnictví vůči středním zdravotnickým školám a ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti sociálního školství vykonává působnosti ministerstva uvedené v § 4 odst. 5, § 13 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) až d) a odst. 5 písm. a) a c).

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na speciální školy ustanovení vztahující se na základní a střední školy.

(3) Tento zákon se nevztahuje na vysoké školy, vojenské školy, školy Sboru národní bezpečnosti, vojsk ministerstva vnitra, školy požární ochrany, školy Sboru nápravné výchovy, podniková a družstevní výchovná zařízení, výchovná zařízení odborových orgánů, politických stran, politických hnutí a sdružení občanů.

§ 23

Přechodné ustanovení

Delimitace škol a školských zařízení zřízených podle dosavadních předpisů budou ukončeny nejpozději do 31. července 1991. Okresní úřad vyčlení finanční prostředky na činnost školského úřadu, na předškolní zařízení, školy a školská zařízení a převede je na školský úřad a na obec. Stejným způsobem se převádějí práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů a majetkových vztahů.

§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství ve znění zákona č. 31/1984 Sb.

§ 25

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP