ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

95 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Františka Nerada

ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi

ve věci problémů ověřování vlastnických vztahů pozemků a nemovitostí podnikem Geodezie s. p.

Ministr vnitra České republiky Tomáš Sokol odpověděl poslanci Františku Neradovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 4. prosince 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola na interpelaci poslance Františka Nerada, která zní:

"Vážený pane poslanče, obdržel jsem Vaši interpelaci ve věci problémů ověřování vlastnických vztahů pozemků a nemovitostí podnikem GEODEZIE s. p. Zároveň navrhujete využít k tomuto účelu pozemkové knihy, které jsou na státních notářstvích, nebo vyčlenit pro zmíněnou agendu některý referát okresních úřadů.

Na základě zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, došlo s účinností od 1. 4. 1964 ke sloučení evidence právních vztahů k nemovitostem s evidencí technických údajů o nemovitostech do jediného evidenčního aparátu, kterým je evidence nemovitostí. Jejím vedením byl pověřen resort geodezie a kartografie. Vedení pozemkových knih bylo současně zastaveno a tyto byly předány do úschovy státním notářstvím.

Zápisy právních vztahů do evidence nemovitostí jsou prováděny na základě příslušných rozhodnutí nebo listin oprávněných státních orgánů. V letech 1967 - 1987, kdy byla evidence nemovitostí postupně vytvářena, byly příslušné údaje zapisovány i na základě přímých šetření u vlastníků a správců nemovitostí, a to s podpůrným využitím údajů z pozemkových knih a pozemkového katastru. K tomu je nutné připomenout, že pozemky ve vlastnictví občanů, které užívají organizace, jsou zachyceny v evidenci podle platných předpisů jen zjednodušenou formou, tj. příslušnou poznámkou na vlastnických listech. Podrobnější údaje musí být zjišťovány v archivovaných operátech pozemkového katastru. Právě tato činnost, která je odborně i časově náročná, představuje v současné době nejrozsáhlejší agendu.

Využití pozemkových knih, jako průkazné evidence, nepřichází v současné době prakticky v úvahu. Právní úpravou vlastnického práva k nemovitostem (v občanském zákoníku) byla totiž s účinností od 1. 1. 1951 zrušena zásada, že převod vlastnictví se uskuteční až zápisem do pozemkové knihy. Povinnost "knihovat" měly nadále jen socialistické organizace, které ji však důsledně nedodržely. Vznikl tak značný nesoulad mezi evidencí a skutečným stavem. Ten se také promítl do souběžně vedeného pozemkového katastru, nahrazeného v r. 1955 tzv. jednotnou evidencí půdy, která ovšem obsahovala pouze údaje o uživateli pozemku a způsobu využití. Proto byla v roce 1969 přijata již zmíněná právní úprava.

Navrhované pověření okresních úřadů určitými úkoly na úseku evidence nemovitostí není možné, protože by odporovalo jejich působnosti, vymezené zákonem ČNR č. 429/1990 Sb., o okresních úřadech. Podle ustanovení § 5 tohoto zákona vykonávají okresní úřady státní správu jen ve věcech, které stanoví zvláštní zákon, dále pak tu, která příslušela do účinnosti zmíněného zákona okresním národním výborům (pokud nebyla přenesena zákonem č. 367/1990 Sb. na obce nebo zrušena), a nakonec ve věcech uvedených v příloze i tohoto zákona. Pro úplnost je nutné dodat, že podle dosud platných předpisů ONV státní správu na dotčeném úseku nevykonávaly.

Nejúčinnějším řešením problémů, na které poukazujete, je urychlené posílení středisek geodezie a kartografie výkonnými kvalifikovanými pracovníky, mj. i odborníky z oblasti souvisejících právních disciplin. Konkrétní návrh předložil již Český úřad geodetický a kartografie vládě České republiky.

V Praze dne 4. prosince 1990 Tomáš Sokol, v.r."

V Praze dne 12. prosince 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP