ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

96

INTERPELACE

poslanců Jana Kryčera, Kamila Procházky, Jaromíra Kapusty, Františka Homoly, Jiřího Karase, Miroslava Havlíčka, Jiřího Fiedora, Josefa Kubiše, Antonína Chutného a Zdeňka Bárty

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

ve věci spravedlivého účtování dodané tepelné energie občanům

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslanců ČNR Jana Kryčera, Kamila Procházky, Jaromíra Kapusty, Františka Homoly, Jiřího Karase, Miroslava Havlíčka, Jiřího Fiedora, Josefa Kubiše, Antonína Chutného a Zdeňka Bárty předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi:

"Vážený pane předsedo vlády, s ohledem na připravované změny dodávek energií, tj. i tepla a teplé užitkové vody se zintenzivňují požadavky uživatelů bytů na spravedlivé účtování dodané tepelné energie a to na základě objektivního měření dodávek těchto energií.

Navrhujeme tato opatření:

a) zrušení ustanovení § 8 vyhl. FMPE č. 94/87 Sb., resp. jeho změny v tom smyslu, že povinnost zavést a provozovat měřicí přístroje na odběr tepla a teplé užitkové vody ve všech odběrných místech přísluší dodavateli těchto médií. Jde o analogii vztahu k dodavatelům ostatních druhů energií (plyn, el. proud.), tj. nastolení přímého vztahu dodavatel média vers. uživatel bytu,

b) ve vazbě na realizaci předchozího bodu požadujeme zrušení vyhl. č. 197/57 Úl. o úplatě za teplo a nahrazení této novým právním předpisem, který bude řešit způsob rozúčtování dle skutečného odebrání tepla a TÚV.

Iniciativu k této interpelaci vznesla ostravská bytová družstva, ale postupně se k ní přidala většina z 269 stavebních bytových družstev z celé České republiky, která spravují na 800 000 bytů, ve kterých žije téměř 3 milióny obyvatel.

Jsou nám známy záměry vlády a příslušných resortních orgánů k úpravě maloobchodních cen paliv a tepelné energie.

Iniciátoři se odvolávají na strategii ekonomické reformy, tj. na odstranění záporné sazby daně z obratu, což má motivovat správce (vlastníky) budov, ale i obyvatelstvo k úsporám paliv a energií.

Přes podporu a pochopení nutné reformy jsou však tato tvrzení věcně správná.

Není možné podnikat opatření k úspoře bez účinného měření odběru tepla. Jsme toho názoru, že vládě a zastupitelským sborům nejsou v této věci předkládány objektivní informace. Obyvatelstvo nemůže vyvíjet aktivitu k úsporám, neboť v důsledku nemožnosti jejich kvantifikace (provedené měřením) jsou odkázáni na podklady dodavatele.

Řešení m.j. spatřujeme v dočasné podmínečnosti použití skutečných cen tepla po odstranění záporné daně z obratu a liberalizace cen dodavatelem až poté, co dodavatel zajistí objektivní měření.

Výhledově doporučujeme, aby 10 mld Kčs získaných zrušením státních dotací pouze v ČR bylo použito alespoň částečně k řešení technických problémů této oblasti, např. odstranění nedostatečných tepelně technických parametrů budov.

Žádáme předsedu vlády České republiky, aby na naše připomínky účinně reagoval, zejména aby sdělil, zda zvažuje zohlednit naše náměty uvedené pod bodem a) a b) této interpelace a zda úprava cen tepla bude vázána na zavedení měřící techniky.

Odpověď žádáme písemně v zákonných lhůtách.

Praha, dne 31. října 1990 Jan Kryčer, v.r.
Kamil Procházka, v.r.
Jaromír Kapusta, v.r.
František Homola, v.r.
Jiří Karas, v.r.
Miroslav Havlíček, v.r.
Jiří Fiedor, v.r.
Josef Kubiš, v.r.
Antonín Chutný, v.r.
Zdeněk Bárta, v.r."

V Praze, dne 6. listopadu 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP