ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

98

Návrh

na vydání usnesení,

kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Usnesení

České národní rady

z listopadu 1990

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Návrh

Ústavní zákon

ze dne 1990

kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 57/1969 Sb., ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 43/1971 Sb., ústavního zákona č. 50/1975 Sb., ústavního zákona č. 161/1989 Sb., ústavního zákona č. 182/1989 Sb., ústavního zákona č. 46/1990 Sb., ústavního zákona č. 81/1990 Sb., ústavního zákona č. 100/1990 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., ústavního zákona č. 102/1990 Sb., ústavního zákona č. 158/1990 Sb., ústavního zákona č. 159/1990 Sb., ústavního zákona č. 294/ 1990 Sb., ústavního zákona č. 295/1990 Sb., se mění takto:

1. Čl. 4 zní:

"Čl. 4

(1) Hospodářství v České a Slovenské Federativní Republice je integrací ekonomiky České republiky a ekonomiky Slovenské republiky; je založeno na jednotném vnitřním trhu, zejména na jedné měně a na volném pohybu osob, zboží a peněžních prostředků.

(2) Česká republika a Slovenská republika se jako rovnocenní partneři s Českou a Slovenskou Federativní Republikou podílejí na tvorbě společných zásad hospodářské politiky.

(3) Státním vlastnictvím je vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, vlastnictví České republiky a vlastnictví Slovenské republiky.

(4) Vlastnictvím České a Slovenské Federativní Republiky je majetek ve státním vlastnictví, který slouží k zabezpečování jejích úkolů v oblastech svěřených do její působnosti. Vlastnictvím České republiky a vlastnictvím Slovenské republiky je ostatní majetek ve státním vlastnictví.

(5) Nerostné bohatství, základní zdroje energie, základní lesní fond, přírodní zásoby podzemních vod, vodní toky a přírodní léčivé zdroje na území České republiky jsou ve vlastnictví České republiky a na území Slovenské republiky jsou ve vlastnictví Slovenské republiky.

(6) Zákon Federálního shromáždění a zákony národních rad mohou stanovit, který majetek, nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného blaha, smí být jen ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky anebo České republiky a Slovenské republiky, popřípadě určených právnických osob. Zákony národních rad mohou též stanovit, které věci z majetku České republiky a Slovenské republiky se stanou vlastnictvím obcí.".

2. V čl. 7 odst. 1 se v uvozovací větě vypouští slovo "výlučné".

3. V čl. 7 odst. 1 se vypouští písmeno e). Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

4. Čl. 7 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovením odstavce 1 písm. a) není dotčena působnost České republiky a Slovenské republiky v souladu se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky

a) uzavírat mezinárodní smlouvy v oblasti kulturní, vědecké, školské, zdravotnické a sportovní spolupráce, jakož i spolupráce ve věcech tisku, rozhlasu a televize;

b) uzavírat mezinárodní smlouvy se součástmi spolkových a federativních států;

c) zastupovat Českou republiku nebo Slovenskou republiku a přijímat zahraniční zastoupení v oblastech uvedených v ustanovení písmene a) a ve vztahu k subjektům uvedeným v ustanovení písmene b).".

5. Čl. 8 se vypouští.

6. V čl. 9 se vypouští slovo "výlučné".

7. Čl. 10 zní:

"Čl. 10

V oblasti hospodářské strategie do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) tvorba strategie a koncepcí hospodářského a sociálního vývoje České a Slovenské Federativní Republiky včetně rozvoje zapojení do mezinárodních hospodářských seskupení a stanovení nástrojů jejich prosazování v souladu s tímto ústavním zákonem

b) tvorba strukturálních koncepcí federálního významu,

c) zákonná úprava strategického plánování.".

8. Čl. 11 zní:

"Čl. 11

(1) Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky je samostatné a vzájemně nezávislé. Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky se řídí státním rozpočtem federace. Finanční hospodaření republik se řídí jejich státními rozpočty Státní rozpočet federace schvaluje Federální shromáždění svým zákonem a státní rozpočty republik schvalují národní rady svými zákony, a to vždy na období jednoho kalendářního roku.

Mezi jednotlivými státními rozpočty nemůže docházet k přerozdělování finančních prostředků, pokud to nebude v zájmu České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

(2) Státní rozpočet každé republiky zahrnuje finanční vztahy za všechny úseky hospodářství a správy s výjimkou činností financovaných ze státního rozpočtu federace. Součástí státního rozpočtu každé republiky jsou dotace do rozpočtu obcí.

(3) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří příjmy federálních orgánů a jimi řízených organizací a dále zákonem Federálního shromáždění stanovené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy. Pokud má být výnos určité daně nebo odvodu společným příjmem státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik, stanoví zákon Federálního shromáždění podíl federace na tomto výnosu. Česká republika a Slovenská republika se podílejí na zabezpečování potřeb státního rozpočtu federace v poměru odpovídajícím poctu obyvatel.

(4) Ze státního rozpočtu federace se hradí:

a) výdaje na obranu České a Slovenské Federativní Republiky, na činnost federálních orgánů, na vytvoření federálních hmotných rezerv a na dotace pro federální organizace;

b) dotace na financování vybraných akcí, pokud si to vyžaduje jejich rozsah a důležitost pro federaci,

c) ostatní výdaje určené rozpočtovým zákonem Federálního shromáždění.

(5) Pravidla rozpočtového hospodaření stanoví pro státní rozpočet federace zákon Federálního shromáždění a pro státní rozpočty republik zákony národních rad.

(6) Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika a Slovenská republika mohou vytvářet vlastní účelové fondy napojené na jejich státní rozpočty; fondy se zřizují zákonem.

(7) Česká a Slovenská Federativní Republika stanoví rámcové zásady dotační a odpisové politiky.

(8) Při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik se uplatňují jednotné zásady finanční a rozpočtové politiky vzájemně dohodnuté mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

9. Čl. 12 odst. 2 zní:

"(2) Zákon Federálního shromáždění upravuje:

a) soustavu daní a odvodů, která stanoví okruh poplatníků, předmět a základ daně a výchozí daňovou sazbu u daní a odvodů placených podniky a společnostmi a u daně z příjmů obyvatelstva, včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci uvedených daní a odvodů v obou republikách;

b) daň z obratu a daň dovozní;

c) poplatky, které mají podle své povahy výlučně nebo převážně vztah k zahraničí nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace.".

10. V čl. 12 odst. 4 v prvé větě se vypouští slovo "výlučné" a věta druhá.

11. Čl. 13 odst. 2 zní:

"(2) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří celní zákonodárství, výkon celnictví a vydávání celních tarifů.".

12. Čl. 14 odst. 2 zní:

"(2) Ústřední bankou v České a Slovenské Federativní Republice je Státní banka československá, která určuje a uplatňuje jednotnou měnovou politiku. Součástí Státní banky československé je Ústřední banka pro Českou republiku a Ústřední banka pro Slovenskou republiku. Státní banka československá je řízena bankovní radou, která se skládá z guvernéra, dvou viceguvernérů, z nichž jeden je občanem České republiky a druhý občanem Slovenské republiky, a ze stejného počtu zástupců ústředních bank pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku. Je-li guvernérem občan České republiky, je v následujícím funkčním období guvernérem občan Slovenské republiky a naopak.".

13. Čl. 14 se doplňuje o nový odstavec 3, který zní:

"(3) Postavení a právní poměry Státní banky československé a jejích orgánů a její vztah k ostatním bankám stanoví zákon Federálního shromáždění. Postavení a právní poměry ostatních bank a spořitelen stanoví zákon Federálního shromáždění.".

14. Čl. 15 zní:

"Čl. 15

V oblasti cenové politiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) určovat koncepci cenové politiky včetně zásad cenové regulace,

b) zásadní zákonná úprava v oblasti cen,

c) vyhlašovat cenové moratorium.".

15. Čl. 16 zní:

"Čl. 16

(1) V oblasti zahraničních hospodářských vztahů do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) určování zásad a koncepce zahraniční hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky,

b) uzavírání mezinárodních dohod o obchodní a hospodářské spolupráci a zastupování České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních obchodních vztazích,

c) zákonná úprava v oblasti zahraničních hospodářských vztahů.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena působnost České republiky a Slovenské republiky uzavírat mezinárodní dohody o obchodní a hospodářské spolupráci v oblastech uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. a) a se subjekty uvedenými v čl. 7 odst. 2 písm. b), jakož i možnost v těchto případech zastupovat republiku a přijímat zahraniční zastoupení, a to v souladu se zásadami a koncepcí zahraniční hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky.".

16. Čl. 17 zní:

"Čl. 17

V oblasti hospodářství do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) tvorba společných zásad hospodářské politiky, jejichž součástí jsou i zásady surovinové a palivoenergetické politiky a politiky výživy, pokud mají federální význam,

b) stanovit zásady ekonomického zabezpečení obranyschopnosti České a Slovenské Federativní Republiky,

c) zákonná úprava výroby, rozvodu a spotřeby elektřiny, plynu a tepla,

d) zákonná úprava a výkon ve věcech jaderné bezpečnosti.

17. Čl. 18 se vypouští.

18. Čl. 19 zní:

"Čl. 19

V oblasti dopravy do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) právní úprava ve věcech dopravy, dopravních zařízení a dopravních cest,

b) určování jednotných pravidel dopravního a přepravního provozu a stanovení státních norem pro technickou způsobilost dopravních prostředků, dopravních zařízení a dopravních cest,

c) stanovení zásad dopravní politiky v dohodě s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) výkon státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě,

e) řízení organizací a výkon státní správy v železniční dopravě.".

19. Čl. 20 zní:

"Čl. 20

V oblasti spojů do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava ve věcech pošt a telekomunikací,

b) určování jednotných pravidel poštovního, telekomunikačního a radiokomunikačního provozu,

c) emise poštovních známek a jiných poštovních cenin,

d) organizování a řízení jednotné soustavy telekomunikací.

20. Čl. 21a se označuje jako čl. 21, který zní:

"Čl. 21

V oblasti životního prostředí do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zásadní zákonná úprava ve věcech životního prostředí,

b) tvorba koncepce ekologické politiky České a Slovenské Federativní Republiky,

c) tvorba koncepce celostátního informačního systému o životním prostředí v návaznosti na mezinárodní informační systémy v dané oblasti, v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) uskutečňování mezinárodní spolupráce v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky a koordinace mezinárodní spolupráce v působnosti České republiky a Slovenské republiky.".

21. Čl. 22 zní:

"Čl. 22

V oblasti práce, mezd a sociální politiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava základních pracovněprávních vztahů a zákonná úprava zabezpečující závazky z mezinárodních smluv v této oblasti,

b) právní úprava pracovněprávních vztahů pracovníků státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky,

c) právní úprava regulace vývoje mezd a výše minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů a nárokových příplatků,

d) právní úprava mezd ve federálně řízených orgánech a organizacích,

e) zákonná úprava důchodového a nemocenského zabezpečení s výjimkou jeho organizačního uspořádání a postupu při rozhodování,

f) zákonná úprava státních dávek sociálního zabezpečení a životního minima a stanovení zásad sociální péče.".

22. Čl. 23 zní:

"Čl. 23

V oblasti státní statistiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava podmínek získávání statistických informací potřebných pro posuzování vývoje federace a pro plnění povinností vyplývajících z mezinárodních závazků, jakož i zákonná úprava ochrany těchto informací před zneužitím,

b) v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou

1. stanovit statistické ukazatele potřebné pro posuzování vývoje federace a způsob získávání statistických informací k tomuto účelu,

2. provádět statistické zjišťování podle zvláštních potřeb federálních orgánů,

c) stanovit statistické ukazatele potřebné pro plnění mezinárodních závazků a poskytovat za Českou a Slovenskou Federativní Republiku statistické informace mezinárodním organizacím.".

23. V čl. 24 písm. d) se vypouští slova "hospodářské soutěže".

24. Čl. 24 písm. e) zní:

"e) zákonná úprava hospodářské soutěže; rozdělení výkonu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republiku, Českou republiku a Slovenskou republiku stanoví zákon Federálního shromáždění,".

25. V čl. 25 se slova "společné působnosti ve spolupráci s orgány" nahrazují slovy "uvedených v čl. 10 až 28a za účasti orgánů".

26. Čl. 27 odst. 1 zní:

"(1) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří upravovat zřizování, postavení, oprávnění a ostatní poměry ozbrojených bezpečnostních sborů České a Slovenské Federativní Republiky; tím není dotčeno právo České republiky a Slovenské republiky zřizovat vlastní ozbrojené bezpečnostní sbory a upravovat jejich postavení, oprávnění a ostatní poměry.".

27. Čl. 28a odst. 2 zní:

"(2) Organizaci kontrolních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky a jejich oprávnění stanoví zákon Federálního shromáždění.".

28. V čl. 28a se vypouští odst. 3.

29. Za článek 28a se vkládá nový článek 28b, který zní:

"Čl. 28b

(1) Ve věcech svěřených do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v rozsahu stanoveném tímto ústavním zákonem působí orgány České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud to stanoví zákon Federálního shromáždění, působí v těchto věcech též výkonné a soudní orgány České republiky a Slovenské republiky.

(2) Pokud ve věcech uvedených v čl. 10 až 28a není výkon svěřen orgánům České a Slovenské Federativní Republiky, patří orgánům České republiky a Slovenské republiky.".

30. Čl. 36 odst. 1 písm. d) zní:

"d) schvalovat státní rozpočet federace, prověřovat jeho plnění a schvalovat státní závěrečný účet federace,".

31. Čl. 37 odst. 1 zní:

"(1) Federální shromáždění má zákonodárnou pravomoc ve věcech svěřených do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, a to v rozsahu stanoveném tímto ústavním zákonem v čl. 7 odst. 1 a v čl. 10 až 28a.".

32. V čl. 37 odst. 2 se na konci prvé věty připojují slova "zákon o burzách, zákon o soustavě cenných papírů a zákon o územním plánování a stavebním řádu" a vypouští se věta druhá.

33. Čl. 37 odst. 3 zní:

"(3) Pokud to vyžaduje jednota právního řádu, uskutečňuje Federální shromáždění zásadní zákonnou úpravu ve věcech péče o zdraví lidu, veterinární a rostlinolékařské péče, soustavy základních a středních škol, ve věcech spolčování a shromažďování, autorského práva a ve věcech vyřizování stížností a podnětů občanů.".

34. V čl. 38 odst. 1 a 2 se slova "v čl. 37 odst. 1 písm. b) a v čl. 37 odst. 2" nahrazují slovy "v čl. 37 odst. 1 a 2".

35. Čl. 39 se vypouští.

36. V čl. 42 odst. 2 se vypouští písm. b) a g) a ostatní písmena se přeznačí.

37. V čl. 42 odst. 2 dosavadního písm. c) se slova "odst. 2" nahrazují slovy "písm. c)".

38. V čl. 42 odst. 2 dosavadní písm. h) zní:

"h) návrhů zákonů uvedených v čl. 12 odst. 2,".

39. V čl. 42 odst. 2 se v dosavadním písm. i) doplňují slova "odst. 3".

40. V čl. 42 odst. 2 se z dosavadního písm. l) vypouští slova "čl. 21 odst. 2 a".

41. V čl. 42 odst. 2 se z dosavadního písm. n) vypouští slova "jakož i čl. 28a".

42. Čl. 76 odst. 2 zní:

"(2) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky při zajišťování plnění úkolů federace koordinuje řešení otázek vyplývajících z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace.".

43. Čl. 77 odst. 1 písm. e) zní:

"e) o návrzích státního rozpočtu a závěrečného účtu federace.".

44. Čl. 81 zní:

"Čl. 81

(1) V oblasti působnosti federace působí federální ministerstva a další federální orgány státní správy.

(2) Federální ministerstva a ostatní federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky, se zřizují ústavními zákony Federálního shromáždění; další federální orgány státní správy se zřizují zákony Federálního shromáždění.".

45. Čl. 83 se vypouští.

46. Čl. 85a se vypouští.

47. V čl. 107 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "střednědobý státní plán rozvoje národního hospodářství a".

48. V čl. 137 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "státních plánů rozvoje národního hospodářství".

49. Čl. 142 odst. 2 zní:

"(2) Ústavní úpravu soustavy a postavení orgánů republik stanovenou v čl. 102 až 139a tohoto ústavního zákona je možno s výjimkou čl. 107 měnit pouze ústavními zákony České národní rady a ústavními zákony Slovenské národní rady.".

Čl. II

Ustanovení čl. 19 písm. e) pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1991.

Čl. III

Ustanovení čl. 10 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů se vypouští.

Čl. IV

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby vyhlásilo úplné znění ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP