ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

98 A

Návrh

na vydání usnesení,

kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., a československé federaci

Usnesení

České národní rady

z...........listopadu 1990

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci,

Česká národní rada se ve své.......schůzi dnešního dne, využívajíc svého ústavního práva zákonodárné iniciativy podle čl. 45 odst. 1 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o Československé federaci, usnesla navrhnout Federálnímu shromáždění, aby projednalo a schválilo tento návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci:

Návrh

Ústavní zákon

ze dne........1990

kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č.57/1969 Sb., ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 43/1971 Sb., ústavního zákona č. 50/1975 Sb., ústavního zákona č. 161/1989 Sb., ústavního zákona č. 182/1989 Sb., ústavního zákona č. 46/1990 Sb. ústavního zákona č. 81/1990 Sb., ústavního zákona č. 100/1990 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., ústavního zákona č. 102/1990 Sb., ústavního zákona č: 158/1.990 Sb., ústavního zákona č. 159/1990 Sb., ústavního zákona č. 294/1990 Sb., a ústavního zákona č. 295/1990 Sb., se mění takto:

1. Čl. 4 zní:

"Čl. 4

(1) Hospodářství v České a Slovenské Federativní Republice je integraci ekonomiky České republiky a ekonomiky Slovenské republiky je založeno na jednotném vnitřním trhu, zejména na jedné měně a na volném pohybu pracovních sil, zboží a peněžních prostředků.

(2) Česká republika a Slovenská republika se podílejí na tvorbě hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Státním vlastnictvím je vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, vlastnictví České republiky a vlastnictví Slovenské republiky.

(4) Vlastnictvím České a Slovenské Federativní Republiky je majetek ve státním vlastnictví,který slouží k zabezpečování jejích úkolů v oblastech svěřených do její působnosti. Vlastnictvím České republiky a vlastnictvím Slovenské republiky je ostatní majetek ve státním vlastnictví.

(5) Zákon Federálního shromáždění a zákony národních rad mohou stanovit, který majetek, nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného blaha, smí být jen ve vlastnictví České a Slovenské. Federativní Republiky anebo České republiky a Slovenské republiky, popřípadě určených právnických osob. Zákony národních rad stanoví, které věci z majetku České republiky a Slovenské republiky se stanou vlastnictvím obcí.".

2. V čl. 7 odst. 1 se v uvozovací větě vypouští slovo "výlučné".

3. V čl. 7 odst. 1 se vypouští písmeno e). Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

4. Čl. 7 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovením odstavce 1 písm. a) není dotčena působnost České republiky a Slovenské republiky v souladu se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky

a) sjednávat se součástmi spolkových a federativních států dohody o spolupráci v oblasti obchodní, hospodářské, kulturní, vědecké, školské, zdravotnické a sportovní, jakož i o spolupráci ve věcech tisku, rozhlasu a televize,

b) na základě pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou sjednávat mezinárodní dohody v oblasti jejich zákonodárné působnosti,

c) zastupovat Českou republiku nebo Slovenskou republiku a přijímat zahraniční zastoupení subjektů v oblastech uvedených v ustanovení písmene a); postavení těchto zastoupení se řídí právním řádem platným na území přijímacího subjektu.".

5. Čl. 8 se vypouští.

6. V čl. 9 se vypouští slovo "výlučné".

7. Čl. 10 zní.

"Čl. 10

V oblasti hospodářské strategie do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) tvorba strategie a koncepcí hospodářského a sociálního vývoje České a Slovenské Federativní Republiky včetně rozvoje vědy a zapojení do mezinárodních hospodářských seskupení; stanovení nástrojů prosazování strategie v souladu s tímto ústavním zákonem,

b) tvorba strukturálních koncepcí federálního významu,

c) zákonná úprava strategického plánování.".

8. Čl. 11 zní:

"Čl. 11

(1) Při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik se uplatňují jednotné zásady finanční a rozpočtové politiky vzájemně dohodnuté mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

(2) Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky je samostatné. Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky se řídí státním rozpočtem federace. Finanční hospodaření republik se řídí jejich státními rozpočty. Státní rozpočet federace schvaluje Federální shromáždění svým zákonem a státní rozpočty republik schvaluji národní rady svými zákony,a to vždy na období jednoho kalendářního roku.

(3) Státní rozpočet každé republiky zahrnuje finanční vztahy za všechny úseky hospodářství a správy s výjimkou činností financovaných ze státního rozpočtu federace. Součásti státního rozpočtu každé republiky jsou dotace do rozpočtu obci.

(4) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří příjmy federálních orgánů a jimi řízených organizaci a dále zákonem Federálního shromáždění stanovené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy. Pokud má být výnos určité daně nebo odvodu společným příjmem státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik,stanoví zákon Federálního shromáždění podíl federace na tomto výnosu. Česká republika a Slovenská republika se podílejí na zabezpečování státního rozpočtu federace v poměru odpovídajícím počtu obyvatel.

(5) Ze státního rozpočtu federace se hradí:

a) výdaje na obranu České a Slovenské Federativní Republiky, na činnost federálních orgánů, na vytvoření federálních hmotných rezerv a na dotace pro federální organizace,

b) vybrané jmenovité programy, pokud si to vyžaduje jejich rozsah a důležitost pro federaci,

c) ostatní výdaje určené rozpočtovým zákonem Federálního shromáždění.

(6) Pravidla rozpočtového hospodaření stanoví pro státní rozpočet federace zákon Federálního shromáždění a pro státní rozpočty republik zákony národních rad.

(7) Česká a Slovenská Federativní Republika,Česká republika a Slovenská republika mohou vytvářet vlastní účelové fondy napojené na jejich státní rozpočty, fondy se zřizují zákonem.

(8) Česká a Slovenská Federativní Republika stanoví rámcové zásady dotační a odpisové politiky.".

9. Čl. 12 odst. 2 zní:

"(2) Zákon Federálního shromáždění upravuje:

a) soustavu daní a odvodů České a Slovenské Federativní Republiky,

b) daň z obratu a daň dovozní,

c) u daní a odvodů placených podniky a společnostmi a u daně z příjmů obyvatelstva okruh poplatníků, předmět a základ daně a.výchozí daňovou sazbu včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci uvedených daní a odvodů v obou republikách,

d) poplatky, které mají podle své povahy výlučně nebo převážně vztah k zahraničí nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace.".

10. V čl. 12 odst. 4 v prvé větě se vypouští slovo "výlučné" a věta druhá.

11. Čl. 13 odst. 2 zní:

"(2) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří celní zákonodárství, výkon celnictví a vydávání celních tarifů.".

12. Čl. 14 odst. 2 zní:

"(2) Ústřední bankou v České a Slovenské Federativní Republice je Státní banka československá, která stanoví a uplatňuje jednotnou měnovou politiku. Součásti Státní banky československé jsou Ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a Ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku. Státní banka československá je řízena bankovní radou, která se skládá z guvernéra, dvou viceguvernérů, z nichž jeden je občanem České republiky a druhý občanem Slovenské republiky,a ze stejného počtu zástupců ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku. Je-li guvernérem občan České republiky, je v následujícím funkčním období guvernérem občan Slovenské republiky a naopak.".

13. Čl. 14 se doplňuje o nový odstavec 3, který zní:

"(3) Postavení a právní poměry Státní banky československé a jejich orgánů a její vztah k ostatním bankám stanoví zákon Federálního shromáždění. Postavení a právní poměry ostatních bank a spořitelen stanoví zákon Federálního shromáždění.".

14. Čl. 15 zní:

"Čl. 15

V oblasti cenové politiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) určovat koncepci cenové politiky a vyhlašovat zásadní cenová regulační opatření,

b) zákonná úprava v oblasti cen.".

15. Čl. 16 zní:

"Čl. 16

V oblasti zahraničních hospodářských vztahů do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) určování zásad a koncepce zahraniční hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky,

b) uzavírání mezinárodních dohod o obchodní a hospodářské spolupráci a zastupování České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních obchodních vztazích,

c) stanovení nástrojů zahraniční obchodní politiky v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) zákonná úprava v oblasti zahraničních hospodářských vztahů.".

16. Čl. 17 zní:

"Čl. 17

V oblasti hospodářství do působnosti České a Slovenské Federativní republiky patří:

a) tvorba společných zásad hospodářské politiky,jejichž součásti jsou i zásady surovinové a palivo energetické politiky a zemědělské politiky, pokud mají federální význam,

b) stanovit zásady ekonomického zabezpečení obranyschopnosti České a Slovenské Federativní Republiky,

c) zákonná úprava výroby, rozvodu a spotřeby elektřiny, plynu a tepla.".

17. Čl. 18 se vypouští.

18. Čl. 19 zní:

"Čl. 19

V oblasti dopravy do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) právní úprava ve věcech dopravy, dopravních zařízení a dopravních cest,

b) určování jednotných pravidel dopravního a přepravního provozu a stanovení státních norem pro technickou způsobilost dopravních prostředků, dopravních zařízení a dopravních cest,

c) stanovení zásad dopravní politiky v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) výkon státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě,

e) řízení organizaci a výkon státní správy v železniční dopravě.".

19. Čl. 20 zní:

"Čl. 20

V oblasti spojů do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava ve věcech pošt a telekomunikaci,

b) určování jednotných pravidel poštovního, telekomunikačního a radiokomunikačního provozu a tvorby tarifů,

c) emise poštovních známek a jiných poštovních cenin,

d) organizování a řízení jednotné soustavy telekomunikací.".

20. Čl. 21a se označuje jako čl. 21, který zní:

"Čl. 21

V oblasti životního prostředí do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zásadní zákonná úprava ve věcech životního prostředí,

b) zákonná úprava a výkon státního dozoru ve věcech jaderné bezpečnosti,

c) tvorba koncepce ekologické politiky České a Slovenské Federativní Republiky,

d) tvorba koncepce celostátního informačního systému o životním prostředí v návaznosti na mezinárodní informační systémy v daně oblasti, v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

e) uskutečňování mezinárodní spolupráce v působnosti České a Slovenské. Federativní Republiky a koordinace mezinárodní spolupráce v působnosti České republiky a Slovenské republiky.".

21. Čl. 22 zní:

"Čl. 22

V oblasti práce, mezd a sociální politiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava základních pracovně právních vztahů a zákonná úprava zabezpečující závazky z mezinárodních smluv v této oblasti,

b) právní úprava regulace vývoje mezd a výše minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů a nárokových příplatků,

c) právní úprava mezd ve federálně řízených orgánech a organizacích,

d) zákonná úprava důchodového a nemocenského zabezpečení s výjimkou jeho organizačního uspořádání a postupu při rozhodování,

e) zákonná úprava státních dávek sociálního zabezpečení a životního minima a stanovení zásad sociální péče.".

22. Čl. 23 zní:

"Čl. 23

(1) V oblasti státní statistiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava podmínek získávání porovnatelných statistických informací potřebných pro posuzování vývoje federace a pro plném povinností vyplývajících z mezinárodních závazků, jakož i zákonná úprava ochrany těchto informací před zneužitím,

b) v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou

1. stanovit statistické ukazatele potřebné pro posuzování vývoje federace a způsob získávání statistických informaci k tomuto účelu,

2. provádět statistické zjišťování podle zvláštních potřeb federálních orgánů,

c) stanovit statistické ukazatele potřebné pro plnění mezinárodních závazků a poskytovat za Českou a Slovenskou Federativní Republiku statistické informace mezinárodním organizacím.

(2) V oblasti účetnictví do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří stanovit zákonnou úpravu podmínek a náležitostí vedení účetnictví a jeho průkaznosti.".

23. V čl. 24 písm. d) se vypouští slova "hospodářské soutěže".

24. Čl. 24 písm. e) zní:

"e) zákonná úprava ochrany hospodářské soutěže rozdělení výkonu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republiku, Českou republiku a Slovenskou republiku stanoví zákon Federálního shromáždění,".

25. V čl. 25 se slova "společné působnosti ve spolupráci s orgány" nahrazuji slovy "uvedených v čl. 10 až 28a za účasti orgánů".

26. Čl. 26 se vypouští.

27. Čl. 27 zní:

"Čl. 27

(1) V oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) jednotná právní úprava matriky občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatelstva a povolování pobytu cizinců,

b) upravovat zřizování, postavení, oprávnění a ostatní poměry ozbrojených bezpečnostních sborů České a Slovenské Federativní Republiky,jakož i zřizování, postavení, oprávnění a ostatní poměry bezpečnostních služeb; tím není dotčeno právo České republiky a Slovenské republiky zřizovat vlastní ozbrojené bezpečnostní sbory a upravovat jejich postavení, oprávnění a ostatní poměry.

(2) Vymezení další působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti stanoví zákon Federálního shromáždění.".

28. Čl. 28a odst. 2 zní:

"(2) Organizaci kontrolních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky a jejich oprávnění stanoví zákon Federálního shromáždění.".

29. V čl. 28a se vypouští odst. 3.

30. Za článek 28a se vkládá nový článek 28b, který zní:

"Čl. 28b

(1) Ve věcech svěřených do.působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v rozsahu stanoveném tímto ústavním zákonem působí orgány České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud ta stanoví zákon Federálního shromáždění,působí v těchto věcech.též výkonné a soudní orgány České republiky a Slovenské republiky.

(2) Pokud ve věcech uvedených v čl. 10 až 28a není výkon svěřen orgánům České a Slovenské Federativní Republiky, patří orgánům České republiky a Slovenské republiky.".

31: Čl. 36 odst. 1 písm. d) zní:

"d) schvalovat státní rozpočet federace, prověřovat jeho plnění a schvalovat státní závěrečný účet federace,".

32. Čl. 37 odst. 1 zní:

"(1) Federální shromáždění má zákonodárnou pravomoc ve věcech svěřených do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, a to v rozsahu stanoveném tímto ústavním zákonem v čl. 7 odst. 1 a v čl. 10 až 28a.".

33. V čl. 37 odst. 2 se na konci prvé věty připojují slova "zákon o burzách, zákon o soustavě cenných papírů a zákon o územním plánování a stavebním řádu" a vypouští se věta druhá.

34. Čl. 37 odst. 3 zní:

"(3) Pokud to vyžaduje jednota právního řádu,uskutečňuje Federální shromáždění zásadní zákonnou úpravu ve věcech péče o zdraví lidu, veterinární a rostlinolékařské péče, soustavy základních a středních škol, ve věcech spolčování a shromaždování, autorského práva a ve věcech vyřizování stížností a podnětů občanů.".

35. V. čl. 38 odst. 1 a 2 se slova "v čl. 37 odst. 1 písm. b) a v čl. 37 odst. 2" nahrazují slovy "v čl. 37 odst. 1 a 2".

36. Čl. 39 se vypouští.

37. V čl. 42 odst. 2 se vypouští písm. b) a g) a ostatní písmena se přeznačí.

38. V čl. 42 odst. 2 dosavadního písm. c) se slova "odst. 2" nahrazují slovy "písm. c)".

39. V čl. 42 odst. 2 dosavadní písm. h) zní:

"h) návrhů zákonů uvedených v čl. 12 odst. 2,".

40. V čl. 42 odst. 2 se v dosavadním písm. i) doplňují slova "odst. 3".

41. V čl. 42 odst. 2 se z dosavadního písm. l) vypouští slova "čl. 21 odst. 2 a".

42. V čl. 42 odst. 2 se z dosavadního písm. n) vypouští slova "jakož i čl. 28a".

43. Čl. 76 odst. 2 zní:

"(2) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky při zajišťování plnění úkolů federace koordinuje řešení otázek vyplývajících z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace.".

44. Čl. 77 odst. 1 písm. e) zní:

"e) o návrzích státního rozpočtu a závěrečného účtu federace.".

45. Čl. 81 zní:

"Čl. 81

(1) V oblasti působnosti federace působí federální ministerstva a další federální orgány státní správy.

(2) Federální ministerstva a ostatní federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky,se zřizují ústavními zákony Federálního shromáždění; další federální orgány státní správy se zřizuji zákony Federálního shromáždění.".

46. Čl. 83 se vypouští.

47. Čl. 85a se vypouští.

48. V čl. 107 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "střednědobý státní plán rozvoje národního hospodářství a".

49. V čl. 137 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "státních plánů rozvoje národního hospodářství ".

50. Čl. 142 odst. 2 zní:

"(2) Ústavní úpravu soustavy a postavení orgánů republik stanovenou v čl. 102 až 139a tohoto ústavního zákona je možno s výjimkou čl. 107 měnit pouze ústavními zákony České národní rady a ústavními zákony Slovenské národní rady.".

Čl. II

Ustanovení čl. 20 odst. 2 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů a označení odstavce 1 se vypouštějí.

Čl. III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby vyhlásilo úplné znění ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, jak vyplývá ze znění pozdějších předpisů.

Čl.IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Důvodová zpráva

Obecná část

Společenské změny po 17.listopadu 1989 umožňuji uspořádat Českou a Slovenskou Federativní Republiku tak, aby byla fungujícím státním útvarem vyjadřujícím vnitřní potřeby českého a slovenského národa.

Centralistický systém státní moci bránil uplatnění demokratických principů federace ve vztazích k oběma republikám. Dosavadní systém uspořádání federace přinesl konflikty a vzájemnou nedůvěru. Změny v oblasti politické, ekonomické a kulturní proto vyžaduji postavit federaci na životaschopný základ, zformovat ji tak, aby odrážela vnitřní potřeby republik a aby se pro ně stala přínosem a ne zdrojem rozporů.

Současně je třeba, aby nová podoba federace odpovídala požadavkům evropského a světového vývoje.

V průběhu zpracování návrhu byl zvažován zejména-rozsah působnosti, kterou republiky považuji za účelnou a výhodnou svěřit federaci. K tomuto účelu se uskutečnila politická jednání vlád České republiky, Slovenské republiky a vlády České a Slovenské Federativní Republiky, která vyústila do konkrétních závěrů. Závěry jednání vlád byly politickým východiskem předloženého návrhu.

Návrh novely ústavního zákona o československé federaci vyjadřuje uvedené závěry v novém vymezení působnosti, kterou je účelné vykonávat pro republiky na úrovni federace. Tím se vytváří základ pro racionální uspořádání rozdělení působnosti, pro vzájemnou důvěru a prohloubení spolupráce. Návrh důsledně vychází z toho, že ve federaci suverenita republik je původní a suverenita federace odvozená. Z toho vyplývá, že rozsah působnosti federace je určen pouze rozsahem oblastí a věci, které republiky svěří do její působnosti. Jsou to především věci obrany, zahraniční politiky, jedné měny a další věci vypočtené v návrhu.

Návrh opouští dosavadní způsob rozdělení působností na výlučnou působnost federace, společnou působnost federace a republik a výlučnou působnost republik a vymezuje pouze působnost federace a působnost republik. Působnost federace je přitom vymezena pozitivně taxativním výpočtem, působnost republik je vymezena negativně, tj. tím, že do ní patří všechny oblasti a věci, které nejsou svěřeny do působnosti federace.

Podstatně se mění rozsah oblastí svěřených do působnosti federace. Vychází se přitom z teze, že především samy republiky musí nést odpovědnost za vlastní hospodářský a sociální rozvoj. V oblasti hospodářství je úlohou federace vytvořit především podmínky pro jednotný trh. Působnost federace se proto v návrhu posouvá zejména do tvorby koncepcí a do zásadní zákonodárné činnosti.

V rámci jednotné zahraniční politiky se výslovně umožňuje, aby republiky ve vymezeném rozsahu vystupovaly samostatně i v zahraničních vztazích.

Rozdělení působnosti mezi federací a republikami je úzce spojeno i se zakotvením mechanismu jeho reálného zabezpečení ve struktuře a působnosti orgánů federace. V této souvislosti návrh promítá důsledky nového rozsahu svěřené působnosti i do vymezení věcí, které patří Federálnímu shromáždění.

Urychlené ústavní vyřešení kompetenčních vztahů mezi republikami a federací je v současné době nezbytné pro vytvoření optimálního rámce politického fungování federace i pro vytvoření optimálního rámce k realizaci hospodářské reformy.

Zvláštní část

K čl. 4:

Rozdělení kompetence mezi federaci a republiky v oblasti hospodářství umožňuje vytvářet vlastní hospodářství České republiky a hospodářství Slovenské republiky a jejich integraci do jednotného trhu České a Slovenské Federativní Republiky. Nástroji k dosáhnuti tohoto cíle jsou zejména jedna měna, volný pohyb pracovních sil, zboží a peněžních prostředků.

Osnova dále vymezuje základní rámec pro delegování pravomoci v oblasti hospodářství na orgány federace; který se promítá i v dalších ustanoveních. Tímto rámcem jsou společné potřeby a zájmy republik, přičemž orgány republik se zúčastňuji na tvorbě hospodářské politiky federace a samostatně zabezpečuji v republikách její realizaci.

Návrh výslovně počítá s existenci vlastnictví federace a vlastnictví republik, přičemž vlastnictví federace bude tvořeno majetkem ve státním vlastnictví, který slouží k zabezpečování jejích úkolů v oblastech svěřených do její působnosti. Ostatní majetek ve státním vlastnictví je vlastnictvím republik. Bližší konkretizace vlastnictví federace a vlastnictví republik bude provedena v nových ústavách.

Návrh současně umožňuje, aby zákony národních rad stanovily, které věci z majetku republik jsou majetkem obcí.

K čl. 7:

V ustanovení článku 7 se působnost federace při uzavírání mezinárodních smluv a při zastupování České a Slovenské Federativní Republiky navenek nemění. Výslovně se však umožňuje republikám uplatňovat svou suverenitu v zahraničních vztazích, a to v rámci jednotné zahraniční politiky České a Slovenské Federativní Republiky. Aktivita republik se přitom zaměřuje zejména na sjednávání dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států v oblasti obchodní, hospodářské, kulturní, vědecké, školské, zdravotnické a sportovní, jakož i v oblasti tisku, rozhlasu a televize. Na základě pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou pak budou moci republiky sjednávat i mezinárodní dohody,a to v oblastech jejich zákonodárné působnosti.

Zakotvuje se i možnost, aby si republiky zřizovaly v zahraničí zejména kulturní zastupitelstva a přijímaly takováto zastupitelstva na svém území.

K čl. 8 a 9:

Navrhované vypuštění článku 8 a úprava článku 9 vyplývá ze změny dosavadního dělení působností. Namísto výlučné působnosti federace a republik a společné působnosti federace republik se zavádí pouze působnost federace a působnost republik. Dosavadní členění, v jeho rámci zejména společná působnost, vedlo k častým kompetenčním sporům, což ztěžovalo výkon funkcí orgánů federace i republik. Znění článku 8 odst. 2 se z důvodů systematiky zákona přesouvá do článku 28b.

K čl. 10:

Místo dosavadního systému národohospodářského plánování, který jc pro tržní ekonomiku nepřijatelný, se v článku 10 vytváří ústavní prostor pro formování společné hospodářské strategie. Její realizace se zabezpečuje hlavně ekonomickými nástroji (měnová, finanční, daňová a celní politika) a zákonnou úpravou strategického plánování.

Tím se odstraňují ústavní možnosti pro uplatňování administrativních metod v ekonomice.

K čl. 11 až 15:

Články 11 až 15 zakotvují novou koncepci vztahů federace a republik v oblasti finanční, daňové, celní, devizové a cenové politiky a bankovnictví.

Návrh zakotvuje samostatnost rozpočtu federace a republik. Odstraňuje se jejich dosavadní vzájemná propojenost a závislost. Příjmy federace jsou rozpočtovým zákonem stanovené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy z činnosti federálních orgánů a organizací, přičemž se na zabezpečení potřeb státního rozpočtu federace budou republiky podílet v poměru odpovídajícím počtu jejich obyvatel. Tato úprava umožňuje, aby se zhodnocovací procesy v rozhodující míře uzavíraly v jednotlivých republikách a vytváří se prostor pro aktivní hospodářskou politiku republik.

Zákonná úprava daní se rozděluje mezi federaci a republiky. Federaci se svěřuje zákonná úprava daňové soustavy České a Slovenské Federativní Republiky, daně z obratu, dovozní daně a u daní a odvodů placených podniky a společnostmi a u daně z příjmů obyvatelstva - stanovení okruhu poplatníků, předmětu a základu daně a výchozí daňové sazby včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci těchto daní a odvodů v obou republikách. Ostatní daně se budou upravovat zákony národních rad.

Návrh zakládá nový bankovní systém, který bude tvořit Státní banka československá jakožto ústřední banka v České a Slovenské Federativní Republice tato banka bude jedinou emisní bankou. Součástí Státní banky československé budou její ústředí pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku.Jednotnou politiku v oblasti peněžnictví garantuje bankovní rada,jejíž složení zabezpečuje stejnou ochranu zájmů republik.

Rozsah působnosti svěřené federaci v oblasti cenové politiky umožňuje republikám její samostatný výkon s výjimkou vyhlašování zásadních cenových regulačních opatření (např. vyhlašování cenového moratoria).

K čl. 16:

Návrh vypouští z působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ustanovení o organizační a řídící činnosti v zahraničním obchodě. V působnosti federace se ponechává určování zásad a koncepce zahraniční hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky, uzavírání mezinárodních dohod, stanovení nástrojů zahraniční obchodní politiky (v součinnosti s republikami), zastupování České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních obchodních vztazích a zákonná úprava v oblasti mezinárodních obchodních vztahů.Republikám bude naopak patřit výkon v této oblasti, zejména povolování zahraničně obchodních činností.

K čl. 17 až 23:

Návrh mění rozsah působnosti svěřené federaci v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, v oblasti životního prostředí, vědy, práce, mezd a sociální politiky a státní statistiky. Soustřeďuje ji zejména na tvorbu společných zásad hospodářské politiky a zákonodárnou činnost. Řízení odvětví průmyslu se v přechodné období, tj. do jeho úplného nahrazení tržním mechanismem, svěřuje - s vymezenými výjimkami - republikám. Zákonodárství ve věcech veterinární a rostlinolékařské péče zůstává federaci v důsledku úpravy čl. 37 odst. 3.

K Čl. 24:

Nově se upravuje působnost federace ve věci ochrany hospodářské soutěže. Problematiku na tomto úseku bude regulovat zákon Federálního shromáždění, který současně rozdělí působnost mezi federální a republikové protimonopolní orgány. Předpokládá se, že do působnosti federace bude svěřen výkon v otázkách přesahujících rámec jedné republiky, ve vztahu k právnickým osobám s mezinárodní účasti a ve vztahu k obdobným institucím v zahraničí.

K čl. 25:

Změna článku 25 vyplývá ze změny členění působnosti na působnost federace a republik (články 7 až 9), tj. bez výlučné a společné působnosti.

K čl. 27:

Návrhem se odstraňuji pochybnosti o možnosti zřizovat ozbrojené bezpečnostní sbory České a Slovenské Federativní Republiky a bezpečnostní služby. V souvislosti s tím se upravuje právo republik zřizovat vlastní ozbrojené bezpečnostní sbory a stanovit jejich postavení, oprávnění a ostatní poměry.

K čl. 28a:

Návrh zamezuje, aby orgány federace výkonem kontrolní činnosti zasahovaly do působnosti republik.

K čl. 28b:

Ustanovení shrnuje úpravu dosavadních článků 7 odst. 2, 8 odst. 2 a čl. 39, odstraňuje jejich některé nejasnosti a zohledňuje skutečnost, že návrh upouští od institutu společné působnosti federace a republik.

K čl. 37:

Změna čl. 37 odst. 1 vyplývá ze změny členění působnosti na působnost federace a republik (čl. 8 a 9).

Zavedení jednotného trhu si vyžaduje společnou zákonnou úpravu burz a soustavy cenných papírů. Výkon v těchto oblastech patří republikám, přičemž republiky si mohou podrobněji upravit vydávání cenných papírů. Zrušení původního čl. 21 si vyžádalo přesun zákonodárné působnosti Federálního shromáždění na úseku územního plánování a stavebního řádu do tohoto článku. Vypuštění věty druhé čl. 37 odst. 2 vyplývá z nové úpravy zakotvené v zákoně č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Naproti tomu se omezuje rozsah federální působnosti v oblasti konkurujícího zákonodárství (čl. 37 odst. 3).

K Čl. 38:

Důvody změn v článku 38 jsou obdobné jako v článcích 8 a 9.

K čl. 42:

V článku 42 jde o legislativní promítnuti změn v oblasti působnosti do úpravy rozhodování Federálního shromáždění ve věcech, ve kterých platí zákaz majorizace. Nedochází tu však k věcným posunům.

K čl. 76:

Odstraňuje se možnost zásahů orgánů federace do působnosti orgánů republik.

K čl. 81:

Důvody změn v článku 81 odst. 1 jsou obdobné jako v článcích 8 a 9.

Článek 81 odst. 2 je legislativně technickou úpravou bez obsahových změn.

K čl. 85a:

Vypuštění čl. 85a vyplývá z nového chápání vztahu federace a republik. Případné rozpory mezi opatřeními vlád republik a opatřeními vlády České a Slovenské Federativní Republiky je oprávněný řešit ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky.

K čl. 107 a 137:

Změna vyplývá ze změny čl. 10.

K čl. 142:

V současnosti ústavní úprava České a Slovenské Federativní Republiky zahrnuje i věci, které patří do oblasti ústavních úprav republik. Návrh vychází z toho, že republikám v těchto věcech patří vykonat změny vlastními ústavními zákony.

K čl. II.

Vypuštění čl. 10 odst. 2 Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky vyplývá.z nové úpravy vlastnictví obsažené v čl. 4 tohoto návrhu.

K čl. III:

Vzhledem k velkému počtu přijatých změn a k rozsahu navrhovaných úprav ústavního zákona o československé federaci se navrhuje zmocnit předsednictvo Federálního shromáždění k vyhlášení úplného znění tohoto ústavního zákona.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP