ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

99 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Josefa Hejska

ministrovi průmyslu České republiky Janu Vrbovi

ve věci vypořádání finančních prostředků investovaných státními podniky do stavebních akcí veřejně prospěšného charakteru na základě sdružení prostředků, dále ve věci uzavírání smluv na odběr elektrické energie podniky a ve věci řešení obtížné finanční situace vzniklé nedůsledně provedeným finančním vypořádáním při delimitaci zapříčiněné ministerstvem průmyslu.

Ministr průmyslu České republiky Jan Vrba odpověděl poslanci Josefu Hejskovi na jeho interpelaci ze dne 5. listopadu 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra průmyslu České republiky Jana Vrby na interpelaci poslance Josefa Hejska, která zní:

"Vážený pane poslanče, na schůzi ČNR jste vystoupil s interpelací ve věci vypořádání finančních prostředků investovaných státními podniky do stavebních akcí veřejně prospěšného charakteru na základě sdružení prostředků, dále uzavírání smluv na odběr el. energie podniky a ve věci řešení obtížné finanční situace vzniklé nedůsledně provedeným finančním vypořádáním při delimitaci zapříčiněné ministerstvem průmyslu.

Jak uvádíte, Vaše vystoupení bylo motivováno žádostí ředitelství s. p. Dekora, Hlinsko o urychlené řešení výše uvedených problémů. Z těchto důvodů byla celá záležitost podrobně projednána s ředitelem, předsedou dozorčí rady a předsedou odborové organizace s. p. Dekora, Hlinsko s následujícími závěry:

1. Vypořádání finančních prostředků investovaných státními podniky do stavebních akcí veřejně prospěšného charakteru na základě sdružení prostředků.

Dne 9. 12. 1987 byla uzavřena HS mezi s. p. Bytex Liberec a Vodovody a kanalizace Hradec Králové o sdružení prostředků na výstavbu ČOV. Výstavba byla rozpočtována částkou 10 483 tis. Kčs. Z toho s. p. Bytex uhradil splátky včetně r. 1990. S. p. Dekora zbývá uhradit poslední splátku ve výši 3 483 tis. Kčs investic a 415 tis. Kčs provozních nákladů v r. 1991.

Od smlouvy nelze ustoupit, neboť výstavba ČOV byla podmínkou pro souhlas vlády s udělením výjimky pro nynější s. p. Dekora ve vypouštění vod do zahájení provozu čistírny. Tento závazek vyplývající ze smlouvy byl delimitován na s. p. Dekora delimitačním protokolem ze dne 29. 9. 1990.

Souhlasím s Vámi, vážený pane poslanče, že vynaložené prostředky na poslední splátku ČOV zatíží v roce 1991 rozpočet s. p. Dekora Hlinsko, ale nepovažuji takto vynaložené prostředky za neúčelné a pro sdružovatele zcela nepoužitelné.

Jsem přesvědčen, že takto vynaložené prostředky poslouží dobré věci.

Jelikož do současné doby není rozhodnuto o tom, jak s. p. Vodovody a kanalizace bude konstituován (zda a. s. či jiná forma) projedná MP ČR s ministerstvem zemědělství možnost účasti s. p. Dekora na výsledcích hospodaření současného s. p. Vodovody a kanalizace.

2. Uzavírání smluv na odběr elektrické energie

Základní podmínky dodávek paliv a energie byly zrušeny novelou hospodářského zákoníku v květnu 1991.

Sjednávání konkrétních podmínek odběru elektrické energie se plně přesouvá do smluvních vztahů uzavřených v rámci hospodářské smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Výroba a dodávka el. energie má z hlediska výrobního a rozvodného svá platná specifika (bezporuchovost, soudobost, okamžité zatížení elektrizační soustavy, nemožnost skladování), která je nutno obecně řešit. Z těchto důvodů Rozvodné energetické podniky (dodavatel) v návrhu hospodářské smlouvy využívají již neplatnou vyhlášku č. 171/82 Sb. V současné době je zpracováván návrh Podmínek odběru el. energie jako obecně závazný právní předpis, ve kterém ustanovení vyhlášky č. 171/82 Sb., která se týkala direktivních závazků do uzavírání HS, budou vypuštěna.

Již v roce 1990 neplatí penalizace odběratele za nedočerpání sjednaného odběru el. energie.

3. Řešení obtížné finanční situace vzniklé nedůsledně provedeným finančním vypořádáním při delimitaci zapříčiněné MP ČR

První žádost o vyčlenění organizační jednotky závodu 9 Hlinsko ze stávajícího národního podniku Bytex, Liberec byla předložena na MP ČR koncem měsíce března 1988. Na základě zamítavého stanoviska s. p. Bytex nedoporučilo MP ČR založení samostatného podniku. Zamítavé stanovisko vyjádřil Úřad vlády ČR svým dopisem ze dne 8. července 1988. V této době vstoupil s. p. Bytex do komplexního experimentu a všem podřízeným jednotkám byla přislíbena větší pravomoc.

Na podporu vytvářeného soutěžního prostředí vydalo MP ČR Opatření č. 1/1990 ministra průmyslu, ze dne 9. 1. 1990 ke stanovení postupu dalšího zakládání státních podniků v působnosti resortu MP ČR.

Na základě tohoto opatření byla doručena na MP ČR dne 26. 1. 1990 žádost o vyčlenění organizační jednotky závodu 9 Hlinsko ze stávajícího podniku Bytex Liberec. Tato žádost byla posouzena odvětvovou komisí a dne 7. 3.1 990 ji projednala koordinační komise pro přehodnocení výrobně-technické základny resortu MP ČR. K předložené žádosti byl přijat závěr posoudit tuto žádost až po vyjasnění záměrů s vytvořením a. s. ze závodů současného s. p. Bytex Liberec s termínem do 30. 6. 1990. K tomuto termínu byl s. p. Bytex rozdělen na deset samostatných státních podniků.

Jak jistě uznáte, bylo třeba podrobně zvážit celou problematiku rozdělení s. p. Bytex v návaznosti na možné ekonomické dopady na nově vznikající subjekty. V této souvislosti bych se chtěl vyjádřit k problematice úhrady studie skotské firmy KPMG za provedenou analýzu.

Státní podnik Bytex objednal s vědomím MP ČR vypracování studie o organizačním uspořádání a posouzení ekonomické situace státního podniku v tržních podmínkách k 1. 1. 1991. Tato studie měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí o novém organizačním uspořádání s. p. Bytex.

Úhrada studie byla provedena z majetkového společného účtu, který dle vzájemné dohody obhospodařuje s. p. Byservis s tím, že byl uplatněn požadavek na Úřad předsednictva vlády k úhradě celého případu z britského fondu "know-how". Vyjádření k možnosti úhrady bude známo do jednoho měsíce.

Pokud se týká fondu rozvoje, při dělení s. p. Bytex byla vyrovnána tvorba jeho zdrojů do výše potřeb tak, aby zůstatek fondu byl nulový. Veškeré nerozdělené zdroje byly soustředěny do rezervního fondu. Tento postup byl zvolen s ohledem na nejširší možnosti použití prostředků právě rezervního fondu. Současně se problém dělení zůstatků zúžil na tento fond. Ve Vašem vystoupení, vážený pane poslanče, je uvedeno, že větší část rezervního fondu byla převedena na závod Jihlava. Ze záznamu o organizačním uspořádání s. p. Bytex ze dne 5. 6. 1990 vyplývá pro s. p. Bytex povinnost dořešit financování investiční výstavby v závodě Jihlava. Tímto MP ČR sledovalo zabezpečení závazného výstupu státního plánu v oblasti investic pro rok 1990. Zbývající část fondu byla rozdělena v souladu s vyhláškou č. 31/1988 při použití rozvrhové základny ukazatele čisté produkce.

Informace o neúčelnosti vynaložených prostředků na dostavbu závodu Jihlava z důvodu projeveného zájmu bývalého majitele je mylná.

Ze záznamu z porady ředitelů nově vzniklých státních podniků, která se konala 3. 7. 1990 vyplývá, že bylo odsouhlaseno všemi řediteli, že devizové hospodářství bude do konce r. 1990 zabezpečovat s. p. Byservis. Opakovaně bylo toto stanovisko odsouhlaseno na jednání s PZO Centrotex dne 28. 8. 1990.

Oba tyto dokumenty jsou stvrzeny i podpisem ředitele s. p. Dekora, Hlinsko. Proto nemohou souhlasit s Vaším tvrzením, že MP ČR schválilo nerozdělení devizového normativu mezi nově vzniklé státní podniky a cituji z Vašeho vystoupení "vydalo informaci, že ředitelé chtějí mít tento fond společně".

Podle delimitačního protokolu byly státnímu podniku Dekora předány zásoby dle účetního stavu k 30. 6. 1990 ve výši 92 751 tis. Kčs, přičemž problematika zásob a jejich finančního krytí nebyly ze strany s. p. Dekora rozporovány. Z důvodů nedostatečné vzájemné informovanosti mezi s. p. Dekora a s. p. Byservis zůstaly finančně nekryty zásoby ve výši 16 099 tis. Kčs. K dnešnímu dni je však tento rozpor získáním úvěru vyřešen a s. p. Dekora uhradí v 1. dekádě měsíce prosince tuto částku s. p. Byservis.

Pokud se týká s. p. Byservis, je třeba říci, že bývalý s. p. Bytex, Liberec byl rozdělen na deset samostatných podniků. Devět státních podniků bylo založeno z původních závodů, s. p. Byservis byl založen z části bývalého podnikového ředitelství. Se založením tohoto státního podniku vyjádřili souhlas všichni ředitelé bývalých závodů s. p. Bytex při jednání o organizačním uspořádání konaném dne 5. 6. 1990 na MP ČR.

Zde bylo současně dohodnuto, že tento podnik bude pověřen provedením delimitací a bude plnit funkci nástupnické organizace bývalého s. p. Bytex, Liberec.

S. p. Byservis je inženýrskou organizací, která v souladu se svým předmětem činnosti poskytuje inženýrské služby a provádí obchodní činnost, kterou provádí mimo jiné ve vlastní obchodní síti. Podle delimitační dohody všech nástupnických organizací zabezpečuje do 31. 12. 1990 vedení devizového majetkového účtu pro všechny nově vzniklé státní podniky z původního s. p. Bytex. V této souvislosti zabezpečuje devizové platby pro tyto podniky, přičemž jejich ekonomická a finanční samostatnost není naprosto dotčena.

Platební neschopnost s. p. Byservis byla vyvolána 11. 9. 1990 obstávkou běžného účtu, kterou provedla pobočka Státní spořitelny v Liberci ve výši 150 mil. Kčs. Příčinou bylo nevypořádání delimitovaného úvěru na ostatní nově vzniklé státní podniky. Při prověrce dluhů s. p. Byservis vůči s. p. Dekora k 20. 11. 1990 bylo zjištěno, že Byservis dluží Dekoře 22 205 tis. Kčs a Dekora dluží Byservisu 22 926 tis. Kčs.

Vážený pane poslanče, jsem přesvědčen, že výše uvedené skutečnosti rozptýlily Vaše podezření na "nekalé manipulace" ministerstva průmyslu. S pozdravem

V Praze, dne 30. listopadu 1990 Jan Vrba, v.r."

V Praze, dne 14. prosince 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP