ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

100

Ústní interpelace

přednesené

na 6. schůzi České národní rady

konané ve dnech 30. - 31. 10. 1990

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám poslancům ČNR přehled ústních interpelací vznesených na členy vlády České republiky na 6. schůzi České národní rady. Texty interpelací vychází ze stenografického záznamu.

6.I01 Interpelace poslankyně Vlasty Štěpové na ministra vlády ČR Jaroslava Šabatu ve věci umístění pluku OSN do Českého Krumlova.

"Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážení kolegové a kolegyně, přece jen jsem se dostala do té zvláštní pozice, že zde nyní stojím jako poslanec za Jihočeský kraj a obracím se s interpelací na člena vlády. Navíc si nejsem tak úplně jista, kterému členu vlády interpelace patří. Dohodli jsme se s dalšími poslanci za Jihočeský kraj, protože jde o vyšší kompetence, o řešení na úrovni vlády federální, že by zřejmě interpelace měla být orientována na pana ministra Šabatu.

Říkala jsem už, že jsem poslanec za Jihočeský kraj. Zřejmě jako nám všem i mně leží na srdci osud Českého Krumlova. Český Krumlov jako památka, jako skvost, jako památka tak dlouho opomíjená, která se dostala do stavu devastace, bude zřejmě ještě dlouho čekat, než se nejen místním radním a obyvatelům, ale i nám všem podaří získat takové fondy a takové kapacity, aby se Český Krumlov začal stavět na nohy.

V minulých měsících se stalo to, co se stát nemuselo. Je rušen motostřelecký pluk ve Vyšném a místní konšelé se oprávněně domnívali, že rušení tohoto pluku jim trochu pomůže v řešení jejich nezáviděníhodné situace. Znamená to totiž, že pluk opustí místní kasárna, že opustí bytové jednotky, že budou moci řešit bytovou situaci svých občanů a že do uvolněných úředních místností pluku vymístí z prostoru zámku SNB, archívy a některé další věci v zámku nepotřebné tak, aby zámek mohl sloužit svému účelu.

Nicméně bez dohody s představiteli města bylo rozhodnuto, že tam bude umístěn pluk OSN. Prostě jim to bylo sděleno a oznámeno, aniž s nimi někdo jednal. Když se místní občané začali zdráhat, bylo s nimi jednáno asi tak, že nechápou mírovou politiku naší země.

Zmocnili mne tedy místní konšelé a občané, abych zde i jejich jménem velice rezolutně prohlásila, že jejich postoj nemá absolutně co dělat s mírovou politikou naší země, že jde jen o to, hledat jiné možnosti umístění pluku, než je přesně Český Krumlov. Dnes ráno jsem byla ještě s nimi ve styku. Upozornili mne, že se chystá demonstrace před místními kasárnami.

Já jsem jménem občanů psala radikální supliku ještě panu ministru Vackovi, nicméně odpověď jsem dosud nedostala a občané Českého Krumlova také ne.

Prosila bych tedy pana ministra Šabatu, zda by jménem české vlády nemohl jednat s vládou federální, aby se otázka umístění pluku OSN v Českém Krumlově ještě jednou prověřila."

6.I02. Interpelace poslance Miroslava Čapka s žádostí o písemnou odpověď, podaná dále jménem poslankyně Stanislavy Bumbové a poslanců Jaroslava Štraita, Jaroslava Matějky a Jiřího Maryta, na vládu ČR a jejím prostřednictvím na vládu federální ve věci znepokojení mezi občany pokud jde o otázku navrácení majetku sudetským Němcům.

"Vážená paní předsedkyně České národní rady, vážený pane předsedající, vážená česká vládo, kolegové a kolegyně. S interpelací se neobracím pouze s jménem svým, ale také Stanislavy Bumbové, Jaroslava Štraita, Jaroslava Matějky a Jiřího Maryta, a to na vládu České republiky a jejím prostřednictvím též na vládu federální. Na základě poznatků poslanců z pohraničního okresu vzrůstá mezi občany znepokojení pokud jde o navrácení majetku sudetským Němcům. Na toto téma se objevila v tisku řada zpráv. Podle poslední zprávy ze servisu ČTK týdeník Süddeutsche Zeitung přinesl zpravodajství ze zasedání Spolkového shromáždění sudetoněmeckého krajanského sdružení. Mluvčí sdružení Franz Neubauer reagoval na otázku zkonfiskovaného majetku sudetských Němců. Informoval o dopisu prezidentovi ČSFR a o své žádosti Helmutu Kohlovi v níž žádal o podporu sudetoněmeckého stanoviska vůči Československu. Obdobnou žádost spolkovému kancléři adresoval i bavorský premiér Max Streibl. Ten požádal kancléře o zahájení rozhovorů s vládou ČSFR o majetkoprávních otázkách, které nejsou řešeny ani ve smlouvě mezi oběma zeměmi z roku 1973. Pro zvýraznění postojů tohoto hnutí cituji z jejich rezoluce uveřejněné v Süddeutsche Zeitung: Je však nutné řešit otázky práva na vlast a práva na sebeurčení sudetských Němců, jejich práva národní skupiny, jejich majetku a oživení jejich domovských území. Potřebné k tomu budou zevrubné rozhovory, které musí spočívat na vůli obou stran najít spravedlivé a nutné kompromisy. Kdyby se ale česká strana měla v sudetoněmecké otázce omezovat pouze na slova a nebyla by ochotna ke spravedlivému urovnání, zatížilo a ohrozilo by to nejtěžším způsobem cestu Čechů a Slováků zpět do Evropy. Konec citátu. Dále pan Neubauer informoval o oznámení mluvčího předsedy české vlády. Podle něho česká vláda zaujímá v otázce vlastnických práv sudetských Němců jiné stanovisko, než bylo zveřejněno v Hospodářských novinách. Včera mluvčí předsedy české vlády dr. Petr Příhoda v prohlášení pro ČTK tuto zprávu popřel. V souladu s přáním našich voličů se obracíme na vládu české republiky i na Federální vládu.

Za prvé s kým jednal 18. října 1990 náměstek předsedy FKS Franz Ditman. A jaký byl výsledek jednání. Za druhé, aby nedocházelo k rozporuplným prohlášením žádáme, aby česká vláda k celé problematice majetku a sudetských Němců zaujala jednoznačné stanovisko a se stejným požadavkem se obrátila i na vládu federální. Tak jak jsme se vyjádřili ve stanovisku v Klubu komunistických poslanců ČNR, které bylo uveřejněno v Rudém právu 25. října 1990, máme za to, že problematika sudetských Němců byla řešena mezinárodními dohodami přijatými po 2. světové válce. Požadavky nastolované sudetoněmeckým krajanským sdružením ohrožují stabilitu v Evropě. Dovoluji si požádat o odpověď na interpelaci písemně."

6.I03. Interpelace poslance Václava Šplíchala na ministra vnitra ČR Tomáše Hradílka ve věci bezpečnostní situace v obci Borohrádek

"Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená Česká národní rado, interpelaci adresuji panu ministrovi vnitra Hradílkovi. Rada Občanského fóra města Borohrádku mně požádala, abych přednesl tuto interpelaci, která výrazně ovlivnila, znepokojila a vyhrotila bezpečnostní situaci v jejich obci a je varovným příkladem svědectví o následcích liknavého přístupu bezpečnosti v plnění svých povinností.

V Borohrádku před půl nocí 28. září se 4 mladíci bušením na vrata domáhali vstupu do dvora pana Jaroslava Vanického. Když jim majitel přišel otevřít, fyzicky jej napadli. Útočníci - byli to 3 chlapci a jedna dívka, byli vyzbrojeni řetězy. Útok se sice obešel bez hrubého násilí, majitel však přesto okamžitě, po odchodu nezvaných hostů, telefonicky oznámil incident na stanici bezpečnosti v Týništi nad Orlicí a žádal o pomoc a zásah. Učinil tak především proto, že se jednalo o opakovaný případ a navíc hrozilo nebezpečí, že by se měli útočníci vrátit. Obavy se ukázaly být oprávněné. Parta výrostků početnější než poprvé, posílena o další 4 mladíky, přišla během noci opět, ovšem tentokrát si počínala mnohem agresivněji. Brutálně byl zmlácen a na zemi zkopán nejen majitel, ale podobným způsobem bylo naloženo i s jeho rodiči. Ukončení řádění a útoku přiměl útočníky až zoufalý výkřik "pro boha vždyť jste ho zabili" nad bezvládně ležícím tělem pana Vanického staršího. Teprve po skončení tohoto hrůzného divadla se dostavila hlídka bezpečnosti. Na stížnosti adresované na jeho hlavu odpověděl slovy: Chtěli jste demokracii, tak ji máte.

Na dokreslení celého případu uvádím: Napadení Vanických nebylo prvním případem zmíněné party. Jejich činnost probíhala již dříve, a to různě motivovanými nočními lupy. Nikdy se však nepodařilo pachatele zjistit. Poprvé se "spálili" u Vanických. Při nočním lupu na hospodářském zvířectvu byli majiteli vyrušeni, psí štěkot vzbudil nejen majitele, ale i sousedy, byli poznáni a jeden z nich přímo dopaden a chycen za kabát. Následovalo přivolání hlídky bezpečnosti a předání chyceného lupiče. Bezpečnost však lupiče propustila, případ nevyšetřila, pouze zahrála do autu a svou liknavostí a nedůsledností přímo vědomě dala prostor k dalšímu pokračování řádění party.

Lupiči byli nezdarem a počínáním majitelů rozhořčeni a odplata na sebe nedala dlouho čekat. Zranění pana Vanického staršího, zejména zhmožděniny v obličeji po úderu řetězem přes oči, si vyžádá déle trvající pracovní neschopnost, když pobyt v nemocnici z vlastní vůle odmítl. Navíc tento postižený žije s kardiostimulátorem. V jeho případě došlo při útoku jednoznačně k přímému ohrožení života.

Při výpovědi na stanici Bezpečnosti v Týništi nad Orlicí bylo postiženým ze strany zástupce náčelníka kpt. Hladíka k osobě službu konajícího příslušníka vyhýbavě sděleno, že neví, o koho se pod identifikačním číslem 21550 jedná, že své podřízené ještě podle těchto čísel nezná a že dotyčný svůj výrok o demokracii jistě tak nemyslel. Postižení byli zrazováni od úmyslu nechat zaprotokolovat výrok v doslovném znění.

Pod přímým vlivem tohoto případu dochází mezi obyvatelstvem obce k vyhrocování nálad. Na jedné straně se organizuje značně agresivní skupina, především ze strany rodičů výtržníků pod heslem "Naše děti si mlátit nenecháme", na druhé straně se tvoří jako přímý důsledek bezzubosti Bezpečnosti početná skupina dobrovolníků z řad veřejnosti, vedená myšlenkou převzetí spravedlnosti do vlastních rukou.

Navíc jsou v obci podniky s vícesměnným provozem, v nichž pracují i ženy. Právem se za současného stavu bojí při cestách večer ze zaměstnání o svou bezpečnost.

Navíc byl v celé záležitosti vznesen důrazný protest a žádost o nápravu situace poslancem ONV v Rychnově nad Kněžnou panem Vorlíkem, náčelníkovi OS VB v Rychnově nad Kněžnou v pondělí dne 1. 10. 1990.

Protože současný stav považuji za nepřijatelný, obracím se na pana ministra, ale i na náš zastupitelský orgán s důraznou žádostí o pomoc při vyvíjení tlaku na orgány Bezpečnosti ve snaze přimět je k podrobnému vyšetření celého případu, včetně všech okolností a postupu ze strany Bezpečnosti, o dopadení a přísné potrestání viníků, o urychlení přípravy a schválení zákona o nové podobě bezpečnostních orgánů, o urychlení procesů zřizování stálých policejních stanic, a to i v menších obcích velikosti Borohrádku, který má 2200 obyvatel."

V Praze 9.11.1990

Dagmar Burešová, v.r.



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP