Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)


Slib poslanců

Přistoupíme ke slibu nových poslanců za Jaroslavu Pokornou Jermanovou, Jiřího Hlavatého a Martina Půtu, kteří se dne 24. listopadu vzdali svého poslaneckého mandátu.

Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, dne 24. listopadu 2017 se svým prohlášením učiněným na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny vzdala mandátu poslankyně zvolená za hnutí ANO 2011 za volební kraj Středočeský, paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. Téhož dne taktéž prohlášením učiněným na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny se vzdal poslaneckého mandátu poslanec za hnutí ANO 2011 za kraj Královéhradecký pan Ing. Jiří Hlavatý a poslanec za hnutí Starostové a nezávislí za kraj Liberecký, pan Ing. Martin Půta. Tímto dnem jejich poslanecký mandát zanikl.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní 3. schůzi přijal usnesení, se kterým jsem byl pověřen vás seznámit.

Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že

1. dne 24. listopadu 2017 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové, narozené dne 17. srpna 1970,

2. dne 24. listopadu 2017 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jiřímu Hlavatému, narozenému dne 27. července 1948,

3. dne 24. listopadu 2017 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Martinu Půtovi, narozenému dne 13. září 1971,

a to způsobem podle ustanovení podle § 3 odst. 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

4. dne 24. listopadu 2017 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Ing. Milanu Pourovi, narozenému dne 6. června 1965,

5. dne 24. listopadu 2017 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní doktorce Evě Matyášové, narozené dne 15. července 1959.

6. dne 24. listopadu 2017 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Ing. Petrovi Pávkovi, narozenému dne 13. května 1963.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí noví poslanci poslanecký slib.

Prosím nyní paní poslankyni Evu Matyášovou, pana poslance Milana Poura a pana poslance Petra Pávka, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a složili ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. (Přítomní povstávají.)

"Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Žádám nyní poslance, aby přistoupili k předsedovi Poslanecké sněmovny.

(Noví poslanci předstupují před předsedu Poslanecké sněmovny a podáním ruky, slovem "slibuji" a svým podpisem skládají slib.)

Děkuji vám. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, blahopřeji vám a přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě mi dovolte, abych ještě jednou z tohoto místa uvítal paní poslankyni Evu Matyášovou, pana poslance Petra Pávka a pana poslance Milana Poura a popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů. Jestliže tomu tak není, zahájím hlasování.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 1, do něhož bylo přihlášeno 182 poslanců, pro 179, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ověřovatelkami druhé schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a paní poslankyni Kateřinu Valachovou.

Omluvy jsem již přečetl, takže přistoupíme ke stanovení pořadu druhé schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Na základě rozhodnutí dnešního grémia vám sděluji, že v souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu schůze zařazen bod 32, což jsou odpovědi na písemné interpelace, ale k dnešnímu dni tento bod nebyl naplněn. Můžete si jej tedy škrtnout.

Dále grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu druhé schůze nové body, a to Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody. Dále bod Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. A dále z grémia přichází návrh, abychom bod 2 návrhu pořadu - Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny - zařadili za bod 4 návrhu pořadu. A dále bod 29 návrhu pořadu - Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 - zařadili za bod 16 návrhu pořadu jednání, což je svolání ustavujících schůzí výborů. To je z grémia a z mé strany vše.

A já se nyní táži, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste se případně k tomuto návrhu vyjádřili nebo ho doplnili o další své návrhy. Jestliže tomu tak není - a nikoho nevidím - tak navrhuji o pořadu schůze hlasovat jedním hlasováním.

Pan místopředseda Hamáček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 6.

Můžeme hlasovat? (Ano.) Dobře, takže je-li tomu tak, tak budeme... Jestli chcete, pane předsedo, upřesnit, které body chcete hlasovat zvlášť - ty dva nové chcete zařadit zvlášť? Budeme hlasovat návrhy z grémia - jsou čtyři změny - jedním hlasováním. Dobře.

 

Takže nyní budeme hlasovat o návrzích z grémia, tak jak jsem je přednesl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 přihlášeno 185, pro 183, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu druhé schůze Poslanecké sněmovny ve znění schváleného návrhu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pořadu schůze. Kdo je proti?

hlasování číslo 3 přihlášeno 186, pro 186, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Budeme tedy pokračovat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP