Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

3.
Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna
upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání
v letech 1996 až 2017 (2. až 7. volební období)
/sněmovní dokument 12/

Na začátku tohoto volebního období vám byl k seznámení a předběžnému posouzení doručen na jednotlivé poslanecké kluby pracovní návrh tohoto dokumentu. Dále vám byl doručen sněmovní dokument číslo 12, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny a přehled všech usnesení, kterými si Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry ve 2. až 7. volebním období.

Otevřu rozpravu s tím, že požádám případně zástupce jednotlivých poslaneckých klubů, aby přednesli své návrhy, a pokud s některým z těch usnesení nechtějí vyslovit souhlas, aby tak učinili nyní.

Pokud předsedové poslaneckých klubů nemají žádné návrhy, otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se k návrhům usnesení hlásí někdo z místa. Také ne. Mohu tedy všeobecnou rozpravu ukončit.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nemám také žádnou přihlášku. Dívám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. I podrobnou rozpravu mohu ukončit.

 

Zahájím hlasování o sněmovním dokumentu číslo 12. Návrh usnesení máte na první stránce tohoto dokumentu, s tím, že usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravuje své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2017, tedy ve 2. až 7. volebním období, jejichž závazné znění je uvedeno v příloze, ve znění pozdějších usnesení, zůstávají v platnosti i v 8. volebním období.

Za druhé, v usnesení Poslanecké sněmovny číslo 20 ze dne 12. září 2006, z druhé schůze z pátého volebního období Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, se v článku 2 za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní - jediná změna proti minulosti: "stanovil podrobnější pravidla projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů." Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

Zahajuji hlasování číslo 21 a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Je někdo proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21, z přítomných 186 pro 164, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a těmito pravidly se vedle jednacího řádu bude Poslanecká sněmovna řídit i v osmém volebním období. Děkuji. Tím jsme projednali bod číslo 3.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP