Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

12.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 31b odst. 1 a 2 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění zákona č. 166/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Jen poznámka. V sedmém volebním období byla tato komise ustanovena podle zásady poměrného zastoupení, což se týká i následujících komisí.

Předkládám tedy tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu skládající se ze sedmi poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Otevírám tímto všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí do všeobecné rozpravy ze sálu. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu. O slovo se hlásí pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Omlouvám se, aspoň si zahlasujeme. Opět navrhuji volbu většinovým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké další návrhy v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat o přednesených návrzích.

 

Nejdříve o protinávrhu, tedy aby komise byla ustanovena podle zásady většinového zastoupení.

Zahajuji o tom hlasování číslo 45. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování končím. Pro bylo 63 poslanců, proti 98 z přítomných (177) poslanců. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o původním návrhu, tedy že komise bude zřízena tak, jak má být, tedy se sedmi poslanci, a že bude ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji v této věci hlasování číslo 46. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 poslanců bylo pro 108, proti 57. Usnesení bylo přijato, komise byla zřízena. Děkuji. Končím bod číslo 12.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP