(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí schůzi naší Poslanecké sněmovny. Prosím o klid a konstatuji, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu třetí schůze dne 30. listopadu 2017. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby tentýž den.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 3 hlasuje pan místopředseda Hamáček a s náhradní kartou číslo 4 pan poslanec Vrána.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jana Čižinského a pana poslance Petra Vránu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Petra Vránu ověřovateli této schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 1, z přítomných 134 pro 131 poslanec, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 3. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jana Čižinského a pana poslance Petra Vránu.

 

Sděluji, že pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 5.

Konstatuji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Pan předseda Radek Vondráček z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Gazdík z osobních důvodů, pan poslanec Tomáš Hanzel z pracovních důvodů, paní poslankyně Tereza Hyťhová z osobních důvodů, pan poslanec Petr Pávek z rodinných důvodů, pan poslanec Antonín Staněk do 17.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vlastimil Válek z pracovních důvodů a pan poslanec Marek Výborný od 15.30 z osobních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají do 16.00 hodin z pracovních důvodů místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, na celý den z důvodu zahraniční cesty Milan Chovanec, z pracovních důvodů paní ministryně Michaela Marksová, paní ministryně Karla Šlechtová ze zdravotních důvodů, pan ministr Stanislav Štěch od 15.45 z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok je na zahraniční cestě, stejně jako pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který se omlouvá na dnešní odpolední jednání. To jsou omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Pražák má náhradní kartu číslo 6.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 3. schůze. Návrh je uveden na pozvánce, a pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu schůze, mám z dnešního jednání politického grémia několik informací.

Předsedové poslaneckých klubů se na grémiu dohodli, že vyřadíme z dnešního pořadu schůze návrh na změny a složení orgánů Poslanecké sněmovny. Nebyly totiž žádné lhůty pro poslanecké kluby k tomuto bodu, a tedy bod bychom stejně nemohli projednat.

Dále navrhujeme, aby odpovědi členů vlády na písemné interpelace, které zatím nejsou naplněny, také nebyly zařazeny na pořad této schůze, tedy aby tento bod byl vyřazen.

Ale navrhujeme zařadit nový bod číslo 2, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 5. Jde o prvé čtení podle § 90 odst. 2., to znamená, že bychom ho schvalovali již v prvním čtení. Tento tisk má zachovány lhůty, i když na organizačním výboru jsme původně měli záměr jej zařadit až na schůzi čtvrtou. Ale protože je to možné, politické grémium se shodlo na tom, že bychom tento bod zařadili.

Má k tomu někdo nějaké připomínky? Pokud ne, je to z mé strany vše a ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Můžeme tedy dát hlasovat o jediném návrhu, který je z politického grémia.

 

Ptám se, jestli někomu vadí, že bychom hlasovali o všech návrzích najednou, tzn. dvě vyřazení a jedno zařazení. Nikdo nenamítá nic proti postupu předsedajícího.

Rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 2, z přítomných 166 pro 145, proti 11, návrh byl přijat.

 

A znamená to, že pořad schůze bude vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018, sněmovní tisk číslo 2, prvé čtení, a vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 378/2007 Sb., o léčivech, tak jak byl zařazen. To jsou body, které bychom projednali na této schůzi, s tím že kdyby schůze neskončila, pokračovala by ve čtvrtek. Po vyřazení písemných interpelací, které nejsou, bychom se ještě zabývali interpelacemi ústními podle zákona o jednacím řádu.

 

Můžeme tedy postoupit dál a zabývat se prvním bodem schváleného pořadu schůze. Tím je

 

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
/sněmovní tisk 2/ - prvé čtení

Nejdříve požádám pana ministra financí Ivana Pilného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a konstatuji, že předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 2 předložený návrh zákona přikázal k projednání rozpočtovému výboru a rozpočtový výbor předložil usnesení, které bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 2/1. Žádám tedy, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá.

A nyní, pane ministře, vás rovnou požádám, abyste se ujal slova. Pan ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády vám jako ministr financí předkládám návrh státního rozpočtu na rok 2018. Než se dostanu k podrobným číslům státního rozpočtu, řekl bych, že je charakterizován dvěma situacemi, které nejsou úplně standardní.

První je to, že Poslanecká sněmovna má velice málo času na projednávání tohoto rozpočtu. Je to dáno především tím, že kdysi byly předčasné volby, a tím se vlastně celý harmonogram posunul. To je první věc.

Druhá věc, která není standardní, že já jako ministr financí začnu projednávat ve sněmovně státní rozpočet, a pokud bude dodržen harmonogram, který byl v médiích vysloven panem prezidentem, tak pokračování bude potom věcí mého následovníka nebo následovnice.

Já teď uvedu pár čísel státního rozpočtu. Můj příspěvek bude poněkud delší, protože přece jenom jednáme o věci, která je řádově přes bilion českých korun a týká se všech občanů této země. (Řečník se odmlčel pro velký hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP