Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

28.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2018
/sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám materiál Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018, který vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením ze dne 23. října tohoto roku, usnesením číslo 741, a který byl projednán výborem pro obranu dne 6. prosince 2017.

Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky podle Ústavy České republiky, který je ale s ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy technicky obtížně uskutečnitelný, a proto je standardně předkládán tímto způsobem.

Vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie, které ratifikovaly smlouvu European Defence Agency, dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a státům zúčastněným v programu Partnerství pro mír, v neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner.

Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením číslo 580 ze dne 22. července 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 14/1. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro obranu poslankyně Jana Černochová, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Paní poslankyně, ještě vteřinku. Mám tady omluvu. Od 16.15 do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan ministr Ťok.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, jak zde již bylo zmíněno navrhovatelem panem ministrem obrany, předmětem tohoto tisku je informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018, které bylo přijato vládou 23. října 2017 v souladu s čl. 43 odst. 5 písm. a) Ústavy České republiky. Podle odst. 6 téhož ústavního článku vláda tedy tímto informuje obě komory Parlamentu, který může toto rozhodnutí zrušit, a to nesouhlasným usnesením minimálně jedné z komor.

S ohledem na praktické dopady a na počet přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes naše území je praxe již od roku 2001 taková, že vláda rozhoduje o plánu těchto přeletů a průjezdu vždy na rok dopředu souhrnně, v případě v průběhu roku ještě v dodatcích k tomuto plánu a následně ještě Parlament dvakrát ročně informuje zpětně o tom, které přelety a průjezdy byly realizovány.

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech zajišťuje, že Česká republika bude schopna dostát svým spojeneckým závazkům tím, že vytvoří podmínky pro operativní přelety a průjezdy při plnění kolektivní obrany. Dál toto rozhodnutí vytváří předpoklady pro efektivní spolupráci s partnerskými státy, vzájemnou důvěru, a to samozřejmě pro reciprocitu v povolování přeletů a průjezdů našich letadel či jednotek přes území partnerských států. To je velmi důležité například tehdy, pokud je třeba ze zahraničí rychle evakuovat českým vojenským dopravním letadlem naše občany v ohrožení živelními pohromami či vojáky zraněné v misích.

Já bych vás chtěla informovat, že výbor pro obranu na své 2. schůzi dne 6. prosince 2017 přijal usnesení, které zní:

K rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018, sněmovní tisk číslo 14. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany České republiky Mgr. Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Ing. Josefa Bečváře, zpravodajské zprávě předsedkyně výboru Mgr. Jany Černochové a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018, sněmovní tisk číslo 14, vzala na vědomí; za druhé pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu, což činím; za třetí - samozřejmě abych zvolila formu prostřednictvím pana předsedy Sněmovny.

Já bych se po otevření rozpravy, vážený pane místopředsedo, ještě dovolila přihlásit do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní zpravodajce výboru poslankyni Janě Černochové. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám jinou přihlášku než paní poslankyni Černochovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych jenom chtěla upozornit nové kolegy a kolegyně nad rámec své zpravodajské zprávy, proto jsem se k tomu přihlásila samostatně, že ta praxe rozhodování o přeletech a průjezdech jiných států přes území České republiky není úplně ideální z hlediska Ústavy. Je tady skutečně nějaký i rigidnější výklad, který se domnívá, že by vláda měla rozhodovat o každém přeletu a průjezdu zvlášť. To samozřejmě, jak jsem uvedla, reálné není, ať v té vládě bude kdo bude. Z tohoto důvodu, protože se v některých případech skutečně musí rozhodovat v řádech hodin, možná i minut, takže jenom z tohoto důvodu avizuji a prosím vás případně, pokud se dohodneme na Ministerstvu obrany nebo v rámci poslanecké iniciativy, že bychom tuto část Ústavy - a jsem ráda, že mě poslouchají i členové ústavněprávního výboru - že bychom tuto část Ústavy potřebovali změnit. Samozřejmě Ústava by se měla měnit ideálně tehdy, pokud je k tomu souhlas napříč politickým spektrem, což tady snad bude, tak aby se text příslušného usnesení opravdu dal do souladu s praxí a aby tato praxe nebyla napadnutelná, byť tento proces takto probíhá už sedmnáctým rokem. Ale myslím si, že jsme zákonodárci od toho, abychom uváděli věci do souladu, a myslím si, že Ústava je přesně tím dokumentem, který by skutečně v tomto ohledu měl být naprosto striktní.

Takže děkuji a budu očekávat, že nějaký návrh buď budoucí paní ministryně obrany, nebo v rámci nějaké iniciativy poslanců budeme předkládat. Já bych se přimlouvala, aby skutečně Ústava se měnila z iniciativy vlády. My jsme to v minulém volebním období sice navrhovali z iniciativy poslanců, ale to jenom proto, že nám zbývalo hrozně málo času do konce volebního období. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni. O slovo se přihlásil pan ministr Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Já jenom ve vší stručnosti bych rád podpořil to, co tady zaznělo. My jsme se o to pokoušeli v různých etapách minulého období. Nalezla by se v Ústavě minimálně určitě ještě jedna záležitosti k novelizaci, která se armády týká. Je to spíš taková výzva. Myslím, že to je racionální návrh, který vychází z běžné praxe, a my se teď pohybujeme na takovém ledu, který není nezákonný, není protiústavní, ale zároveň není ideální. Je to překonáno vývojem. Čili pokud by se tady ustanovila nějaká skupina, která by se zabývala případnými drobnými změnami Ústavy, tak se také velice přimlouvám za to, aby tato věc byla řešena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. Máme někoho dalšího do obecné rozpravy? Nikoho nevidím v plénu ani na displeji, takže končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Paní zpravodajka nemají zájem o závěrečné slovo.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Pojďme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo. Vážené dámy a pánové, tak já zahájím neprodleně hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro 121, proti 11, zdrželo se 46. Výsledek, že usnesení bylo přijato.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP