(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Vácha, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já přicházím se dvěma pozměňovacími návrhy.

Ten první je pod číslem 132, ke kterému bych se chtěl tímto přihlásit. Chtěl bych říct, že tento první pozměňovací návrh žádným způsobem nenavyšuje státní deficit, kapitolu 396 Státní dluh nebo ukazatel obsluha státního dluhu. Týká se financování výzkumu a vývoje v České republice.

Institucionální podpora výzkumných organizací je dána - nebo financování těchto výzkumných organizací je dáno zákonem 130/2002 Sb., kde se říká, že výzkumná organizace je podpořena na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výzkumu všech výzkumných organizací. Bohužel při přípravě státního rozpočtu se na tento zákon nehledělo a v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, kterých je patnáct, které spravují finance na výzkum, vývoj a inovace, to rozdělení neodpovídá hodnocení podle dosažených výsledků. Jenom pro ilustraci vám můžu říct, že některé kapitoly navyšují tento ukazatel o 40, 60, ale i 150, 220 a vítězem je Ministerstvo práce a sociálních věcí 500 % navýšení prostředků na výzkum a vývoj. Já se domnívám, že tento rozpočet byl sestaven pouze na základě osobního jednání těchto subjektů s Ministerstvem financí a samozřejmě neodpovídá zákonu č. 130/2002 Sb.

Znovu říkám, že navrhuji přesouvat mezi jednotlivými kapitolami, to znamená nezvyšovat státní dluh. Když se podíváte do toho návrhu, tak když se sečtou všechny ty prostředky, o které jsou ty rozpočty navýšeny neoprávněně, tak to dává dohromady nějakých 915 mil. korun. Já navrhuji těchto 915 mil. korun přesunout do kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy panu novému ministrovi na specifický ukazatel vysoké školy.

My jsme tady v předchozích vystoupeních několikrát slyšeli, že před volbami jsme se všichni shodli na tom, že bychom měli podporovat vzdělávání, ale ve všech dosavadních pozměňovacích návrzích jsme se zabývali, nebo se kolegové zabývali, pouze platy v regionálním školství, to znamená mateřské, základní, střední školy. Já bych poprosil pana ministra, pokud byste souhlasil s tímto pozměňovacím návrhem, abyste je použil právě na platy na vysokých školách.

Já si uvědomuji, že platy na vysokých školách jsou v pravomoci vysokých škol, ale pevně věřím tomu, že rektoři a děkani jsou natolik osvíceni, že jsou schopni tyto prostředky do platů investovat už jenom z toho důvodu, že víme, že průměrný plat odborného asistenta na vysokých školách je kolem 22, 23 tisíc. Když se podíváte na učitele v regionálním školství, tak tam to navýšení bylo obrovské a dneska máme ten problém v tom, jak říkala třeba kolegyně Kovářová, že nám lidé utíkají do privátní sféry. Nám z vysokých škol učitelé odcházejí učit na střední školy.

Tak to byl návrh pod číslem 132. A pak tady mám pozměňovací návrh pod číslem 138, kde už sahám do obsluhy státního dluhu.

Víme, že nedochází k navyšování rozpočtu v oblasti výzkumu a vývoje. Já navrhuji rozpočet na výzkum a vývoj navýšit v tomto druhém pozměňovacím návrhu o jednu miliardu korun s tím, že bychom podpořili ty nejkvalitnější "producenty" vědeckých výsledků, to znamená Ministerstvo školství a Akademii věd, a těmito prostředky bychom podpořili i ty organizace, které jsou poskytovateli prostředků na vědu a výzkum, to znamená grantové agentury. Navrhuji tyto prostředky přesunout nejenom na Ministerstvo školství a Akademii věd, ale také na Grantovou agenturu České republiky, Technologickou agenturu České republiky a současně i na Ministerstvo zdravotnictví, kde se ta položka na účelové financování, to znamená na grantové projekty, nijak nenavyšuje.

Takže tímto se přihlašuji ke svému druhému pozměňovacímu návrhu pod číslem 138. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Birke, po něm vystoupí pan poslanec Volný. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, milí kolegové, chci se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům pod číslem sněmovního dokumentu číslo 122 a 130. Dovolte mi nicméně, abych hovořil nejdřív o sněmovním dokumentu 122, jímž je pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, kde chci změnit v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli výdaje vedené v informačním systému programového financování akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny vlády ČR - v dotačním titulu 298d22 bych rád doplnil položku prostředky na opravu krajských silnic II. a III. tříd tak, abychom částku zvedli na 3 mld. korun. To znamená, ze stávající celkové částky 167 600 tis. se mění číslo na 3 167 600 tis.

Finanční prostředky bych navrhoval vzít z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Ukazatel odvody do rozpočtu Evropské unie se tedy snižuje o částku 1,5 mld. To znamená z čísla 40 600 000 tis. korun na číslo 39 100 000 tis. korun. A dále v kapitole 396 Státní dluh se ukazatel obsluha státního dluhu snižuje o částku 1, 5 mld. taktéž, čímž v součtu by byly 3 mld. právě na tu položku opravy silnic II. a III. tříd. To znamená, že by se číslo změnilo z 45 892 500 tis. na číslo 44 392 500 tis.

Dovolte mi, abych vám přečetl důvodovou zprávu, která se bude ovšem týkat obou dvou pozměňovacích návrhů, to znamená, že v tom druhém pozměňovacím návrhu nebudu už číst důvodovou zprávu. Důvodová zpráva by zněla a zní - zákonem... a která je součástí pozměňovacího návrhu.

Zákonem číslo 3132/2000 Sb. (správně č. 132/2000), jímž byl novelizován zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bylo do samosprávních krajů k 1. říjnu 2001 převzato z vlastnictví státu do vlastnictví krajů - pro vaši informaci - byl to rozsah přibližně 14 500 kilometrů silnic II. tříd a zhruba 34 100 km silnic III. tříd. Ačkoliv se dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. staly vlastníkem silnic II. a III. třídy kraje, je třeba říci, že dlouhodobě je nedostatek, a závažný nedostatek, právě v tom převodu roku 2001. A ukazuje se, že převod kompetencí a správních povinností nedoprovázel dostatečný, trvalý a zejména legislativně ukotvený přísun finančních prostředků, které by umožnily krajům adekvátní a zejména kontinuální správu údržby této silniční sítě. Na krajské silniční infrastruktuře se přitom podle údajů z Ředitelství silnic a dálnic odehraje takřka polovina všech dopravních výkonů na celé silniční síti v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP