(9.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Výbor stanovil způsob projednávání: seznámení se s žádostí, seznámení se s vyšetřovacím spisem, slyšení vyšetřovatele a státního zástupce, slyšení poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. V průběhu šetření výboru došlo k rozšíření o seznámení se se zprávou OLAF, slyšení pana magistra Jiřího Komárka. Výbor nenalezl shodu s Policií České republiky ve věci umožnění nahlížení do vyšetřovacího spisu v sídle Sněmovny nebo postoupení kopie spisu k nahlížení. Z důvodu rychlosti svého šetření se poslanci a poslankyně nakonec seznámili s vyšetřovacím spisem v sídle policie.

Poté co Česká republika obdržela zprávu OLAF ve věci dotace z evropských fondů na farmu Čapí hnízdo a poté co příslušný státní zástupce rozhodl a jejím zařazení do vyšetřovacího spisu, se poslanci a poslankyně měli možnost seznámit se zprávou OLAF v anglickém jazyce, opět formou nahlédnutí do vyšetřovacího spisu u policejního orgánu. Při nahlížení do vyšetřovacího spisu včetně zprávy OLAF byli všichni poslanci policií poučeni o mlčenlivosti.

Blíže ke zprávě OLAF. Zpráva OLAF z důvodu předchozí výměny informací s policií obsahuje informace z vyšetřovacího spisu z řízení trestního přípravného neveřejného. Zjištění ve zprávě OLAF jsou tedy obdobná zjištěním policie do té doby shromážděným ve vyšetřovacím spise. Dozorový státní zástupce ani nejvyšší státní zástupce nedoporučili zveřejnění zprávy OLAF z důvodu možného maření vyšetřování. Ministerstvo financí odmítlo z podstatné části zveřejnit zprávu podle zákona o svobodném přístupu k informacím právě s odkazem na neveřejné trestní přípravné řízení a zařazení zprávy do vyšetřovacího spisu.

Vyšetřovatel i státní zástupce byli zproštěni v souladu s příslušnými předpisy svými nadřízenými orgány mlčenlivosti. Na výboru dne 9. ledna 2018 odpověděli na všechny otázky poslanců a poslankyň výboru. Ze slyšení vyplynuly tyto závěry:

Vyšetřovatel i státní zástupce označili míru shromážděných zjištění popsanou ve vznesených obviněních, míru důkazů a doložení zavinění v této fázi trestního řízení za obvyklou dle jejich profesní praxe.

Vyšetřovatel i státní zástupce upozornili na ranou fázi trestního řízení přípravného neveřejného.

Vyšetřovatel i státní zástupce pokládají úkony činěné v trestním řízení za plynulé. Státní zástupce doplnil, že tato plynulost mohla být narušena pouze jednou při zajišťování znaleckých posudků.

Vyšetřovatel a státní zástupce nekomentovali zprávu OLAF s odkazem, že není hotov jejich úřední překlad do českého jazyka. Vyšetřovatel odhadl pořízení překladu na několik týdnů.

Vyšetřovatel se vyjádřil ke spekulacím o jeho (o své?) důvěryhodnosti v některých sdělovacích prostředcích a odmítl je.

Státní zástupce uvedl, že průběžně vykonával v trestním řízení kontrolu i dozorové prověrky, zabýval se také prověřením spekulací dle předchozího bodu.

Státní zástupce informoval o fázi svého rozhodování o podaných stížnostech v trestním řízení.

Vyšetřovatel i státní zástupce vyloučili, že by na ně byl činěn kdykoliv v průběhu trestního řízení politický tlak.

Poslanci Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek požádali o odklad slyšení, na které byli pozváni, s odkazem na to, že policie jim neumožní seznámení se se zprávou OLAF do 9. ledna 2018, to je do dne, na který byla schůze svolána. Výbor o jejich žádosti o odklad slyšení rozhodl na schůzi 9. ledna tak, že jí vyhověl a pozval oba poslance na schůzi 16. ledna od 8 hodin ráno. Vyšetřovatel potvrdil na opakovaný dotaz poslanců výboru, že do 9. ledna 2018 nebyl poslancům, kteří mají být vydáni, umožněn vstup do vyšetřovacího spisu a seznámení se se zprávou OLAF.

Na mimořádné schůzi výboru dne 10. ledna svolané k žádosti skupiny poslanců na základě návrhu poslance Rozvorala výbor rozhodl o pozvání pana Komárka na slyšení dne 16. ledna 2018. Ministr vnitra nevyhověl žádosti výboru o zproštění mlčenlivosti pozvaného pana Mgr. Jiřího Komárka v plném rozsahu.

Ze slyšení poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka vyplynuly tyto závěry:

Poslanec Andrej Babiš uvedl, že požádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se svým trestním stíháním.

Poslanec Andrej Babiš pokládá kauzu za zpolitizovanou. Řeší se podle jeho soudu jenom díky tomu, že je v politice. Zejména odmítl základní hypotézu policie, že by akcie neexistovaly a nebylo je možné převádět. Odmítl organizování či udělování pokynů k trestné činnosti. Upozornil na vyšetřování policie na základě anonymu i to, že podobných případů bez zájmu policie existují desítky. Podle něho také OLAF odlišně zachází s podněty, které dostává. Podle jeho soudu došlo k načasování směrem k volbám do Poslanecké sněmovny do Parlamentu České republiky. Odmítl útoky vůči své rodině ve sdělovacích prostředcích. Celou věc pokládá za zásah výkonné moci do moci zákonodárné.

Právní zástupce poslance Andreje Babiše seznámil mandátní a imunitní výbor s podstatnými okolnostmi, které uplatnil také ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. O této nebylo doposud rozhodnuto. Podle právního zástupce je doba šetření stížnosti státním zástupcem obvyklá, a tedy přiměřená. Policie podle právního zástupce, ať z nevědomosti, či záměru, předčasně zahájila trestní stíhání, opomněla důkazy, které jsou ve prospěch obviněného. Nevidí také žádné poškození finančních zájmů Evropské unie.

Poslanec Jaroslav Faltýnek uvedl, že požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu se svým trestním stíháním.

Poslanec Jaroslav Faltýnek nerozumí trestněprávní konstrukci policie, neboť jeho kroky, které pokládá za běžné v rámci obchodních vztahů, ve věci skončily dávno předtím, než byla vůbec dotační výzva vyhlášena. Odmítl fiktivnost a účelovost převodu akcií a neexistenci akcií. Zdůraznil v případě jejich ceny postup na základě znaleckého posudku. Uvedl také, že zpráva OLAF o něm nehovoří jako o podezřelém.

Právní zástupce poslance Jaroslava Faltýnka seznámil mandátní a imunitní výbor s podstatnými okolnostmi, které uplatnil také ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. O této nebylo doposud rozhodnuto. Podle právního zástupce je doba šetření stížnosti státním zástupcem obvyklá, a tedy přiměřená. Podle právního zástupce došlo ve vyšetřování k dvěma nepřiměřeným prodlevám, a to v roce 2016 i v roce 2017.

Závěry zpravodaje:

Skutky, kterých se týkají vznesená obvinění obou poslanců, se staly před získáním poslaneckých mandátů poslanců v minulém funkčním období. Tyto skutky nesouvisí s výkonem mandátu poslanců. Poslanecká sněmovna o žádosti o vyslovení souhlasu k zahájení k trestnímu stíhání poslanců rozhodla v předchozím funkčním období. Důvodem pro přerušení trestního řízení je imunita obou poslanců, kterou získali ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2017. Procesní imunita chrání poslance při výkonu mandátu především před účelově či mocensky motivovanými zásahy moci výkonné. Smyslem je ochrana svobodného výkonu mandátu v souladu s Ústavou.

Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance musí obsahovat vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokladům k právní kvalifikaci. Tyto náležitosti žádosti v případě obou poslanců obsahují.

Šetření mandátního a imunitního výboru.

Nyní se jedná o velmi ranou fázi neveřejného trestního řízení. Tomu odpovídá míra shromážděných zjištění, důkazů i doložení zavinění. Nejde o konstatování viny a trestu. To je věc soudu. Jde o to, zda má, či nemá ve vyšetřování Policie České republiky pokračovat, či má být přerušeno do zániků mandátu obou poslanců.

Policie České republiky neumožnila seznámení se s vyšetřovacím spisem v prostorách Poslanecké sněmovny. Zpráva OLAF nebyla k dispozici v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Z důvodu rychlosti šetření výboru se poslanci seznámili s vyšetřovacím spisem v sídle policie. V případě zprávy OLAF využili buď seznámení se se zprávou v anglickém jazyce u policie, nebo informace zpravodajky sdělené v rámci schůze výboru. Tyto procesní okolnosti nemohou mít vliv na výsledky šetření výboru a přijatá usnesení, ačkoliv vybočily z dosavadní praxe jak v umožňování nahlížení do spisu poslanci výboru, kdy odepření zaslání kopie spisu bylo v minulých funkčních obdobích Sněmovny spíš výjimkou, tak seznámení se s podklady pouze v českém jazyce.

Některé poznatky, které výbor získal při slyšení vyšetřovatele a státního zástupce a obou poslanců, nejsou rozhodné pro uplatnění imunity poslanců, avšak legitimně spadají do práva obviněných na obhajobu. To je však věc dalšího trestního řízení, nikoliv výboru. Výbor nemůže také předvídat zahájení dalších šetření, například ve správním nebo kárném řízení vůči jiným osobám, ani se s konečnou platností vyjadřovat k tomu, zda jsou dány důvody pro zahájení takových řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP