(10.30 hodin)

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Já se vyjadřuji ke zprávě o stavu životního prostředí každoročně, učiním to i dneska. Pan ministr v podstatě, dá se říct, prošel ve svém projevu podobné body, jako tady mám já připraveny, a já bych se k nim chtěl vyjádřit jenom velmi stručně.

Jsem rád, za prvé, že se tady ujaly zprávy o životním prostředí v krajích. Kolegové z pirátské strany už mají některou připomínku, kterou budeme řešit na výboru, ke zprávě z Moravskoslezského kraje. Jsem rád, že se té zprávě věnují a že zprávy o krajích slouží ať už nám jako poslancům, nebo pak samozřejmě samosprávě v krajích.

Pan ministr zmínil základní informaci, to základní sdělení: i přes růst ekonomiky zůstává stav životního prostředí stabilní. Je to asi třeba zmiňovat proto, že bývá takovým paradigmatem, zvykem, že prostě když se zvyšuje HDP, tak že se zhoršuje životní prostředí, což zaplať pánbůh v našem případě nenastává.

Klimatický systém je velkým tématem našich debat a velkým tématem i médií, a dokonce možná i diskuzí mezi občany. Sledujeme dlouhodobý nárůst průměrné teploty. Loňský rok byl velmi teplý. Mediálně se tomu bylo věnováno velmi intenzivně. Lidé mohli nabýt dojmu, že ten rok byl prostě vrcholem nějakého oteplování a že už nic horšího být nemůže, ovšem pan ministr správně připomněl, že to byl osmý nejteplejší rok od roku 1960, což je dohledná doba. To jsme mnozí z nás už byli na světě v té době a bylo sedm teplejších roků v této celkem klimatologicky krátké době.

Co se týká ovzduší, tady je třeba zmínit, že imisní limity jsou samozřejmě překračovány, a pokud se tomu tak stane, tak jsou tématem diskuzí a komentářů. Průměrná koncentrace tuhých látek je překročena na 1,4 % území se 7,3 % obyvatel, ovšem roční imisní limity pro benzo(a)pyren, tu slavnou znečišťující látku, byly překročeny na 25,9 % území s 55,7 % obyvatel, což už je samozřejmě na potaz. Je tady třeba připomenout, a pan ministr zmínil automobilovou dopravu jako významný zdroj znečištění, náš výbor - já jsem členem ještě jednoho výboru, výboru pro evropské záležitosti, kde příští týden budeme projednávat první část balíčku čisté mobility, která přichází z Evropské komise na nás, která si klade jako svůj obrovský základní cíl pro EU být na špičce boje proti zvyšování globální teploty. Je tam samozřejmě hlavní téma elektromobilita, automobily poháněné jinými palivy, nežli je nafta nebo benzin - CNG, LNG atd. Limity pro spalovací motory jsou navrhovány významně zpřísnit o 30 %. V mezidobí mezi roky 2021 a 2030 musí jít u osobních automobilů limity emisí dolů, budou přísnější. Opět si sami sobě budeme klást velké překážky. Víme, k čemu to vede. Tak to se stalo u dieselových motorů a aféra dieselgate pak nám doložila, k čemu to vlastně všemu může vést ve světové ekonomice. (V sále je velký hluk.)

Vodní hospodářství. Tady musím říct, že je pozitivní, že na kanalizaci je připojeno stále větší a větší množství obyvatel -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, prosím o klid! Prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo, za váš zásah, ale já nějak jsem na tohle zvyklý.

Připomínám, že v tématu ochrana přírody a krajiny zmiňuje zpráva také to, že byla vyhlášena nová chráněná krajinná oblast Brdy poté, co jsme zrušili vojenský újezd na tamějším území. Já tedy osobně připomínám to, že NATURA 2000 zahrnuje více než 14 % území naší republiky.

Ano, lesy. Pan ministr zmínil masivní kalamitu. Tak máme tady pěstírnu kůrovce, jeho výchovnou takovou školku na Šumavě. Tu jsme si sami udělali zákonem 114 a dalšími našimi neblahými zákony a zákroky.

Odpady. Stále, pořád skládkujeme 45 %. Pan ministr zmínil téma boje se suchem, já zmiňuji téma odpadový zákon. Příští a naše období musí být ve znamení nového zákona o odpadech.

Dámy a pánové, já jsem doporučil klubu ODS, abychom zprávu vzali na vědomí. Připojuji se tedy ke své zprávě jako zpravodaje a doporučuji vzít na vědomí. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď má tedy slovo pan poslanec Okleštěk s faktickou poznámkou, nebo pokud si přeje řádnou přihlášku, může mít i řádnou.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl z tohoto místa poděkovat panu zpravodaji i panu ministrovi za přednesené zprávy a podpořit myšlenku vydávání zprávy o stavu životního prostředí právě v tom formátu jednou za dva roky v té plné formě a v té průběžné formě jednou za rok, protože přece jenom meziročně ke změnám na životním prostředí zase tak zásadně nedochází, a z toho důvodu si myslím, že to má naprosté ratio, a chtěl jsem to z tohoto místa podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Dál do rozpravy nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje, jestli by byl tak laskav a ještě přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Zahradník: Ano, pane místopředsedo, ještě jednou tedy. Výbor pro životní prostředí, za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby zprávu o životním prostředí vzal na vědomí. Tedy usnesení zní: Poslanecká sněmovna bere Zprávu o životním prostředí za rok 2016 na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Jiný návrh usnesení není, takže - ještě zazvoním - budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak byl přednesen panem zpravodajem. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 81, přihlášeno je 139, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat a já končím tento bod.

 

Budeme pokračovat bodem

 

38.
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
/sněmovní tisk 29/ - prvé čtení

Prosím paní ministryni obrany, aby nám tento tisk uvedla.

 

Ministryně obrany ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám předložila materiál Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR v roce 2018. Materiál obsahuje přehled plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2018. Jedná se o 142 cvičení ozbrojených sil Armády ČR mimo území naší země a 69 cvičení ozbrojených sil jiných států v ČR.

Na základě politicko-vojenských priorit je tento plán cvičení účelně nastaven a sestaven ze čtyř oblastí, které jsou v materiálu detailně vysvětleny. Jedná se o přípravu k nasazení v operacích - první věc - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP