Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 98/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

To prvé čtení je navrženo podle § 90 odst. 2, což znamená, že bychom s tímto návrhem měli vyslovit souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh přednese ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, novela zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je předkládána za účelem zajištění závazků České republiky vůči Evropské unii.

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku z konce roku 2016 konstatoval porušení předpisů Evropské unie ze strany Spolkové republiky Německo. Důvodem byla skutečnost, že Německo ve svých předpisech vynucovalo plošné přezkoumání návodů k použití pyrotechnických výrobků před jejich uvedením na německý trh, ačkoli tyto výrobky byly certifikovány a opatřeny označením CE. Zákon č. 61/1988 Sb. stanoví v současnosti obdobnou povinnost přezkoumávat návody k používání výbušnin českým oznámeným subjektem, pokud certifikaci typu dané výbušniny provedl zahraniční oznámený subjekt. Tato povinnost byla v zákoně stanovena z toho důvodu, že certifikace v zahraničí vedla nezřídka k nedostatečnému zohlednění rizik spojených s nakládáním s výbušninami na území České republiky. Příkladem může být schválení použitého určitého typu výbušniny v prostředí s nebezpečím výbuchu při dobývání ložisek černého uhlí, ačkoli k náležitému posouzení důlní bezpečnosti při certifikaci nedošlo.

Ačkoli se zmíněný spor před Soudním dvorem Evropské unie netýkal výbušnin ani českého právního řádu, zástupce Evropské komise, Generálního ředitelství pro vnitřní průmysl, podnikání, malé a střední podniky, vyzval na pracovním jednání 12. září roku 2017 v Bruselu zástupce České republiky k legislativní úpravě národního předpisu ve smyslu rozsudku soudního dvora. Pokud by Česká republika uvedenou změnu právního předpisu neprovedla, vystavila by se riziku zahájení řízení o porušení směrnice 2014/28/EU. Proto byl připraven návrh zákona, kterým dochází k vypuštění povinnosti plošného přezkoumávání návodů k použití certifikovaných typů výbušnin a ke zrušení skutkové podstaty přestupků za porušení této povinnosti. Jde o velmi stručnou novelu, která má pouze tři novelizační body, a nebyla k ní vznesena žádná zásadní připomínka.

Návrh zákona byl schválen usnesením vlády České republiky číslo 85 ze dne 7. února 2018. S ohledem na povahu a obsah novely vláda navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Pustějovský. Současně prosím paní poslankyně a pány poslance opět o klid, abychom se mohli plně věnovat projednávání tohoto návrhu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již řekl pan ministr, předkládaná právní úprava má za cíl odstranit administrativní bariéry bránící volnému pohybu výbušnin v Evropské unii. U výbušnin, u nichž proběhlo evropské přezkoušení nebo ověření, nebude nutné nadále posuzovat jejich návod z hlediska souladu s právním řádem České republiky. Tím dojde ke s rovnání stavu s drtivou většinou jiných států Evropské unie.

Součástí návrhu zákona je návrh na vyslovení souhlasu již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Konstatuji, že z jednání Poslanecké sněmovny se do 16.05 omlouvají páni poslanci Nacher a Luzar.

Zahajuji, otevírám obecnou rozpravu. Přihlášený není nikdo. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Má zájem pan ministr nebo pan zpravodaj o závěrečné slovo? Ne. Nezazněla žádná námitka k tomu, abychom tento návrh projednali v prvém čtení podle § 90 odst. 2, takže nyní v souladu s jednacím řádem § 90 odst. 5 rozhodneme o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přivolám poslance z předsálí a přednesu návrh usnesení.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 98 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." O tomto usnesení budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 127 přihlášeno 171 poslanců, pro 119, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Pokračujeme v projednávání podle § 90 odst. 2. V souvislosti s tím nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Takový návrh nevidím, končím podrobnou rozpravu. Znovu se ptám pana ministra a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není zde zájem o závěrečné slovo. Žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, nezazněl, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Opět vás seznámím s návrhem usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 98."

Než zahájíme hlasování, tak je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím, což jsem nyní udělal. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, se kterým jsem vás seznámil. Ano, zdá se, že jsou všichni poslanci a poslankyně přihlášeni, takže mohu zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, přihlášeno 140 poslanců, pro 137, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP